Green ICT Masterclass: GIM2

หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Green ICT Masterclass: GIM2)

 

FROM BUSINESS AS USUAL TO GREENER ENTERPRISE WITH ICT

 

 

มุ่งสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหาร
สู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green ICT
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

 

 

หลักการและเหตุผล

          Green ICT: กรีนไอซีที หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและการปฏิบัติการ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยหลักการ 1) Greening of ICT: การปรับไอซีทีให้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในส่วนของไอซีทีเอง และ 2) Greening by ICT การปรับกระบวนการทำงานให้รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ไอซีที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

          ผู้บริหาร C-Level ทั้ง CEO, CIO, CFO รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายองค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทของไอซีทีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่นยืนด้วยไอซีที บริบทของ Green ICT ในหน่วยงานเริ่มตั้งแต่วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที  ซึ่งเริ่มจากการผลิต การจัดซื้อ/จัดหา การใช้งาน การบำรุงรักษา จนถึงการกำจัดซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมไปถึงประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงาน การปล่อยแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น นอกจาก Green ICT จะคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้ว Green ICT ยังเป็นอีกแนวทางหนึงในการลดต้นทุนของ ICT Operations ได้อีกด้วย

          หลักสูตร Green ICT Masterclass: GIM  “From Business As Usual (BAU) to Greener Enterprise with ICT" จะนำท่านสู่การเป็น Green Enterprise & Low-Carbon Society ด้วยไอซีที ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ อันเป็นที่ประจักษ์แล้วจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งของไทยและต่างประเทศ หลักสูตร GIM เน้นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรง ในทุกขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที ที่เกิดขึ้นในธุรกิจและองค์กร เริ่มตั้งแต่ Green ICT Sourcing, Operation, Services กระทั่งถึง End of ICT Life Management

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทาง Green Initiatives รับทราบสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนา Green ICT ของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็น Green ICT Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society ด้วย ICT ต่อไป

 

From Business as Usual to
Greener Enterprise with ICT

Adapted from the Extent of Green IT Adoption and its Driving and Inhibiting Factors:
An Exploratory Study, Alemayehu Molla, School of Business information Technology, RMIT University

วัตถุประสงค์

          เพื่อสร้างผู้บริหารและผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green ICT และเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายผู้บริหารรัฐและเอกชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ระดับผู้อำนวยการศูนย์/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้แก่

          2.1. หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
          2.2. หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน
                 (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)
          2.3. หลักสูตร Green ICT เพื่อการสร้างสรรค์สังคมลดคาร์บอน (Green ICT towards Low-Carbon Society: G2S)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 102 ชั่วโมง/17 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 54 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
กรณีศึกษา: การบริหารจัดการ Green ICT ของหน่วยงาน 12 2
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน  
•   ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 6 1
•   ต่างประเทศ (ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 30 5 วัน 4 คืน
รวม 102 17 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

 1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่ด้าน Green ICT (Green ICT Proactive Leader)
 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำ Green ICT มาใช้ในองค์กร
 3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากไอซีที
 4. บทบาทและการมีส่วนร่วมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และไอซีที ต่อสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
 5. กลยุทธ์กรีนไอซีที (Green ICT Strategies)
 6. Green ICT Adoption
 7. Green ICT Sourcing
  • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอซีที (ICT Products/Services Life Cycle Assessment)
  • Carbon & Water Footprints
  • การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 8. Green ICT Operations
  • Green Enterprise Architecture
  • Data Center Energy Efficiency
  • Cloud Computing Services – Security & Business Continuity
  • Energy Saving – Data Centers and Client Equipment
 9. Green ICT Services
  • Green Electronics
  • Green Information Systems with Service Science Approach
  • Smart Grid
 10. End of Life Management
  • State-of-the-art of e-Waste Management and practices
 11. Green ICT Best Practices
  • Green ICT Policy and Adoption
  • Green ICT practices in Personal & Organization accounts
 12. Service Sciences: Green for Business Process Improvement

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

 ระยะเวลาของหลักสูตร

         ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2556 (ฝึกอบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 - 16.30 น.

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

          จำนวน 5 วัน 4 คืน (ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2556)
          ศึกษาดูงานเรื่อง

 1. Sourcing: Green ICT Policy and Promotion
 2. Operations: Green of ICT (Green Data Center)
 3. Services: Green by ICT (Intelligent Transport System)
 4. End of ICT Life Management: Green Electronics

ค่าลงทะเบียน

          119,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 211-219
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ