Executive Education and Management Training Series 2012

Executive Education and Management Training Series 2012

Ultimate Courses for Managerial S&T Knowledge
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีที สำหรับผู้บริหารที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมที่สุด

 

          NSTDA Academy ออกแบบและพัฒนากลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร ทั้งสายงาน S&T, ICT และ Non-S&T, Non-ICT เพื่อลดช่องว่างความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกรีนไอซีทีให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพิ่มการบูรณาการ สอดประสาน การทำงานของทุกสายงานข้างต้น เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีทีของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กรด้วย

          เนื้อหาหลักสูตรผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้หลักการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน การทำโจทย์ปัญหา/กรณีศึกษาจริง และนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้ ตลอดจนศึกษาประสบการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวของต่างประเทศ

 

NSTDA Academy: Paving the way for greener economy

 

สารจากผู้อำนวยการ (Director’s Message)

เรียน ท่านผู้บริหาร

          ชุดหลักสูตรการสัมนาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารนี้ เป็นหนึ่งในหลักสูตรเรือธงที่สถาบันวิทยาการ สวทช. เราให้ความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบโจทย์บริบทจริงในการทำงานของผู้บริหารในทุกสายงานให้มากที่สุด โดยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เน้นออกแบบหลักสูตรให้ท่านผู้บริหารทุกท่านได้ (1) สัมผัสกับองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่จับต้องได้ ไม่ไกลเกินจริงสำหรับบริบทในบ้านเรา โดยผ่านกระบวนการ (2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร และเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เข้าใจบริบทองค์กรในระดับความซับซ้อนใกล้เคียงกัน และนอกเหนือไปจากนี้ ยังมี (3) การใช้กรณีศึกษา การฝึกปฏิบ้ติตลอดจนศึกษา ดูงาน ณ องค์กร ที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้ว

          เพื่อเป็นการเปิดศักราช 2555 สถาบันวิทยาการ สวทช. มีหลักสูตรที่พร้อมจะตอบโจทย์องค์กรได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้เน้นที่การเตรียมองค์กรสู่ Green Enterprise และ Low-Carbon Society ด้วย (1) หลักสูตร Chief Information Officer: CIO (2) Green for Executives: G4X และ (3) Green ICT Masterclass: GIM รวมทั้งหลักสูตร ICT Management for Non-ICT Executive: NIT และ ICT Management for ICT Manager: ITM เพื่อให้เป็นการบูรณาการ นโยบาย กลยุทธ์ จากผู้บริหารระดับสูงไป ยังการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจากผู้บริหารลำดับรองได้อย่างเป็นรูปธรรม

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ตั้งใจให้ Executive Education and Management Training Series นี้ เป็นเวทีส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างกัน ทั้งจากผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ นักปฏิบัติจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้าง Networking ของ Executives ที่เข้าร่วมหลักสูตร ตลอดจนร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคผลิตและบริการของไทยด้วย

          สถาบันฯ หวังใจว่าชุดหลักสูตร Executive Education and Management Training Series จะเป็นอีกหนึ่งข้อต่อที่แข็งแรงในห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาบุคลากรภาคผลิตและบริการของไทย และพร้อมนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม Paving the way for greener enterprise ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีที

ดร. อัจฉริยา อักษรอินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

Why you should attend

          • เสริมวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกรีนไอซีที สำหรับผู้บริหาร
          • สร้างเครือข่ายวิทยากรและผู้บริหารจากหลาก หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
          • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ กับผู้บริหาร ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน
          • บูรณาการทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีที ของผู้บริหารระดับสูงและกลาง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ยกระดับ Hard Skill, Soft Skill, Managerial Skill และ Technical Skill ที่จำเป็นยิ่งสำหรับผู้บริหาร ณ วันนี้ และ ในอนาคต รวมทั้งสูตรสำเร็จเพื่อการพัฒนางานแบบก้าวกระโดด จากประสบการณ์ตรงของหน่วยงานชั้นนำของต่างประเทศ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในเวทีโลก ภูมิภาค และประเทศ บูรณาการการบริหารจัดการองค์กรด้วยไอซีที สำหรับหลักสูตร CIO และ Green Innovation & Sustainable Development สำหรับหลักสูตร G4X
          • ฝึกปฎิบัติจริง ด้านการบริหารจัดการ Green ICT สำหรับหลักสูตร GIM และ ICT Outsourcing สำหรับ หลักสูตร ITM รวมทั้ง Computer Laboratory ที่จำเป็นต่อการใช้งานในองค์กร สำหรับหลักสูตร NIT

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

          • เอกสารประกอบการบรรยาย และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
          • วุฒิบัตร รับรองโดย NSTDA Academy (ต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อ รับวุฒิบัตร)
          • เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกรีนไอซีที จากหลากหลายหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 211-217
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.