ตารางติวสอบปี 63

รอบ 2/2563

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ IP 16 - 18
ตุลาคม 63

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เวลา 09:00-16:00
อาคาร CPALL Academy ชั้น 8 
ห้อง 4-0804

วันที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 09:00-16:00
อาคารหอประชุม ชั้น 2
ห้อง 2-0227

วันที่ 18 ตุลาคม 2563
09:00-16:00
อาคารหอประชุม ชั้น 2
ห้อง 2-0226

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 2855 1005
Mob: 09 6871 1146

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
> ติวสรุปเนื้อหา


วันที่ 17 ตุลาคม 2563 
> Management and Strategy


วันที่ 18 ตุลาคม 2563 
> Technology


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
IP  11 ตุลาคม 63 อาคาร 1 ชั้น 3
(คณะบริหารธุรกิจ) ห้อง 201
08.00-16.00 น.
 

นางสาวรัฐพรรัตน์ งามวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 086-8774591

 

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.00-10.30

เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 1 :  เรื่องเทคโนโลยี
โดย อ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์

10.30-12.00

เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 2 : เรื่อง กลยุทธ์
โดย อ.รัฐพรพรัตน์ งามวงศ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
ช่วงที่ 3 : เรื่อง การจัดการ
โดย อ.ศศิวิมล กอบัว

14.30-16.00

วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
โดย อ.ศศิวิมล กอบัว

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ IP  17-18
ตุลาคม 63
ณ ห้อง IT902 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 8.30 – 17.30 น.
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน

หมายเหตุ
1) กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครศูนย์สอบ มรภ.วไลฯ เท่านั้น)
2) เพิ่มรายการจัดรูปแบบ Social Distance
- สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า - เว้นระยะห่าง
- คัดกรอง - มีบริการเจลล้างมือ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.30 น. แนะนำเกี่ยวกับการสอบและ
                      ข้อควรปฏิบัติสำหรับการสอบ ITPE
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
                       ช่วงที่ 1 หัวข้อบรรยาย Strategy
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
                      ช่วงที่ 2 หัวข้อบรรยาย
                      Management
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-17.30 น. อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอที
                      ช่วงที่ 3 หัวข้อบรรยาย Technology
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบและเทคนิค
                      วิธีการสอบ ITPE
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
                      ส่วนเนื้อหา Strategy
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
                      ส่วนเนื้อหา Management
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-17.00 น. วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
                      ส่วนเนื้อหา Technology
17.00-17.30 น. สรุปเนื้อหาและปิดโครงการ

 


 

ตารางติวสอบปี 62

รอบ 2/2562

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ 

IP

 

5, 19, 20

ตุลาคม 2562

วันที่ 5 ตุลาคม 62
เวลา 09:00-16:00
ห้อง Physic Lab ชั้น 2
อาคารอำนวยการ


วันที่ 19 ตุลาคม 62

เวลา 09:00-16:00
ห้อง Physic Lab ชั้น 2
อาคารอำนวยการ

วันที่ 20 ตุลาคม 62
เวลา 09:00-16:00
ห้อง 2-0214 ชั้น 2
อาคารหอประชุม

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel: 0 2855 1005
 Mob: 09 6871 1146

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IP

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

สถานที่ อาคาร 1 (คณะบริหารธุรกิจ) ชั้น 3 ห้อง 201
เวลา 08.00-16.00 น.

นางสาวรัฐพรรัตน์ งามวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 086-8774591

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.00-10.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 1
เรื่อง เทคโนโลยี
โดย อ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์

10.30-12.00

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 2
เรื่อง กลยุทธ์
โดย อ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 3
เรื่อง การจัดการ
โดย อ.ศศิวิมล กอบั

14.30-16.00

วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
โดย อ.ศศิวิมล กอบัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

IP

1, 22, 24
ตุลาคม 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 

อ.สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: 08 5018 9381

ยินดีรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมติวสอบ

FE

21, 22, 24, 25
ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
IP

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ห้อง IT902 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.    แนะนำแนวทางและข้อควรทราบสำหรับการสอบ ITPE
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 1 หัวข้อบรรยาย Strategy
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.    อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 2 หัวข้อบรรยาย Management
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น.    อบรมเนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 3 หัวข้อบรรยาย Technology
17.00 – 18.00 น.    วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่าส่วนเนื้อหา Strategy
18.00 – 19.00 น.    วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่าส่วนเนื้อหา Management
19.00 – 20.00 น.    วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่าส่วนเนื้อหา Technology
20.00 – 20.30 น.    ปิดโครงการ

 

 

 

รอบ 1/2562

 

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IP

 20 เม.ย. 62

ห้อง 1201 ชั้น 2
อาคารบริหารธุรกิจ

7.30-16.00 น.

นางสาวรัฐพรรัตน์ งามวงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 086-8774591

 

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.00-10.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยี
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

10.30-12.00

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 2 เรื่อง กลยุทธ์

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 3 เรื่อง การจัดการ

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

14.30-16.00

วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเวลา 10.30 และ 14.30 น.

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP  21 เม.ย. 62

 ห้อง 8103

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 08

9.00-16.30 น.

คุณวิจิตรา ขจร

E-Mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4336 2188-90 ต่อ 312
Mob 08 6858 2353

 

เวลา

กิจกรรม

9.00 - 12.00

 

 

Strategy: Corporate and legal affaires

Strategy: Business strategy, System strategy

Break   

Management: Development technology

Management:  Project management and Service Management

12.00 - 13.00

พักเที่ยง

13.00 - 16.30

Technology: Human interface, Multimedia
Technology: Database, Network, Security
Break
เทคนิคการทำข้อสอบ IP #1
เทคนิคการทำข้อสอบ IP #2

ผู้ติวสอบ : ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ IP 19 - 21 เม.ย. 62

วันที่ 19 เม.ย. 62
09:00-16:00
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1-0305

วันที่ 20 เม.ย. 62
09:00-16:00
ห้อง 2-0220 ชั้น 2 อาคาร หอประชุมการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 21 เม.ย. 62
09:00-16:00
ห้อง 2-0220 ชั้น 2 อาคาร หอประชุมการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 2855 1005
Mob: 09 6871 1146

 

วันที่ 19 เม.ย. 62  > ติวสรุปเนื้อหา

 

 

วันที่ 20 เม.ย. 62 > Management and Strategy

 

 

 

วันที่ 21 เม.ย. 62 > Technology

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ IP 24-26 เม.ย. 62

ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อ.สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 5018 9381

ยินดีรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมการติวสอบ

 

 

 

 

รอบ 2/2561

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์ 

IP

 

5-7 ตุลาคม 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 61
เวลา 09:00-16:00
ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า

 

วันที่ 6 ตุลาคม 61
เวลา 09:00-16:00
ห้อง 4-0607 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy

วันที่ 7 ตุลาคม 61
เวลา 09:00-16:00
ห้อง 4-0603 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academ

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel: 0 2855 1005
 Mob: 09 6871 1146

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

IP

20 ตุลาคม 2561 ห้อง ICT1107
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เวลา 9:00-16:00
อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 5446 6666 ต่อ 2323

 

เวลา

ห้วข้อ

09:00-11:00

Technology     
โดย นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

13:00-14:00

Strategy     
โดย นายณัฐพล หาญสมุทร

14.00-16.00

Management     
โดย น.ส.อดิศยา เจริญผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

IP

20,21,27 ตุลาคม 2561

ห้อง 27.05.01 อาคาร 27 ชั้น 5  
เวลา 8:30-16:30
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คุณวีรพล  ปุ๋ยกระโทก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
044 009009 ต่อ 2723,
mob. 084 962 8242
งานบริการและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 20 ตุลาคม 2561
Development technology
Project management,
Service  Management
โดย อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ

วันที่ 21 ตุลาคม 2561
Corporate and legal affairs
Business strategy, System strategy
โดย อาจารย์ถิรายุ  มีฤกษ์สม

วันที่ 27 ตุลาคม 2561
Basic theory
Computer system
Technical element
โดย อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ

 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

IP

ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2561

อาคารพลกฤษณประโมทกะ ชั้น 4
ห้องบรรยาย 6
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คุณวณิชญา  เฉลิมสุข
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02-8074500  ต่อ 310 , 02-807-4594

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-20.00 น.
- Basic theory
- System component
- Software
- System development technology
- Software development management
- Human interface
- Multimedia
- Service management
- Database
โดย อ.ชนินทร เฉลิมสุข

 

วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม 2561เวลา 15.00-20.00 น.
Programming and programming language
- Computer system
- Hardware
- Security
- Network
โดย อ.ชนินทร เฉลิมสุข

 

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-19.00 น.
- Business strategy management
- Marketing
- Business strategy and goal/evaluation
- Algorithms
- Corporate activities
- Legal affairs
โดย อ.อภิชาติ คาปลิว

 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00-19.00 น.
- System strategy
- System planning
- Project management
- System audit
โดย อ.อภิชาติ คาปลิว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน IP วันที่ 27 ตุลาคม 2561  ห้อง 1201 ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ 
อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 09 4159 229 

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.00-10.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยี
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

10.30-12.00

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 2 เรื่อง กลยุทธ์
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 3 เรื่อง การจัดการ
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

14.30-16.00

วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

IP

20 - 21 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 9 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อ.สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 5018 9381
 
FE

 

 

 

 

รอบ 1/2561

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

IP

26-27 ก.พ. 61

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.30-17.00 น.

อ.จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 5526 7000 ต่อ 6000

strategy,Management,Technology

อ.นพธนิษฐ์ โชติสาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

IP

 

10,
17-18 มี.ค.61

 

10 มี.ค. 2561
ห้อง 2-0207 ชั้น 2
อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
เวลา 9.00-16.00
17 มี.ค. 2561
ห้อง 2-0207 ชั้น 2
อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
เวลา 9.00-16.00
18 มี.ค. 2561
ห้อง 2-0210 ชั้น 2
อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
เวลา 9.00-16.00

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 2837 1005
Mob: 08 6535 3138

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IP

 10 มี.ค. 61

ห้อง 1201 ชั้น 2
อาคารบริหารธุรกิจ

7.30-16.00 น.

อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์ 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 09 4159 2297
 

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.00-10.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยี
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

10.30-12.00

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 2 เรื่อง กลยุทธ์

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 3 เรื่อง การจัดการ

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

14.30-16.00

วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเวลา 10.30 และ 14.30 น.

 

 

รอบ 2/2560

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์ 

IP

 

 2/10/60 และ
7-8/10/60

อาคารหอประชุม ชั้นที่2 ห้อง 0227

เวลา 9:00-16:00 น.

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel: 0 2837 1005
 Mob: 08 6535 3138

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IP

25/10/60

ห้อง ประชุมชั้น 3  อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เวลา 7:30-16:00 น.

 อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์ 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 09 4159 2297
 

เวลา

กิจกรรม

07.30–8.00

ลงทะเบียนเข้าอบรม

08.00-10.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยี
โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

10.30-12.00

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 2 เรื่อง กลยุทธ์

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

อบรม เนื้อหามาตรฐานวิชาชีพไอทีช่วงที่ 3 เรื่อง การจัดการ

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

14.30-16.00

วิเคราะห์และทบทวนข้อสอบเก่า

โดย อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเวลา 10.30 และ 14.30 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

IP

18/10/60
และ
25/10/60

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 16/102B

เวลา 13:00-16:00 น.

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์
E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Mobile 081-8522839

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IP

22/10/60

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5101

เวลา 09:00-16:30 น.

คุณวิจิตรา ขจร

E-mail: wijittra_kajohn@hotmail.com
0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ
08 6858 2353

 

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

IP 

 25-27/10/60, 28/10/60 

อาคารพลกฤษณประโมทกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 6

25-27/10/60
เวลา 15:00-19:00 น.

28/10/60
เวลา 09:00-17:00 น.

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง) 
028074900 - 21 ต่อ 310
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

IP

18-20/10/60

อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 27.05.07
เวลา 08:30-16:30 น.

คุณวีรพล  ปุ๋ยกระโทก
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
044 009009 ต่อ 2723,084 962 8242
วันที่ 18 ตุลาคม 2560ดร.กนกมน รุจิรกุล 
หัวข้อ  Management
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 อาจารย์ถิรายุ  มีฤกษ์สม
หัวข้อ strategy
วันที่ 20 ตุลาคม 2560อาจารย์ลักษมี  โขมโนทัย 
หัวข้อ Technology

 

 

รอบ 1/2560

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
           
 
มหาวิทยาลัยสยาม IP 8-9 เม.ย.60

อาคาร 14 ห้อง 202

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.ขวัญชัย กังเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0 2868 6656,08 1142 2441
 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์ 

IP

 

31/3/60

1-2/4/60

 

  

31/03/2560  ชั้น 6 อาคาร CPALL Academy ห้อง 4-0605
1/04/2560-2/04/2560  อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
ชั้นที่ 2 ห้อง 2-0221

เวลา 9:00-16:00 น.

คุณสุอัมพร ปานทรัพย์

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Tel: 0 2837 1005
 Mob: 08 6535 3138
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน IP   8 เม.ย.60

อาคารบริหารธุรกิจ ห้องประชุมชั้น 3

เวลา 8:30-16:30 น.

อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 09 4159 2297
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ IP  

อาคารวิชาการ 3 ชั้น1 ห้อง 101
เวลา 09:00-16:00 น.

อ.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


075672565,08 8186 4944

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP  
ห้อง

เวลา 9:00-16:00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ IP&FE 18-22 เม.ย.60

อาคารพลกฤษณ ห้อง บรรยาย 5

เวลา 15:00-19:00 น.

 

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

IP  

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210

เวลา 9:00-16:00 น.

  อ.สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2988 3666 ต่อ 4100

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP&FE
  20-21 เม.ย. 60

ห้อง 404/1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ.ประเสริฐ โคษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4360 2032
Mob: 08 5669 9645
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP  

ห้อง 5101 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05

เวลา 08.30-16.30น.

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE   

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 IP 2 เม.ย.60 

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  
 

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP  
 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 21 เม.ย.60

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร5) ชั้น 10 ห้อง 5-1009
เวลา 09.00 - 16.00 น

อ.จิโรจน์ จริตควร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2662

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

IP  

 อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971

10-14 ต.ค.59 เวลา 17.00-19.00 น.

15 ต.ค.59 เวลา 09.00 - 16.00 น

อ.อุโฆษ แปลงประสพโชค

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 08 1405 7755

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา IP    18-19 เม.ย.60

 ห้องติวสอบ 27.01.01 อาคาร 27(บูรณวิทยาการ) ชั้น 1

เวลา 08.30 - 16.30 น

 

คุณวีรพล  ปุ๋ยกระโทก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

044 009009 ต่อ 2723,084 962 8242 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช IP 11 เม.ย.60

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ไสใหญ่
อาคาร  9 ห้อง 921
เวลา 9.00 – 16.00 น

อ.อรยา สุขนิตย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7548 9616 ต่อ 5101 5103
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม IP 7-8 เม.ย.60

ห้อง 5209 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

อ.จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 5526 7000 ต่อ 6000

 

 

รอบ 2/2559

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP  

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP  

อาคาร 14 ห้อง 202

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.ขวัญชัย กังเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0 2868 6656,08 1142 2441
 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์ 

IP

 

1-2 ต.ค.59

 

  

ห้อง 2-0216 - 2-0218 ชั้น 2 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน IP 1 ต.ค.59

อาคารบริหารธุรกิจ ห้องประชุมชั้น 3

เวลา 8:30-16:30 น.

อ.จินตนา เข็มประสิทธิ์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4423 3650-3652
Mob: 09 4159 2297
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ IP  

อาคารวิชาการ 3 ชั้น1 ห้อง 101
เวลา 09:00-16:00 น.

อ.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


075672565,08 8186 4944

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP  
ห้อง

เวลา 9:00-16:00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ IP&FE  

อาคารพลกฤษณ ห้อง บรรยาย 6

เวลา 09:00-17:00 น.

 

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

IP  

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210

เวลา 9:00-16:00 น.

  อ.สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2988 3666 ต่อ 4100

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 17.00 น.

อ.ประเสริฐ โคษา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 0 4360 2032
Mob: 08 5669 9645
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP  9  ต.ค.59

ห้อง 5101 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05

เวลา 08.30-16.30น.

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE   

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 IP 2 ต.ค.59 

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  
 

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP  
 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 

 อาคาร 11 ชั้น 11 ห้อง 11-1102

เวลา 08.30 - 16.30 น

อ.จิโรจน์ จริตควร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2662

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

IP  10-15 ต.ค.59

 อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971

10-14 ต.ค.59 เวลา 17.00-19.00 น.

15 ต.ค.59 เวลา 09.00 - 16.00 น

อ.อุโฆษ แปลงประสพโชค

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 08 1405 7755

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา IP  8-10 ต.ค.59

 ห้องติวสอบ 27.03.01 อาคาร 27(บูรณวิทยาการ) ชั้น 5

เวลา 08.30 - 16.30 น

 

คุณวีรพล  ปุ๋ยกระโทก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

044 009009 ต่อ 2723,084 962 8242 

 

 

รอบ 1/2559

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP งด

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP  

อาคาร 14 ห้อง 202

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.ขวัญชัย กังเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0 2868 6656,08 1142 2441
 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์ 

IP

 

FE

16-17 เม.ย.59

 

7-8 เม.ย.59 

อาคาร All Academy  ชั้นที่ 2  (16 เม.ย.)ห้อง 4-0503 (17 เม.ย.) ห้อง 4-0405

อาคารหอประชุม ชั้นที่ 2  (7 เม.ย.)ห้อง 2-0226 (8 เม.ย.)ห้อง 2-0221

เวลา 9:00-18:00 น.

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน IP  

อาคารบริหารธุรกิจ ห้องประชุมชั้น 3

เวลา 8:00-16:00 น.

 

อ.ธเนศ บุญญเศรษฐกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  044271312 ต่อ 3651,08 9547 2311

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ IP 2-3 เม.ย.59

อาคารวิชาการ 3 ชั้น1 ห้อง 101
เวลา 09:00-16:00 น.

อ.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


075672565,08 8186 4944

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP   

ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2

ห้อง 427
เวลา 9:00-16:00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ IP&FE 7-8 เม.ย.59 

อาคารพลกฤษณ ห้อง บรรยาย 6

เวลา 09:00-17:00 น.

 

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

IP  

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210

เวลา 9:00-16:00 น.

  อ.สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2988 3666 ต่อ 4100

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 17.00 น.

คุณวรพจน์ สมมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 87951 1676

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP  งด

ห้อง 5101 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05

เวลา 08.30-16.30น.

ห้อง 6201D อาคารวิทยาศาสตร์ 06

เวลา 08.30-16.30 น.

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE งด 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 IP  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  
 

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP  
 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 13 ต.ค.59

อาคาร 5 ชั้น 11 ห้อง 5-1104

เวลา 08.30 - 16.30 น

อ.จิโรจน์ จริตควร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2662

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

IP 23 เม.ย.59

 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง Self Access Learning

เวลา 09.30 - 16.30 น

อ.อุโฆษ แปลงประสพโชค

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 08 1405 7755

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา IP  21-22 เม.ย.59

 ห้องติวสอบ 27.03.01 อาคาร 27(บูรณวิทยาการ) ชั้น 5

เวลา 08.30 - 16.30 น

 

คุณวีรพล  ปุ๋ยกระโทก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

044 009009 ต่อ 2723,084 962 8242 

 

 

รอบ 2/2558

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP  

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP  

อาคาร 14 ห้อง 202

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.ขวัญชัย กังเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0 2868 6656,08 1142 2441
 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์ 

IP  3-4 ต.ค.58

ชั้น 2 อาคารหอประชุม (convention hall)

ห้อง 0-0215

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน IP 21 ต.ค.58

อาคารบริหารธุรกิจ ห้องประชุมชั้น 3

เวลา 8:00-16:00 น.

 

อ.ธเนศ บุญญเศรษฐกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  044271312 ต่อ 3651,08 9547 2311

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ IP 17-18 ต.ค.58

อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 204
เวลา 09:00-16:00 น.

อ.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


075672565,08 8186 4944

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP 21-22 ต.ค.58 

ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2

ห้อง 427
เวลา 9:00-16:00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ IP&FE 7-10,21-22 ต.ค.58 

อาคารพลกฤษณ ห้อง บรรยาย 6

เวลา 16:00-19:00 น.

 

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

IP งด 

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210

เวลา 9:00-16:00 น.

  อ.สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2988 3666 ต่อ 4100

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 17.00 น.

คุณวรพจน์ สมมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 87951 1676

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP 11 ต.ค.58 

ห้อง 5101 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05

เวลา 08.30-16.30น.

ห้อง 6201D อาคารวิทยาศาสตร์ 06

เวลา 08.30-16.30 น.

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE 10 ต.ค.58 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 IP  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  
 

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP งด
 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 22 ต.ค.58

 อาคาร 11 ชั้น 11 ห้อง 11-1102

เวลา 08.30 - 16.30 น

อ.จิโรจน์ จริตควร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2662

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

IP    

อ.อุโฆษ แปลงประสพโชค

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 08 1405 7755

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา IP  17-18 ต.ค.58   ห้องติวสอบ 27.03.08 อาคาร 27(บูรณวิทยาการ) ชั้น 3  

คุณวีรพล  ปุ๋ยกระโทก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

044 009009 ต่อ 2723,084 962 8242 

 

 

รอบ 1/2558

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP  

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP  8-10 เม.ย.58

อาคาร 14 ห้อง 202

เวลา 9:00-16:00 น.

 ผศ.ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2457 0068 ต่อ 337 หรือ 0 2868 6656

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP  7-8 พ.ค.58

ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2


เวลา 9:00-16:00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ FE  

อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 2

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 
IP    

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์  

IP  25-26 เม.ย.58
ชั้น 2 อาคารหอประชุม (convention hall)

เวลา 9:00-16:00 น.

 

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร

IP  7-8 พ.ค.58

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210

เวลา 9:00-16:00 น.

  อ.สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2988 3666 ต่อ 4100

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 17.00 น.

คุณวรพจน์ สมมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 87951 1676

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP  

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม 5 ห้อง Unit C

 เวลา 13.00-18.00 น.

 

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP งดการติวสอบ
 

คุณเพียงตา อภิวงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5394 2024


 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 
 IP  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE งดการติวสอบ 
 

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   งดการติวสอบ
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP   งดการติวสอบ
 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 8 พ.ค.58

 อาคาร 11 ชั้น 11 ห้อง 11-1101

เวลา 09.00 - 16.00 น

อ.จิโรจน์ จริตควร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2662

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IP 27-28 เม.ย.58 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุมชั้น 3

อ.ธเนศ บุญญเศรษฐกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

044271312 ต่อ 3651,0895472311

 

 

รอบตุลาคม 2557

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP  

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP  15-17 ต.ค.57

อาคาร 14 ห้อง 14-206

เวลา 9:00-16:00 น.

 ผศ.ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2457 0068 ต่อ 337 หรือ 0 2868 6656

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP 21-22 ต.ค.57 21 ต.ค.57 เวลา 08.30-12.00 น. ห้อง 427  เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง 424
22 ต.ค.57 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 428

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ FE  

อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 2

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 
IP 21-22,24 ต.ค.57

21 ต.ค. 57 เวลา 13.00 - 16.30
22 ต.ค. 57 เวลา 9.00 - 16.30
24 ต.ค. 57 เวลา 13.00 - 16.30

อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 1

เวลา 9:00-16:00 น.

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์  

IP  4-5 ต.ค.57
ห้อง 4-0408 อาคาร all academy (อาคาร 16 ชั้น)

เวลา 9:00-16:00 น.

 

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IP งดการติวสอบ

คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้อง IT 412

  คุณบุญตา  แซ่เล็ก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08 6450 1667

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   23-25 ต.ค.57

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 17.00 น.

คุณวรพจน์ สมมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 87951 1676

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP  18 ต.ค.57

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม 5 ห้อง Unit C

 เวลา 13.00-18.00 น.

 

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP งดการติวสอบ

ตึก 30 ปี ห้อง 521 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณเพียงตา อภิวงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5394 2024


 

สนามสอบภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

 
 IP  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ/อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  
ห้องเรียนมาตรฐาน

ชั้น 2 อาคาร 5

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   

ห้องเรียนมาตรฐาน

ชั้น 2 อาคาร 5

เวลา 09.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP งดการติวสอบ

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303

เวลา 09.00-16.30 น. 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 24 ต.ค.57

อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 9 ห้อง 5-901 (เฉพาะนักศึกษา ม.ศรีปทุมเท่านั้น)

เวลา 09.00 - 16.00 น.)

อ.จิโรจน์ จริตควร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2662

 
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี
 FE  13, 20 ต.ค.57  ห้อง 2506 อาคาร IMT (หอนาฬิกา )ศูนย์บางกะดี (เฉพาะนักศึกษา SIIT เท่านั้น)

เวลา 09.00 - 12.00 น.)

คุณเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0 2501 3510-16 ต่อ 5037 5039 Mob: 0814965363 

 

 

รอบเมษายน 2557 

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP  22-23 เม.ย.57

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP 2-4 เม.ย.57

อาคาร 14 ห้อง 14-206

เวลา 9:00-16:00 น.

 ผศ.ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2457 0068 ต่อ 337 หรือ 0 2868 6656

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP  23-25 เม.ย.57

23 เม.ย. ห้อง 1027

24 เม.ย. ห้อง 12515

25 เม.ย.  ห้อง 231

เวลา 08.30-16.00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ FE  

อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 2

เวลา 9:00-16:00 น.

 

อ.เกษมสันต์  ฐิตาภากิตติรัต   
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
0 2807 4500 ต่อ 127 หรือ 310

อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 
IP  

 อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 1

เวลา 9:00-16:00 น.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

IP  19-20 เม.ย.57

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น 1 ห้อง 4103 

เวลา 9:00-16:00 น.

ดร.วัสรา  รอดเหตุภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 3424 5334 ต่อ 28722

 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์  

IP   29-30 มี.ค.57
ห้อง F201 อาคาร Convention Hall

เวลา 9:00-16:00 น.

 

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IP  

คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้อง IT 412

  คุณบุญตา  แซ่เล็ก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08 6450 1667

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณวรพจน์ สมมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 87951 1676

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP 21-22 เม.ย.57

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม 5 ห้อง Unit C

 เวลา 08.30-16.30 น.

 

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE 23-24 เม.ย.57
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP งดการติวสอบ

ตึก 30 ปี ห้อง 521 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณเพียงตา อภิวงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5394 2024


 

สนามสอบภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

 
 IP  

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ/อ.วราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE   21-25 เม.ย.57
ห้องเรียนมาตรฐาน

ชั้น 2 อาคาร 5

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   21-23 เม.ย.57

ห้องเรียนมาตรฐาน

ชั้น 2 อาคาร 5

เวลา 09.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP งดการติวสอบ

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303

เวลา 09.00-16.30 น. 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
 

อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 7 ห้อง 5-708 (เฉพาะนักศึกษา ม.ศรีปทุมเท่านั้น)

เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 อ.วลีพร จิตรพงษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2119

 

 

รอบตุลาคม 2556

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP  21-22 ต.ค.56

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

 

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP 14,21,28 ก.ย.56

อาคาร 19 ห้อง 503

เวลา 9:00-16:00 น.

 ผศ.ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2457 0068 ต่อ 337 หรือ 0 2868 6656

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ IP 24-25 ต.ค.56

ห้อง 7201 ชั้น 2 อาคาร 7

เวลา 13.00-16.00 น.

อ.ฐากร พฤกษวันประสุต

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2954 7300 ต่อ 386 หรือ 08 9660 3335

 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ FE 22,24 ต.ค.56

อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 2

เวลา 9:00-16:00 น.

 

คุณเกษมสันต์  ฐิตาภากิตติรัต   
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
0 2807 4500 ต่อ 127 หรือ 310

อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 
IP 22,24 ต.ค.56  

 อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 1

เวลา 9:00-16:00 น.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

IP  21-22 ต.ค.56

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น 1 ห้อง 4103 

เวลา 9:00-16:00 น.

ดร.วัสรา  รอดเหตุภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 3424 5334 ต่อ 28722

 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์  

IP  12-13 ต.ค.56

(12/10/13) ห้อง 3301 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง 3304

(13/10/13) ห้อง  D206-E206 อาคาร Convention Hall  ชั้นที่ 2

เวลา 9:00-16:00 น.

 อ.พรสิริ  ชาติปรีชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2832 0922

 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IP 19-20 ต.ค.56

คณะวิทยาการสารสนเทศ ห้อง IT 412

  คุณบุญตา  แซ่เล็ก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08 6450 1667

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   24-26 ต.ค.56

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณวรพจน์ สมมูล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 87951 1676

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP 21-22 ต.ค.56

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม 5 ห้อง Unit C

 เวลา 08.30-16.30 น.

 

คุณวิจิตรา ขจร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312 หรือ 08 6858 2353

 
 
FE 23-24 ต.ค.56
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP งดการติวสอบ

ตึก 30 ปี ห้อง 521 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณเพียงตา อภิวงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5394 2024


 

สนามสอบภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

 
 IP  21-22 ต.ค.56

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107

เวลา 09.00 - 16.00 น

 ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ/คุณวราพงษ์  คล่องแคล่ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE   21-22 ต.ค.56
ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R201

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076

   สามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลดังกล่าวได้ที่
 http://www.coe.psu.ac.th/itpe/itpe2013/
  
IP   21-22 ต.ค.56   ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R200

เวลา 09.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP งดการติวสอบ

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303

เวลา 09.00-16.30 น. 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

IP
25 ต.ค.56

อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 7 ห้อง 5-708 (เฉพาะนักศึกษา ม.ศรีปทุมเท่านั้น)

เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 อ.วลีพร จิตรพงษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2579 1111 ต่อ 2119

 

 

รอบ ตุลาคม 2555

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 IP

 24, 26 ตค.

อาคาร พลกฤษณ ประโมทกะ ชั้น 4

เวลา 9.00 - 16.00 น. และ

18.00-20.30 น.

คุณสุภาวดี แซ่โต๋ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2807 4594

 
FE

 25 ตค.

อาคาร พลกฤษณ ประโมทกะ ชั้น 4

เวลา 9.00 - 16.00 *ติวเฉพาะข้อสอบภาคบ่าย

เน้น Java กับ Network

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี
 

 IP&

FE

 

9-10 ตค.

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

เวลา 9.00 - 17.00 น.

แผนกฝึกอบรม

0 2549 4079,

0 2549 3085

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  IP 22,24 ตค.

ห้อง Q210 ชั้น 2 อาคาร Q

เวลา 9:00 - 16:00

อาจารย์ สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 9883655 ต่อ 4114

 
มหาวิทยาลัยสยาม IP  15,22และ29 กย.

อาคาร 19 ชั้น 5 ห้อง 503

9:00-16:00 น.

 ผศ.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  IP  15-17 ตค.  อาคาร 7 ชั้น 5  ห้อง 7509

 อ.วรภัทร ไพรีเกรง

02 954 7300 ต่อ 386

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

IP  13-14 ตค. 

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น 1 ห้อง 4103 

เวลา 9:00-16:00 น.

 คุณเมธา ลิมปิวรรณ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์  

IP  23,30 กย.  

ห้อง E205-F202 ชั้น 2

หอประชุมปัญญาภิวัฒน์

เวลา 9:00-16:00 น.

 อาจารย์ศรายุทธ ปลัดกอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

028320330

 
 
 FE E206-F203 ชั้น 2 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์  
มหาวิทยาลัยบูรพา IP & FE   22-24 ตค.

ห้อง MIT ทำงไกล อำคำรเกษม จำติกวณิช ชั้น 5

(บริเวณอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์)

เวลา 9.00 - 17.00 น.

 คุณ กมลวรรณ แสงระวี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 3810 3061

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  IP, FE   26-27 ตค.

ห้องฉายภาพยนต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เวลา 9.00 - 16.00 น.

 คุณบุญตา  แซ่เล็ก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08 6450 1667

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   25-27 ตค.

ห้องประชุมใหญ่ อาคารช่อตะแบก 

เวลา 9.00 - 16.00 น.

 นายธีรนันท์  ขันตี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4360 2032

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP 24-25 ตค. 

อาคารเรียนรวม 5 ห้อง Unit C

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณณัฐพร ผ่องอรัญ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-91 ต่อ 312

 
   FE  26 ตค.  

สนามสอบภาคเหนือ
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

 
 IP  26-27 ตค.

ห้อง 1108 ชั้น 1

ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา 09.00 - 12.00 น

 คุณนภัทร ไชยมงคล  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0 5446 6666 ต่อ 2323

 
 FE 26-27 ตค. 

ห้อง 1107 ชั้น 1

ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  18-19 ตค. ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R200

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
IP   18-19 ตค. ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R201

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP  25 -27 ตค.

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304

เวลา 09.00-16.30 น. 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สนามสอบภาคใต้
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 

IP   18-20 ตค.

อาคาร 13 (1331)

เวลา 09.00-16.30 น.

 อ.สมใจ จิตคำนึงสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  IP  24-26 ตค. ห้องเรียนมาตรฐาน อาคาร 5

 อ.อิทธิพัทธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รอบ เมษายน 2556

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
IP 22-23 เม.ย.56

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ห้อง 01 ชั้น M สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2549 3085 หรือ 08 5364 1764

 

 
FE
มหาวิทยาลัยสยาม IP 17-19 เม.ย.56

อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 206 (14-206)

เวลา 9:00-16:00 น.

 ผศ.ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2457 0068 ต่อ 337 หรือ 0 2868 6656

 
มหาลัยเอเซียอาคเนย์ IP 17-19 เม.ย.56

 

อาคารพลกฤษณ ชั้น 4 ห้อง บรรยาย 1

เวลา 9:00-16:00 น.

คุณสุภาวดี แซ่โต๋ว    
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
0 2807 4594    

อ. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
028074954 (สายตรง)
028074900 - 21 ต่อ 310

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

IP  20-21 เม.ย.56

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น 1 ห้อง 4103 

เวลา 9:00-16:00 น.

ดร.วัสรา  รอดเหตุภัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 3424 5334 ต่อ 28722

 

สถาบันการจัดการ

 ปัญญาภิวัฒน์  

IP  30-31 มี.ค.56

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง 3304

เวลา 9:00-16:00 น.

 อาจารย์ศรายุทธ  ปลัดกอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0 2832 0330

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   25-27 เม.ย.56

ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เวลา 9.00 - 16.00 น.

 คุณปารัชญา  ขาวศรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0 4336 2032

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP 23-24 เม.ย.56

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง SC.8103

 เวลา 08.30-16.30 น.

 

คุณมนทิวาลัย ศาศวัตสินธุ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-90 ต่อ 312

หรือ 0 8971 02651

 
 
FE 25-26 เม.ย.56
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP 18-19 เม.ย.56

ตึก 30 ปี ห้อง 521 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณเพียงตา อภิวงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 5394 2024

 

สนามสอบภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

 
 IP  25-26 เม.ย.56

ห้อง pky4  ชั้น 2 ตึกอาคารเรียนรวม

เวลา 09.00 - 12.00 น

 คุณนภัทร ไชยมงคล  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0 5446 6666 ต่อ 2323

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE 22-23 เม.ย.56
ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R200

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7428 7076


  
IP  22-23 เม.ย.56 ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R200

เวลา 09.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP 22-24 เม.ย.56

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303

เวลา 09.00-16.30 น. 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 7627 6121

 

 

รอบ ตุลาคม 2555

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่ สถานที่-เวลา  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 IP

 24, 26 ตค.

อาคาร พลกฤษณ ประโมทกะ ชั้น 4

เวลา 9.00 - 16.00 น. และ

18.00-20.30 น.

คุณสุภาวดี แซ่โต๋ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 2807 4594

 
FE

 25 ตค.

อาคาร พลกฤษณ ประโมทกะ ชั้น 4

เวลา 9.00 - 16.00 *ติวเฉพาะข้อสอบภาคบ่าย

เน้น Java กับ Network

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี
 

 IP&

FE

 

9-10 ตค.

 

อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้อง Seminar 4-1

เวลา 9.00 - 17.00 น.

แผนกฝึกอบรม

0 2549 4079,

0 2549 3085

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  IP 22,24 ตค.

ห้อง Q210 ชั้น 2 อาคาร Q

เวลา 9:00 - 16:00

อาจารย์ สุรการ ดวงผาสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02 9883655 ต่อ 4114

 
มหาวิทยาลัยสยาม IP  15,22และ29 กย.

อาคาร 19 ชั้น 5 ห้อง 503

9:00-16:00 น.

 ผศ.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  IP  15-17 ตค.  อาคาร 7 ชั้น 5  ห้อง 7509

 อ.วรภัทร ไพรีเกรง

02 954 7300 ต่อ 386

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

IP  13-14 ตค. 

อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ชั้น 1 ห้อง 4103 

เวลา 9:00-16:00 น.

 คุณเมธา ลิมปิวรรณ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์  

IP  23,30 กย.  

ห้อง E205-F202 ชั้น 2

หอประชุมปัญญาภิวัฒน์

เวลา 9:00-16:00 น.

 อาจารย์ศรายุทธ ปลัดกอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

028320330

 
 
 FE E206-F203 ชั้น 2 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์  
มหาวิทยาลัยบูรพา IP & FE   22-24 ตค.

ห้อง MIT ทำงไกล อำคำรเกษม จำติกวณิช ชั้น 5

(บริเวณอำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์)

เวลา 9.00 - 17.00 น.

 คุณ กมลวรรณ แสงระวี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 3810 3061

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  IP, FE   26-27 ตค.

ห้องฉายภาพยนต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เวลา 9.00 - 16.00 น.

 คุณบุญตา  แซ่เล็ก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08 6450 1667

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  IP   25-27 ตค.

ห้องประชุมใหญ่ อาคารช่อตะแบก 

เวลา 9.00 - 16.00 น.

 นายธีรนันท์  ขันตี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4360 2032

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  IP 24-25 ตค. 

อาคารเรียนรวม 5 ห้อง Unit C

เวลา 08.30-16.30 น.

 คุณณัฐพร ผ่องอรัญ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 4336 2188-91 ต่อ 312

 
   FE  26 ตค.  

สนามสอบภาคเหนือ
(มหาวิทยาลัยพะเยา)

 
 IP  26-27 ตค.

ห้อง 1108 ชั้น 1

ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา 09.00 - 12.00 น

 คุณนภัทร ไชยมงคล  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0 5446 6666 ต่อ 2323

 
 FE 26-27 ตค. 

ห้อง 1107 ชั้น 1

ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 FE  18-19 ตค. ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R200

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 คุณวิมล คำจันทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
IP   18-19 ตค. ตึกหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ชั้น 2 ห้อง R201

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  IP  25 -27 ตค.

อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304

เวลา 09.00-16.30 น. 

 คุณเกตุวดี ขอเจริญ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สนามสอบภาคใต้
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 

IP   18-20 ตค.

อาคาร 13 (1331)

เวลา 09.00-16.30 น.

 อ.สมใจ จิตคำนึงสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  IP  24-26 ตค. ห้องเรียนมาตรฐาน อาคาร 5

 อ.อิทธิพัทธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รอบ เมษายน 2555

 มหาวิทยาลัย  วิชา วันที่  สถานที่  ผู้ติดต่อ ตารางติวสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 FE

 23 - 25 เม.ย. 55

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คุณนวพร กำลังเลิศ   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทร. 0 2287 9600 ต่อ 7004  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 IP

 

23-25 เม.ย. 55

 

อาคารวิทยาการสารสนเทศ,

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุญตา แซ่เล็ก    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 4375 4359    
คณะวิทยาการสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 FE

 23-25 เม.ย. 55

 

อาคารวิทยาการสารสนเทศ,

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณบุญตา แซ่เล็ก    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 4375 4359    
คณะวิทยาการสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
มหาวิทยาลัยพะเยา  IP

 26-27 เม.ย. 55

 

 ห้อง ICT 1107 ชั้น 1

ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณนภัทร ไชยมงคล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 2323    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  IP

  21-22 เม.ย. 55

 

 ห้องบรรยาย 1 อาคารพลกฤษณ
สาขาคอมพิวเตอร์ฯ
คุณสุภาวดี แซ่โต๋ว    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
โทร. 0 2807 4594    
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 IP, FE

 23-27 เม.ย. 55   ห้องแสงทอง
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
คุณอิทธิพัทธ์    หอณรงค์ศิริ    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 3850 0000 ต่อ 5169    
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 IP 23-25 เม.ย. 55  - คุณเกตุวดี ขอเจริญ    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
โทร. 0 7627 6121    
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 FE 25-27 เม.ย. 55  - คุณเกตุวดี ขอเจริญ    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
โทร. 0 7627 6121    
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  IP  26-28 เม.ย. 55   คุณสมใจ จิตคำนึงสุข    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 7621 1959 ต่อ 416    
สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 IP  
26-27 มี.ค. 55
 อาคารเรียนรวม SC.05 (อคร.) คุณวรพจน์    เหล็กดี    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 4336 2188-91 ต่อ 312    
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 
 
 FE  
28-29 มี.ค. 55
 อาคารเรียนรวม SC.05 (อคร.) คุณวรพจน์    เหล็กดี    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 4336 2188-91 ต่อ 312    
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  IP 25-27 เม.ย. 55

ห้องประชุมสนั่น

อาคาร 5 ชั้น 3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ.วราพร จิระพันธุ์ทอง   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 385    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาระบบสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  IP, FE  26-28 เม.ย. 55

ห้อง Seminar4-1 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

 

คุณขัตติยาพร  ลพสุนทร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2549 3085
แผนกอบรมและบริการวิชาการ
สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  IP 21-22 เม.ย. 55 ห้อง 1239 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
คุณเมธา ลิมปิวรรณ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 3424 5334-5    
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 
สถาบัญการจัดการปัญญาภิวัฒน์ IP 18, 25 มี.ค. 55 ห้อง B206 – C203 ชั้น 2
อาหารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
อ.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร. 0 2832 0328    
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/ เทคโนโลยีสารสนเทศ    
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
 
FE  1, 8 เม.ย. 55 ห้อง B206 – C203 ชั้น 2
อาหารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
อ.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
โทร. 0 2832 0328   
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

สำรองที่นั่งได้ที่นี่

 IP 26-28 เม.ย. 55

อาคารสิรินธร  ชั้น  5

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

คุณกมลวรรณ แสงระวี        
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
โทร.0 3810 3061    
คณะวิทยาการสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  IP 23-24 เม.ย. 55  ห้องบรรยาย R200, R201
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณวิมล คำจันทร์    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.0 7428 7076
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FE  23-24 เม.ย. 55 ห้องบรรยาย R301, R200
ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณวิมล คำจันทร์    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.0 7428 7076
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ IP   26-27  เม.ย. 55  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้อง 521 ชั้น 5 อาคาร 30 ปี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณอุรพี ธรรมโยธิน   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.0 5394 2023   
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ IP   26-28  เม.ย. 55

ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารช่อตะแบก คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์,

อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คุณพัชรีย์พร ใจเอื้อ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.0 4336 2160   
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
 
มหาวิทยาลัยสยาม IP

 1, 8, 22 เม.ย. 55

9.00-16.30

อาคาร 19 ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยสยาม

อ.วฤษาย์  ร่มสายหยุด

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 

 

 

Corporate activities