ICT Management for Non-ICT Executive: NIT3

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน รุ่นที่ 3
ICT Management for Non-ICT Executive: NIT3

 

          การนำไอซีทีมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและบริการลูกค้าหรือประชาชน ผู้บริหารระดับสูงมักจะคำนึงถึงและให้ความสำคัญโดยยกภารกิจนี้ให้ CIO หรือ ICT Director เท่านั้น แท้ที่จริงแล้วองค์กรต้องการความหลอมรวมกัน ความเข้าใจนโยบายและเทคโนโลยีอย่างลงตัวของผู้บริหารสายงานไอซีทีและที่ไม่ได้อยู่ในสายงานไอซีทีด้วย

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร เสวนาและประสานงานกับฝ่ายไอซีทีได้อย่างมั่นใจ พบกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ฝึกปฎิบัติ Applications ที่จำเป็นในสำนักงาน ณ ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้น หากจำเป็นต้องข้ามสายงานไปเป็นผู้บริหารสายงานด้านไอซีทีและ/หรือนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมร่วมมือกับผู้บริหารศูนย์ไอซีที (ICT Executives) ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอซีทีขององค์กร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริง
          2. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความเข้าใจการพัฒนาด้านกรีนไอซีทีรวมทั้งนวัตกรรม ให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) ทั้งในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
          3. เพื่อให้ผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไอซีทีและนวัตกรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
          4. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (Non-ICT Executives) หากต้องเปลี่ยนสายงานมาด้านไอซีทีและ/หรือนวัตกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

          ผู้อำนวยการ ศูนย์/สำนัก/ฝ่าย สายงานบริหารและสนับสนุน ที่ไม่ใช่บุคลากรไอซีที ได้แก่ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายการคลัง การเงินและบัญชี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ของภาครัฐและเอกชน หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การฝึกปฎิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 96 ชั่วโมง/17 วันทำการ ดังนี้

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 54 9
ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ 12 2
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษา ดูงาน    
ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 6 1
ต่างประเทศ (ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) 24 5 วัน 4 คืน
รวม 96 17 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

          • National ICT Master Plan and AEC Collaborations
          • Service Innovation
          • Green Enterprise
          • Strategic Information System
          • Information System Development Techniques
          • ICT Outsourcing Management
          • Change Management
          • Business Continuity Management
          • Legal Aspects of ICT
          • Advanced Analytics and Laboratory Workshop
          • Service Science Lecture and Workshop

ศึกษาดูงาน เรื่อง
          • ICT Vision and Policy
          • ICT Best Practices and Adoption
          • Value Innovation Program
          • Eco-Ideas and Innovation

หมายเหตุ:
1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 14 กันยายน 2555 (ทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น.

          ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฏาคม 2555

ค่าลงทะเบียน

          110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 211-217
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ