Fundamental Solar Farm Business: FSB

หลักสูตร “ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน”

(Fundamental Solar Farm Business: FSB)


หลักการและเหตุผล

          พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมหาศาลและสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ถือเป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดลง ดังนั้นหากมนุษย์สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

          ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” กำลังเป็นที่สนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคตภายใต้ธุรกิจใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ การส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนด้วยการเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร ทำให้มีช่วงเวลาในการรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าประเทศทางแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยเพียงวันละ 3 – 4 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการรับพลังงานแสงอาทิตย์และเหมาะต่อการทำธุรกิจ Solar Farm เป็นอย่างมาก

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน (Fundamental Solar Farm Business: FSB)” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนทางการเงิน การออกแบบ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ การติดตั้ง การวางระบบ และการบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและการสัมผัสกับ Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm ในประเทศไทย
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm การวางแผนธุรกิจที่ดี การลงทุน การสนับสนุนทางการเงิน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm
 3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Solar Farm
 5. เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
 6. เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AEC)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจการทำธุรกิจ Solar Farm การลงทุน การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ การบำรุงรักษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประสบการณ์ที่สำคัญในการทำธุรกิจ Solar Farm
 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Solar Cell ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ Solar Farm หรือปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน Solar Farm ของตนเองได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทนที่มีความต้องการลงทุนทำธุรกิจ Solar Farm
 2. ผู้ที่ทำธุรกิจ Solar Farm อยู่แล้ว แต่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือต้องการฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจ Solar Farm
 3. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานแสงอาทิตย์
 4. สถาบันการเงินที่สนใจให้การสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจ Solar Farm

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ตลอดระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2556 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงาน รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 27 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกิจ Solar Farm ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง และการศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ รวม 28 ชั่วโมง/4 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 16 2.5
ศึกษาดูงาน Solar Farm ที่ประสบผลสำเร็จ 11 1.5
รวม 27 4 วันทำการ

   
   
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 2. นโยบายสนับสนุน สถานะปัจจุบัน และสิทธิประโยชน์ ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Solar Farm และมาตรฐานการทดสอบแผงและระบบฯ
 4. การออกแบบ Solar Farm
 5. การติดตั้ง วางระบบ การบำรุงรักษา และข้อควรระวัง สำหรับการทำ Solar Farm
 6. แผนธุรกิจที่ดีสำหรับการลงทุน Solar Farm
 7. มุมมองการให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ Solar Farm พร้อมตัวอย่างของโครงการที่ประสบผลสำเร็จ
 8. การต่อยอดธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
 9. การกำจัดซากอุปกรณ์และแผง Solar Cell หลังหมดอายุการใช้งาน
 10. ประสบการณ์ในการสร้าง อุปสรรค และการบำรุงรักษา Solar Farm
 11. บทบาทของสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA)
 12. เยี่ยมชมธุรกิจ Solar Farm ที่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 213-216
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ