IT AUDIT Workshop for Non-IT Auditor

 

หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย
ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

 

หลักการและเหตุผล

           การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของทุกองค์กรเนื่องจากกฎหมายด้านไอซีที แนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ออกมาบังคับใช้ ตั้งแต่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น ข้อบังคับของกฎหมายด้านไอซีทีดังกล่าวมีเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อสารสนเทศขององค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และมีการนำมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นการขอการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวโดยหน่วยงานผู้ให้การรับรอง (Certification Body) ผู้ตรวจสอบภายในของทุกองค์กรในฐานะที่ต้องตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงควรที่จะศึกษา เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าว และสามารถนำมาปรับใช้กับงานตรวจสอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

          หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor ออกแบบโดยมุ่งเน้นฝึกปฎิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจ การตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะได้ฝึกการเขียน และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอแนะการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างพื้นฐานการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งสมรรถนะ ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคกับแอพพลิเคชันโดยฝึกปฏิบัติการตรวจสอบในชั้นเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass ของสถาบันวิทยาการ สวทช.

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บรรจง หะรังษี ดร.บรรจง หะรังษี
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate)
BCMS 25999, Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • การบริหารจัดการ และการวางแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 • Check List เทคนิตการตรวจสอบ Software Application และ Data Center ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ISO/IEC 27001:2013
 • แนวทางการเขียนและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ระยะเวลาหลักสูตร

      ฝึกอบรมระยะเวลา 3 วัน เวลา 9.00 - 16.00 น.

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 11 กันยายน 2557

ค่าลงทะเบียน

      21,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

      โปรโมชั่น!!

 • รับส่วนลด 15 %
  สำหรับท่านที่ต้องการลงทะเบียน 2 หลักสูตรพร้อมกัน (หลักสูตร IT Audit + หลักสูตร IT Audit Workshop)
  เหลือชำระเพียง 34,561 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • รับส่วนลด 10 %
  สำหรับท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 1 - 5
  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 18, 23 - 25, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม และ 2 - 4, 9 - 11 เมษายน 2555
  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
  • รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2556
  ท่านสามารถลงทะเบียนหลักสูตร IT Audit Workshop for Non – IT Auditor ได้ในราคาเพียง 19,260 บาท
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

      หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน
  • รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
  • รุ่นที่ 2 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

         ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81892-1 คุณศศิธร คุณวิลาสินี
         E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ