Chief Information Officer: CIO

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24
Chief Information Officer: CIO

หลักการและเหตุผล

          จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 อนุมัติในหลักการเรื่องการแต่งตั้ง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ทั้งนี้ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น CIO ว่าต้อง “ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ที่สำนักงาน ก.พ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กำหนดขึ้น …”

          ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. และ NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบริหารระดับสูงขึ้น และได้เห็นพ้องต้องกันในเนื้อหาสาระและวิธีการของหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ และภารกิจของ CIO ความจำเป็นของการมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐ การให้บริการแก่ประชาชน การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของประเทศชาติในสังคมโลกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          1. เป็นข้าราชการระดับ รองอธิบดี หรือรองปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น CIO กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ
          2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

          • การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและไอซีทีของประเทศไทย
          • บทบาทของ CIO กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการไอซีที
          • Governance, Risk Management and Compliance (GRC)
          • การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไอซีที และการวางแผนและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
          • ISO 27001 กับการบริหารความเสี่ยงไอซีที
          • การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการและการจัดจ้างโครงการไอซีที
          • การจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศภาครัฐ
          • สถาปัตยกรรมองค์กร
          • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอซีที
          • Green ICT Strategies
          • สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง (Advanced Analytics)
          • Open Enterprise Software: การเปลี่ยนแปลงสู่โลกโอเพ่นซอร์ส
          • การบริการภาครัฐในบริบทของวิทยาการบริการ
          • หัวข้อที่เป็นประเด็น ณ เวลาปัจจุบัน

ระยะเวลาอบรม

          ระยะเวลาอบรม 12 วัน วันที่ 21-24, 28-31 พฤษภาคม และ 5-6, 11-12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากรในหลักสูตร

          วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

สถานที่อบรม

          • การบรรยาย และประชุมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้อง 3104-3105 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
          • การฝึกปฏิบัติใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
          • การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม

          ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะถือว่า “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้และได้รับวุฒิบัตร”

ค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ค่าลงทะเบียน (บาท)
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 18,000.00

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

หมายเหตุ

          • กรุณาชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม
          • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
          • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
          • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
          • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายและวิทยากรตามความเหมาะสม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 211-217
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
หนังสือเชิญ