ICT Management for Non-ICT Executive: NIT4

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 4
ICT Management for Non-ICT Executive: NIT4

 

          การนำไอซีทีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและบริการลูกค้าหรือประชาชน ผู้บริหารระดับสูงมักจะคำนึงถึงและให้ความสำคัญโดยยกภารกิจนี้ให้ CIO หรือ ICT Director เท่านั้น แท้ที่จริงแล้วองค์กรต้องการความหลอมรวมกัน ความเข้าใจนโยบายและเทคโนโลยีอย่างลงตัวของผู้บริหารสายงานไอซีทีและที่ไม่ได้อยู่ในสายงานไอซีทีด้วย

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร เสวนาและประสานงานกับฝ่ายไอซีทีได้อย่างมั่นใจ พบกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ฝึกปฎิบัติ Applications ที่จำเป็นในสำนักงาน ณ ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้น หากจำเป็นต้องข้ามสายงานไปเป็นผู้บริหารสายงานด้านไอซีทีและ/หรือนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์ไอซีที (ICT Executives) ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
 2. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความเข้าใจการพัฒนาด้านกรีนไอซีทีรวมทั้งนวัตกรรม ให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ทั้งในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไอซีทีและนวัตกรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) หากต้องเปลี่ยนสายงานมาด้านไอซีทีและ/หรือนวัตกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

          ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนัก/ฝ่าย สายงานบริหารและสนับสนุน ที่ไม่ใช่บุคลากรไอซีที ได้แก่ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายการคลัง การเงินและบัญชี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ของภาครัฐและเอกชน หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 108 ชั่วโมง/18 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยายและเสวนา 66 11
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 6 1
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน  
•   ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 6 1
•   ต่างประเทศ (ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 30 5 วัน 4 คืน
รวม 108 18 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

 • National ICT Master Plan and AEC Collaborations
 • Role of Non-ICT Executives for ICT Management
 • Service Innovation
 • Green Enterprise
 • Strategic Information System
 • Information System Development Techniques
 • ICT Outsourcing Management
 • Change Management
 • Business Continuity Management
 • Legal Aspects of ICT
 • Advanced Analytics
 • Service Science (Lecture and Workshop)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 18 กรกฎาคม 2556 (ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น.

          ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556

 

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          119,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 211-219
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ