Green Practices Training Program Series 2012

Green Practices Training Program Series 2012

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว

 

          NSTDA Academy ได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในปัจจุบัน การปรับตัวต่อผลกระทบที่ผู้บริหารของทุกองค์กรควรต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่แนวปฏิบัติสีเขียว หรือ Green Practices ซึ่งควรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการ การเลือกใช้ Green Technology & Green ICT ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

          NSTDA Academy ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและขานรับการเข้าสู่แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาองค์กรสู่เส้นทางของ Green Enterprise ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วยหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจ เสริมความตระหนัก และขยายผลเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการมุ่งสู่การเป็น "Green Enterprise" โดยทุกหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจและสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในองค์กร

 

NSTDA Academy: Paving the way for greener economy

โปรแกรมสิ่งแวดล้อม (Enviromental Program)


โปรแกรมพลังงาน (Energy Program)

 

สารจากผู้อำนวยการ (Director’s Message)

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

          สวทช. มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในประเด็นการค้าและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

          ชุดโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว หรือ Green Practices Program นี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรเรือธงที่สถาบันวิทยาการ สวทช. ให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบโจทย์บริบทจริง เน้นให้ภาคผลิตและบริการของไทยมีความยั่งยืน ปล่อยคาร์บอนต่ำ และแข่งขันได้ในตลาดโลก

          หลักสูตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เน้นออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้ (1) เข้าถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรร่วมทาง โดยผ่านกระบวนการ (2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา (Consultant) และผู้ทวนสอบ (Verifier) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): อบก. ในหลักสูตร Life Cycle Assessment และ Carbon Footprint of Products (3) โดย อบก. ให้การรับรองหลักสูตร Carbon Footprint of Products ด้วย นอกเหนือไปจากนี้ ยังมี (4) การใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบ้ติ ตลอดการฝึกอบรมด้วย
สถาบันฯ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่พร้อมตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการองค์กร โดยเน้นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ Green Economy ด้วยหลักสูตร (1) Life Cycle Assessment: LCA (2) Carbon Footprint of Products: CFP (3) EcoDesign of Products (4) New Energy Wave Leader: NEW  และ (5) Energy Efficiency Improvement  for Buildings Master Class: EIB

          สถาบันฯ ตั้งใจให้ Green Practices Training Series นี้ เป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งจากผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้าง Networking ของ Practitioner, Consultant, Verifier ที่เข้าร่วมหลักสูตร ตลอดจนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคผลิตและบริการของไทยร่วมกัน ทั้งนี้ ปี ๕๕ นี้ สถาบันฯ ร่วมกับพันธมิตรภูมิภาคจัดฝึกอบรมหลักสูตร LCA และ CFP ณ จังหวัดสงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น ด้วย

 

          สถาบันฯ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าชุดหลักสูตร Green Practices Training Series เป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาบุคลากรของท่าน โดยเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และพันธมิตรร่วมทางมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของภาคผลิตและบริการของไทย ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และพร้อมนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม Paving the way for greener economy ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับสถาบันวิทยาการ สวทช.

ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

     วิสัยทัศน์

          • เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบ ภัยคุกคาม ความจำเป็น และโอกาสในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในภาวะโลกร้อน
          • เสริมวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรับมือกับการเข้าสู่แนวปฏิบัติสีเขียว (Green Practices)
          • เสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ
          • ได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
          • บูรณาการทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

     องค์ความรู้

          • เข้าถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรร่วมทาง
          • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา (Consultant) และผู้ทวนสอบ (Verifier) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): อบก. ในหลักสูตร Life Cycle Assessment และ Carbon Footprint of Products
          • ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตร  Carbon Footprint of Products ที่รับรองหลักสูตร โดย อบก.
          • ฝึกปฎิบัติจริง ด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

     เครือข่าย

          • ได้โอกาสในการสร้างเครือข่ายของ Practitioner, Consultant, Verifier ที่เข้าร่วมหลักสูตร
          • สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
          • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กร ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ภาวะโลกร้อน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

          • เอกสารประกอบการบรรยาย และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
          • วุฒิบัตร รับรองโดย NSTDA Academy (ต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อ รับวุฒิบัตร)
          • เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีที จากหลากหลายหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 213-215
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.