Green for Executives: G4X2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร
(Green for Executives: G4X2)

 

          เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก โดยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน สร้างเงิน ลดคาร์บอน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

          ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนของการเติบโตแบบกรีนมีมากขึ้น  ธุรกิจด้านกรีน (Green Business) กำลังจะกลายเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ในอนาคต การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบกรีนกำลังถูกมองว่าจะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ผลประกอบการดีขึ้น อีกทั้งทำให้สาธารณชนตระหนักด้วยว่ากิจการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

          ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ภายใต้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร (Green for Executives: G4X - Paving the Way for Greener Economy) จะนำท่านสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practices) เน้นการแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักบริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทางของ Green Initiatives และการเป็น Green Business Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society

วัตถุประสงค์

          มุ่งสร้าง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green Initiatives เพื่อนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) และเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)/เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CIO, CEO, COO)
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้แก่
          2.1 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตามมติ ค.ร.ม. (CIO)
          2.2 หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
          2.3 หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Masterclass: GIM)
          2.4 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน
                (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 120 ชั่วโมง/20 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 36 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
กรณีศึกษา: กลยุทธ์สู่องค์กรสีเขียว (Green Enterprise) 6 1
บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
•   ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร)
6 1
•   ต่างประเทศ (ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน) 72 12 วัน 10 คืน
รวม 120 20 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

 1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่ด้าน Green สำหรับผู้บริหาร (New Paradigm Shift to Green Business/Green Enterprise Change Agent)
 2. สถานภาพปัจจุบัน ความพร้อม และแนวโน้มการพัฒนา Green Economy ของเวทีโลกและประเทศไทย
 3. บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว มุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
 4. เครื่องมือการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการและนวัตกรรมสีเขียว (Green Tools/Green Processing/Green Innovations)
 5. ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สีเขียว (Green Supply Chain & Green Logistics)
 6. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) การตลาดสีเขียว (Green Marketing) และฉลากรักษ์โลก (Green Labeling)
 7. การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (Sustainable Energy Solutions: Energy Efficiency &  Renewable/Alternative Energy)
 8. กลยุทธ์กรีนไอซีที (Green ICT Strategies)
 9. Service Science เพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรแบบกรีน (Service Science for Green Business Process Improvement)
 10. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำ Green Initiatives มาใช้ในองค์กร
 11. กรณีศึกษา: กลยุทธ์สู่องค์กรสีเขียว
 12. การศึกษาดูงานในประเทศ: Green Building /Green Logistics/Zero Carbon Store/Destination
 13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

         หมายเหตุ:

 1. สถาบันวิทยา การ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประสบการณ์จากผู้บริหาร

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 3 ตุลาคม 2556 (ฝึกอบรมทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น.

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

          จำนวน 12 วัน 10 คืน (ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2556)
          ศึกษาดูงาน เรื่อง

 1. Sustainable Energy/Renewable Energy
 2. Green Transportation and Logistics
 3. Green Account
 4. Green Innovations
 5. Green ICT

ค่าลงทะเบียน

          280,000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2642 5001 ต่อ 211-219
          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ