Service Science Masterclass 2013

 

หลักสูตร Service Science Masterclass 2013

ยกระดับสู่มืออาชีพในเชิงบริการ (Service-oriented Professionals) และสร้างนวัตกรรมการบริการ
แบบเปิด (Open Service Innovation) ด้วยแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science)

ปรับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่การร่วมสร้างคุณค่า
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งเครือข่ายคุณค่า .... เพื่อก้าวสู่ Service Master - mind

 

หลักการและเหตุผล

         Service Science หรือวิทยาการบริการ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการบริการในแบบ “สหวิทยาการ” หรือการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับบริการหนึ่งๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการนั้นๆ ในทุกรูปแบบ

         ในมุมมองของ “วิทยาการบริการ” ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปแบบองค์รวม (Holistic) ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าโดยการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) คุณค่าของการบริการระหว่างลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในเครือข่ายคุณค่า (Value Network) ทั้งหมด

         วิทยาการบริการ จะสร้างความตระหนัก เปลี่ยนมุมมองในการเตรียมความพร้อมและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่แข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มและการสร้างนวัตกรรมบริการแบบเปิด (Open service innovation) ซึ่งเป็นกระแสหลักในการพัฒนาทักษะเพื่อการแข่งขันในศตวรรตที่ 21

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • แนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) และแนวทางการสร้างนวัตกรรมบริการแบบองค์รวม (Holistic)
 • แนวคิดเรื่องการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าโดยการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) คุณค่าของการบริการระหว่างลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในเครือข่ายคุณค่า (Value Network) ทั้งหมด
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมของวิทยาการบริการ
 • แนวทางการสร้าง การพัฒนา และการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ
 • กรณีศึกษาที่น่าสนใจ อาทิ IKEA, Traffy, Old Spice และกรณีศึกษาหน่วยงานด้าน Logistic ชั้นนำของประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ทำงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาด การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า Supply Chain Management และ Corporate Communication
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนาธุรกิจและองค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาวิทยาการบริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

ระยะเวลาการอบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2556

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์  ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
กรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์  ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.ศศิพร อุษณวศิน  ดร.ศศิพร อุษณวศิน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์  ดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัย หน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์  ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประเมินผลองค์กร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 19,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน
  • รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2556
  • รุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center 0 2642 5001 ต่อ 217, 211-212 (คุณจิดาภา, คุณโฉมสิริ, คุณวิลาสินี)
         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ