Green for Executives: G4X1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
Green for Executives: G4X

 

          เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก โดยมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสร้างงาน สร้างเงิน ลดคาร์บอน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

          ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนของการเติบโตแบบกรีนมีมากขึ้น  ธุรกิจด้านกรีน (Green Business) กำลังจะกลายเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ในอนาคต การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบกรีนกำลังถูกมองว่าจะช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ผลประกอบการดีขึ้น อีกทั้งทำให้สาธารณชนตระหนักด้วยว่ากิจการให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

          ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร ล้วนให้ความตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทขององค์กรในการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) ภายใต้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green for Executives: G4X - Paving the Way for Greener Economy) จะนำท่านสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) และสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Society) / เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) ด้วยหลักการและกรณีศึกษาที่เป็นเลิศ (Best Practices) เน้นการแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักบริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการนำองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว

ปรัชญาและแนวความคิดของหลักสูตร

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องปรับตัวเองและองค์กรไปในแนวทางของ Green Initiatives และการเป็น Green Business Change Agent เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society

วัตถุประสงค์โครงการ

          มุ่งสร้างผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Green Initiatives เพื่อนำองค์กรสู่การเป็น Green Enterprise และ Low-Carbon Society รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)/เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy)

กลุ่มเป้าหมาย

          1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Executives) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (CEO, CIO, COO)
          2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดหลักสูตร Executive Education Program ของสถาบันวิทยาการ สวทช. ได้แก่
                    2.1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตามมติ ค.ร.ม.
                    2.2 ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Governance Masterclass for ICT Director: EGM)
                    2.3 การจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหารสายบริหารและสนับสนุน (ICT Management for Non-ICT Executive: NIT)

โครงสร้างหลักสูตร

          ประกอบด้วยภาคบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวม 96 ชั่วโมง/
16 วันทำการ

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย 24 4
ประชุมเชิงปฏิบัติการ    

  กรณีศึกษา: แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise)

6 1
บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
   
  ในประเทศ (กรุงเทพมหานคร)
6 1
  ต่างประเทศ (ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา) 60 10 วัน 8 คืน
รวม 96 16 วันทำการ

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก ดังนี้

          1. สถานภาพปัจจุบัน ความพร้อม และแนวโน้มการพัฒนา Green Economy ของเวทีโลกและประเทศไทย
          2. บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว มุ่งสู่การเป็น Green Enterprise และ Low Carbon Society
          3. Green Process and Green Innovation
          4. ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) และโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) สู่ความยั่งยืน (Sustainability)
          5. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
          6. กลยุทธ์กรีนไอซีที (Green ICT Strategies)
          7. Green ICT Adoption and APEC Practices
          8. กรณีศึกษา: แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green Enterprise
          9. การศึกษาดูงานในประเทศ: Green Building /Green Logistics/Zero Carbon Store/Destination
          10. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ:
1. เนื้อหาหลักสูตรและสถานที่ดูงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 28 กันยายน 2555 (ฝึกอบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00 – 16.30 น.

          ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน 2555

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

          จำนวน  10 วัน 8 คืน (ระหว่างวันที่ 8 – 17 กันยายน 2555)
          ศึกษาดูงาน เรื่อง

          1. Green Innovation
          2. Green Supply Chain
          3. Green Building
          4. Sustainable Future Energy
          5. Digital City

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่ง

ค่าลงทะเบียน

          220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

          ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการอบรมในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ (สำหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ) เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถานที่ฝึกอบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2642 5001 ต่อ 211-217
          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
 หนังสือเชิญ