ICT Management for ICT Manager: ITM3

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที รุ่นที่ 3
ICT Management for ICT Manager: ITM3

 

          ตามที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ โดยมีมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีแก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านการอบรมความรู้และทักษะตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมความรู้และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการไอซีที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีทีของภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT) ของหน่วยงานอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตด้วย

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ฝึกอบรมตามแนวทางผู้บริหาร เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้ได้จริงในองค์กร ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน CIO และ ICT Director ได้อย่างสอดคล้อง ฝึกปฎิบัติการภายใต้โจทย์ที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อความก้าวหน้าในสายงานไอซีทีด้วยความมั่นใจ

วัตถุประสงค์โครงการ

          ยกระดับผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานไอซีที ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร รู้เท่าทันเทคโนโลยีสากลในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตด้วย โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ให้มีการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอซีที ในทุกหัวข้อวิชา รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการและกรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้านไอซีที และมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายงานไอซีทีในอนาคตด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

          ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส่วนงานไอซีที หรือผู้บริหารระดับต้นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านไอซีทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 54 9
ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
กรณีศึกษาการบริหารจัดการไอซีทีของหน่วยงาน 18 3
บรรยาย ประชุมเชิงปฏับัติการ และศึกษาดูงาน
   
• ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร)
6 1
• ต่างประเทศ (ประเทศสิงคโปร์) 24 4 วัน 3 คืน
รวม 102 17 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

• National ICT Master Plan and AEC Collaborations
• IT Governance
• Enterprise Architecture
• IT Risk Management
• Business Continuity Management
• Change Management
• Green Enterprise
• Service Science
• Legal Aspects of ICT
• Emerging Technology
• ICT Outsourcing Management and Workshop

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

• Cloud Computing
• Green ICT
• Innovation Management

หมายเหตุ:
1. สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ สลับกำหนดการอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน และวิทยากรตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

          อบรมระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2555 (ทุกวันพฤหัส และวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น.

          ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2555

ค่าลงทะเบียน

          79,500 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2642 5001 ต่อ 211-217
          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
 หนังสือเชิญ