EcoDesign of Products: ECD

หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ”

(EcoDesign of Products: ECD)


หลักการและเหตุผล

          จากกระแสโลกร้อนและภัยพิบัติที่ร้ายแรงทางธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทำให้นานาประเทศต่างตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น มีการสร้างข้อกำหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ระเบียบเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ (REACH) ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการซากของยานยนต์ (ELV) เป็นต้น ประเทศต่างๆ ที่ทำการค้าขายส่งออกสินค้าให้กับประเทศเหล่านี้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และพยายามผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) เพื่อแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น

          ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco-Products คือผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในภายหลังตลอดช่วงชิวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ และการทำลายหลังการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Product Design)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคอุตสาหกรรมและสาธารณชนในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการออกแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
 2. เพื่อให้หลักการและแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 3. เพื่อสร้างแนวคิดและสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นได้
 4. เพื่อให้มุมองของโอกาสใหม่และอุปสรรคในการพัฒนา Eco-Products ในตลาดสินค้าดีไซน์รักษ์โลก

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ รวมทั้งเทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของตลาด
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สีเขียวในตลาดโลกได้

สิ่งที่จะได้รับ

 1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
 2. หลักการและแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ และเทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของตลาด
 3. หนังสือ EcoDesign
 4. บทความและตัวอย่างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
 5. สมุดโน๊ตที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง (Soy Ink) และปากการักษ์โลกของ NSTDA Academy

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 2. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และต้องการต่อยอดสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาหรือนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. ผู้ที่สนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย เสวนา และกรณีศึกษา 21 3
Workshop 7 1
รวม 28 4 วันทำการ

 

    เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก ดังนี้

 1. บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)
 2. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign)
 3. การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์กรรม (TRIZ: Theory of Inventive Problem Solving) ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Products)
 7. เกาะกระแส Eco-Products โลก
 8. กรณีศึกษา: SCG Eco-Value
 9. โอกาสใหม่และอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 10. Workshop: การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

          จำนวน 4 วัน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
          ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับส่วนลด 10% เหลือชำระเพียง 15,300 บาท!

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ผู้บริหารหลักสูตร

         สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81893 - 81895
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรมและการศึกษา ISO 10015

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ