Theory of Inventive Problem Solving: TRIZ

หลักสูตร TRIZ: ทฤษฎีการแก้ปัญหางานวิจัยอย่างมีขั้นการประดิษฐ์
(Theory of Inventive Problem Solving: TRIZ)
สำหรับบุคลากร สวทช.

 

หลักการและเหตุผล

         เทคโนโลยีทุกวันนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้น หากเราต้องการอยู่ในแนวหน้าแล้ว ก็ต้องพัฒนาผลงานให้ดีกว่าในเวลาที่เร็วกว่า ดังนั้นนอกจากจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีแล้ว บริษัทยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

         TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) เป็นทฤษฎีจัดการทางด้านความคิดที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน คิดค้นขึ้นโดย Genrich S. Altshuller วิศวกรชาวรัสเซีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ปี 1946) แต่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกา และยุโรป เมื่อไม่ถึงสิบปีมานี้เอง เป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญอันหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่ความรุ่งเรืองทางด้านวิศวกรรมของสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นที่ ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน เป็นเวลากว่า 50 ปี และยังคงสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีในการคิดค้นประดิษฐกรรมใหม่ ๆ ของวันนี้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

          1. เข้าใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ของ TRIZ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
          2. สามารถประยุกต์ใช้ หลักการแก้ปัญหา 40 ข้อตามหลักการของ TRIZ แก้ปัญหาโจทย์วิจัย
          3. เพิ่มโอกาสในการจดสิทธิบัตร โดยอาศัยแนวทางแก้ปัญหาตามหลักการของ TRIZ เพื่อสร้าง Inventive Step

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ซึ่งประกอบด้วย

          1. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
          2. วิศวกร/นักวิเคราะห์
          3. ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติการที่ต้องการปรับปรุง แก้ปัญหา กระบวนการทำงาน ตลอดจนสายการผลิต

ระยะเวลาในการสัมมนา

          ตลอดระยะเวลา 3.5 วัน ระหว่างวันที่ 2, 4, 9 และ 10 กรกฎาคม 2555 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 21 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เชิงประดิษฐ์คิดค้น โดยใช้ TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาหลักสูตรดังนี้

          ต่อยอดงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร
          1) สิทธิบัตรคืออะไร
          2) ประเภทของสิทธิบัตร
          3) เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตร
                    - ความใหม่
                    - ขั้นการประดิษฐ์
          4) สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร
          5) ปัญหาการจสิทธิบัตรที่ TLO พบ
          6) ตัวอย่างการขอจดสิทธิบัตรที่ผ่านเกณฑ์

 

          TRIZ: Theory of Inventive Problem Solving
          1) ปรัชาแนวคิด และโครงสร้างของ TRIZ
          2) วิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี
          3) ความขัดแย้งเชิงเทคนิค และหลักการ 40 ข้อในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
          4) ความขัดแย้งเชิงกายภาพ และหลักการของการแบ่งแยก
          5) การวิเคราะห์แบบจำลองสสาร-สนาม กับ 76 คำตอบ มาตรฐาน
          6) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากร (Resources) และการนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
          7) ปรากฏการณ์และผลทางฟิสิกส์ เคมี และเรขาคณิต (Effects) และการนำมาใช้ในการแก้ปัญหา
          8) กระบวนการการแก้ปัญหาของ TRIZ (ARIZ)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          วิทยากรช่วง ต่อยอดงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร
               คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
               สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          วิทยากรช่วง TRIZ: Theory of Inventive Problem Solving
               รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์
               อาจารประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
               เป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง "แนวคิด หลักการ และเครื่องมือ สำหรับวิศวกรรมย้อนรอย"

          วิทยากรช่วงเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
               คุณประเสริฐ ชินานุพันธ์
                    President Innovation Center
                    บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
               รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันทน์
                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
               ดำเนินรายการโดย
               ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์
                    ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช.

การลงทะเบียน

          • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy.com/nsa/login.php
          • กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2555

ค่าลงทะเบียน

Package

เนื้อหาวิชา

ระยะเวลา

ราคา

Package A

การจดสิทธิบัตร + TRIZ

3.5 วัน

7,800 บาท

Package B

TRIZ

3 วัน

7,500 บาท

          หมายเหตุ
          • ค่าลงทะเบียนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน และเอกสารประกอบการอบรม
          • หากท่านต้องการยกเลิกการลง ทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555
          • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 312 (ดลชา)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
โปสเตอร์
 
กำหนดการ
 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก