กำหนดการ

หลักสูตร ERP Essentials for Vendors
ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2556

 

วัน/ เวลา หัวข้อ
วันแรก
09.00 – 12.00 น. ERP Software
     ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึง หลักการและเหตุที่ต้องนำเสนอให้ผู้ที่ต้องการใช้ (User) เข้าใจถึง “ทำไมปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องนำ ซอฟต์แวร์ ERP มาใช้” และปัญหาของผู้ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ ERP ทั้งก่อนและหลัง Implementation และคาดหวังของผู้ใช้ซอฟต์แวร์
ในแต่ละโมดูลมาตรฐาน
ERP Technology
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในซอฟต์แวร์ ERP
 • ข้อจำกัดของเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมการผลิต
 • หลักเกณฑ์ในการเลือกซอฟต์แวร์ ERP ให้เหมาะสมกับประเภทของอุตสาหกรรม (Template)
ERP Infrastructure
 • เทคโนโลยี Hardware ที่ใช้ในระบบ ERP
 • ระบบ LAN and WAN Networks System
 • Database Server
 • Application Server
 • Data Transmission
 • Web Server
 • Report Server
 • Barcode System
 • RFID Technology and Cloud System
 • Data Backup and Recovery Data
ERP Modules
 • โมดูลมาตรฐานในซอฟต์แวร์ ERP
 • ERP Implementation Methodology
13.00 - 16.00 น.  ERP Business Processes Standard
     กระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินและบัญชี และกระบวนการทำงานของระบบ ERP ที่สอดคล้องกับกระบวน การทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตในรูปแบบต่างๆ ตามประเภทของอุตสาหกรรม
เช่น กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเคลือบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
Workshop 1: การเขียนผังองค์กรที่ใช้ในซอฟต์แวร์ ERP
 • แบ่งกลุ่มเขียนโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ของบริษัท ซึ่งโครงสร้างองค์กรที่เขียนจะต้องประกอบด้วย
  2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานขายและหน่วยงานผลิต  
 • Lab Tools: Freemind or Microsoft Office
วันที่สอง
09.00 – 12.00 น. Finance Module and Accounting
 • กิจกรรมทางการเงิน เมื่อทำงานผ่านระบบ ERP
 • การเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้
 • ระบบบัญชีธนาคาร
 • การสร้างผังบัญชีการเงิน
 • การทำบัญชีต้นทุน
 • กระบวนการทางบัญชีระบบ ใน ERP
Sales and Marketing Module
 • กระบวนการขายและการตลาดในระบบ ERP
 • การสร้างยอดขายในระบบเพื่อการวางแผนปริมาณความต้องการสินค้า  
 • การประมาณการยอดขายที่คาดว่าจะขายในอนาคต เพื่อการวางแผนการผลิตสินค้าล่วงหน้า
 • การขนส่ง
 • ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบและซื้อสินค้าเพื่อขาย  
 • ใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินในระบบ ERP
Purchase Module
 • การสร้างคำสั่งซื้อระบบ ERP จาก Sales Order
 • การสร้างคำสั่งซื้อโดยการคำนวณของระบบ MRP  
 • การสร้างคำสั่งซื้อจากนโยบายคลังสินค้า
Inventory Management Module
 • โครงสร้างการจัดเก็บ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป
 • วิธีการออกแบบพื้นที่การจัดเก็บ
 • การวางแผนการผลิต
 • วางแผนการสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบภายใน และการทำ Multi-Warehouse และการทำ Multi-Locations และการตรวจสินค้าก่อนการจัดเก็บ (QC/QA)
13:00 - 15:00 น. Manufacturing Module
 • การเตรียมข้อมูลด้าน รหัส (Item Code) ของสินค้าระหว่างผลิต (Semi Product) สินค้าสำเร็จรูป (Finish Good)
 • สูตรการผลิต (BOM) ในระบบ ERP ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกระบวนการผลิต
 • วิธีการสร้างใบสั่งผลิต (Production Order)  
 • การควบคุมกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน (Operation) ผ่านระบบ ERP
 • วิธีการคิดต้นทุนการผลิตของแต่ละขั้นตอนผ่าน Work Center
 • การคิดค่าแรงทางตรงในระบบ ERP  
 • การบันทึกข้อมูลในระบบ ERP
15:00 - 16:00 น. Workshop 2: การเขียนฟังก์ชั่นงานตามโครงสร้างองค์กร
 • จาก Workshop1 แบ่งกลุ่มเขียนรายละเอียดงานที่ต้องปฎิบัติ (Job Description) ตามโครงสร้างองค์กร
 • Lab Tools: Freemind or Microsoft Office
วันที่สาม
09.00 – 12.00 น. ERP Business Processes
 • ERP Business Flow สำหรับอุตสาหกรรม ประเภท Discrete Process
 • ERP Business Flow สำหรับอุตสาหกรรม ประเภท Continuous Process
13.00 – 16.00 น. Workshop 3: เขียน Business Process Flow
 • จาก Workshop2 นำรายละเอียดงานที่ต้องปฎิบัติตามโครงสร้างองค์กรมาดำเนินการเขียน Business Process Flow ของธุรกิจ
วันที่สี่
09.00 – 12.00 น. ERP Case Studies
     กระบวนการและวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ ERP ผ่านกรณีศึกษา
 • ผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่างธุรกิจจากประสบการณ์จริงผ่านผู้เชี่ยวชาญของ สวทช. (iTAP) โดยเห็นถึง Business Process ที่ดี และเหมาะสมเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการ Implement ระบบ ERP
13.00 – 16.00 น. Workshop 4: ERP Case Studies
    
แบ่งกลุ่มเขียน Business Process Flow ขององค์กร ก่อนนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร
 • ผู้เรียนจะได้ทดลอง เขียน Business Process Flow จากธุรกิจตัวอย่าง และต้องนำเสนอ Business Process Flow ภายในชั้นเรียน
  เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มธุรกิจ (ในวันที่ 5 ของการเรียน)
วันที่ห้า
09.00 – 12.00 น. ERP Case Discussion
     แต่ละกลุ่มนำเสนอแผนธุรกิจ Business Process และฟัง Comment จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP

13.00 – 16.00 น. ERP Training
 • ข้อจำกัดและความจำเป็นในการฝึกอบรมการใช้ระบบ ERP ของผู้ติดตั้งระบบ
 • ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสำหรับระบบ ERP ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรม
ERP Pain – Failures
 • แลกเปลี่ยนแนวความคิด ของความน่าจะเป็นที่มีผลทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบระบบ ERP ได้
 • แลกเปลี่ยนแนวความคิด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ ERP ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีผลทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจใน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
 • แลกเปลี่ยนแนวความคิด และแนะนำซอฟต์แวร์ ERP ในตลาด
 • ตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับให้ผู้ที่ต้องการใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อ

 

หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม