New Energy Wave Leader: NEW

หลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่”

(New Energy Wave Leader: NEW)


หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจัดหาแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ โดยในแต่ละปีประเทศไทยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดหาพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้องสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ จำเป็นต้องมีแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นที่ได้จากธรรมชาติภายในประเทศให้มากขึ้น

          เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น จำเป็นจะต้องมีแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของแต่ละหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยแผนปฏิบัติการด้านพลังงานจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ โดยการจัดทำแผนด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการพลังงานทั้งในรูปของพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสม และหลังจากที่ได้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานแล้ว จะต้องมีความสามารถในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการบริหาร จัดการพลังงาน โดยการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับขีดจำกัดต่างๆ ขององค์กรของตนเองได้

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ (New Energy Wave Leader: NEW)” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนภายในองค์กร และการนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนโยบายขององค์กรตน เพื่อนำไปสู่การจัดการพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม และนำไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ และกระตุ้นความสนใจในการวิเคราะห์แนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานในอนาคต
 2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของผู้บริหารให้สามารถแนะนำหรือกำหนดนโยบายให้กับองค์กรได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เข้าใจถึงสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันของประเทศไทยและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการพลังงานขององค์กร
 2. ได้ศึกษาพื้นฐานของการจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนขององค์กร ทราบที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการปรับปรุงที่เป็นไปได้ และนำไปใช้กำหนดนโยบายด้านพลังงานขององค์กร
 3. ได้มีส่วนร่วมในแบ่งปันประสบการณ์ปัญหาด้านพลังงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์กรของตนเอง กับองค์กรอื่นและผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหารระดับสูง (CEO), CFO, COO, หรือคณะกรรมการการจัดการพลังงานขององค์กร
 2. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ฝ่ายจัดการพลังงานของอาคารและสถานที่/ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 3. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 4. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
 5. ผู้สนใจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน

ระยะเวลาในการสัมมนา

          ตลอดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2555 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการ รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 14 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของโลก ของประเทศไทย พลังงานสำรองของโลกของประเทศ ความยั่งยืนของแหล่งพลังงาน แนวโน้มการใช้พลังงานของโลกและของประเทศ ยุทธศาสตร์พลังงานของกระทรวงพลังงานประเทศไทย ประกอบกับสิทธิและข้อได้เปรียบของการมีระบบจัดการพลังงานขององค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานขององค์กร เช่น หลักการการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน  ISO 50001 และ หลักการประเมิน Energy Footprint ซึ่งเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้ในการดำเนินการจัดการด้านพลังงาน เนื้อหาในส่วนหลังของหลักสูตรจะเสริมในเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือกโดยมีเป้าหมายให้ผู้รับการอบรมสามารถกำหนดนโยบายขององค์กรในการนำพลังงานทางเลือกต่างๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะข้อดีและข้อเสียของพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ งบประมาณการลงทุน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยรับฟังแนวคิด และประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีวิสัยทัศน์ ทั้งในส่วนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และภาครัฐ ซึ่งมีหัวข้อหลักของหลักสูตร ดังนี้

 1. สถานการณ์พลังงานโลกและประเทศไทยในปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย และกฎหมายด้านพลังงานของประเทศไทย
 2. แผนยุทธศาสตร์การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย
 3. สิทธิประโยชน์และข้อได้เปรียบของการอนุรักษ์พลังงาน
 4. เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพลังงานขององค์กร
 5. สำรวจตัวเองเพื่อเตรียมพร้อม ด้วยแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงการใช้พลังงานขององค์กร
 6. กะเทาะเปลือกพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน
 7. ประสบการณ์ ความสำเร็จ และอุปสรรคของการใช้พลังงานทดแทน

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

          ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้มีส่วนในการวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศ และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่จัดสัมมนา

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
          เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 213-214
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ