กำหนดการ

หลักสูตร IT Audit for Non – IT Auditor Masterclass 2014

 
กำหนดการอบรม (ระยะเวลา 5 วัน)

เวลา หัวข้อ วิทยากร
 วันแรก
09.00 - 16.00 น. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบ
เรียนรู้องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เครือข่าย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบ
อาจารย์ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์
 วันที่สอง
09.00 - 12.00 น. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor)
ศึกษาและทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ General Auditor และ IT Auditor รวมทั้งความต้องการของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholders)
อาจารย์เมธา สุวรรณสาร
13.00 - 16.00 น. การตรวจสอบธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษากรอบแนวคิด GRC (Governance, Risk and Compliance) ทั้งระดับนโยบาย ระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ดี สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรภายใต้เกณฑ์ความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมาตรฐาน ITIL, CMMI, PMBOK และ Six Sigma
ดร.บรรจง หะรังษี
 วันที่สาม
09.00 - 16.00 น. แนวปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานระดับสากลในการตรวจสอบ บริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงขององค์กร
ดร.บรรจง หะรังษี
 วันที่สี่
09.00 - 16.00 น. ISO27001: 2013 กับการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายไอซีที
ศึกษามาตรฐาน ISO 27001 เวอร์ชั่น 2013 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์และกรณีศึกษาที่น่าสนใจของสถาบันการเงินกับการควบคุมความเสี่ยงผ่านหลัก เกณฑ์การควบคุมความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย
อาจารย์ภิญโญ ตรีเพชราภรณ์
 วันที่ห้า
09.00 - 12.00 น. ประสบการณ์การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบ่งปันประสบการณ์การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ควรระวัง ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบ
คุณพิทักษ์พงษ์ อินเสือ
13.00 - 16.00 น. Integrated Audit in Practice
การบูรณาการการตรวจสอบทั่วไป และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Integrated Auditor
อาจารย์เมธา สุวรรณสาร

 

**หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม