ERP Essentials for Vendors

สถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 15 - 18 และ 24 กรกฎาคม 2556

 

หลักสูตร ERP Essentials for Vendors

มุ่งเน้นสร้างผู้ขายระบบ ERP ให้รู้และเข้าใจกระบวนการธุรกิจอย่างลึกซึ้ง
พร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ส่งมอบงานตรงตามเวลา

 

          หลักสูตร ERP Essentials for Vendors จะทำให้ มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ของภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดงานพัฒนาระบบ ERP ให้กับลูกค้า/ผู้ใช้งานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการธุรกิจของระบบ ERP ครบถ้วนทุก Module ทำให้ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่าง
ผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานได้ถูกต้องตรงกัน
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาระบบนั้นประสบความสำเร็จ ลดโอกาสความล้มเหลวของการพัฒนาระบบ ERP

วัตถุประสงค์ เพื่อให้

 1. สร้างความรู้ ทำความเข้าใจกับซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กับกระบวนการทางธุรกิจ
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Standard Function & Feature ในระบบ ERP
 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจทราบถึงประเภทของระบบ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่างๆ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ERP ที่กำลังจะจัดซื้อเพื่อใช้ในธุรกิจ
 4. ฝึกปฏิบัติการเขียน Business Process จากกรณีศึกษาจริงในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
 5. สร้างความตระหนักถึง ข้อควรระวังในการเลือกซื้อซอต์ฟแวร์ Software ERP
 6. สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการทำโครงการ ERP แบบมาตรฐานได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือเข้าใจ Business Process ขององค์กรเป็นอย่างดี
 • ผู้ให้บริการ (Software Vendor) ได้แก่ ผู้พัฒนาระบบ (Junior Software Implementer), Software Developer
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Application and Technical Support
 • พนักงานขายซอฟต์แวร์
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจใช้งานระบบ ERP

วิทยากรหลัก

อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร

 อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร

 ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านระบบ ERP ในโครงการ iTAP (สวทช)
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Certificate    
     •  Automation System (USA)
     •  ERP System for Semiconductor (USA)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้พัฒนาระบบ (Implementer) จะได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานของระบบ ERP ที่มีใช้ในปัจจุบันทั้งสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs
          ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นแนวทางความคิดในการพัฒนาระบบ ERP เพื่อสร้างโมดูลและฟังก์ชั่นงานให้กับหน่วยงานของท่านได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจ และสามารถนำความรู้ความสามารถไปต่อยอด เพื่อการตัดสินใจในดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าอย่างมั่นคงต่อไป

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 15 - 18 และ 24 กรกฎาคม 2556

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          ท่านละ 23,540 บาท

     หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2556
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวัน
  จัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม

สถานที่อบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2642 5001 ต่อ 217, 211-212 (คุณจิดาภา, คุณโฉมสิริ, คุณวิลาสินี)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
 แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 
หนังสือเชิญ