กำหนดการ

หลักสูตร ERP Essentials for User
วันที่ 9 และ 16 – 17 กรกฏาคม 2556

 

วัน/ เวลา หัวข้อ
วันแรก
09.00 – 12.00 น. ERP Software
     ผู้เรียนได้รับทราบถึง หลักการและเหตุผล แนวทางการตัดสินใจใช้ระบบ ERP ว่า “ทำไมปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องนำซอฟต์แวร์ ERP
มาใช้กับองค์กรของตน” และเข้าใจใน function การทำงานของ ระบบ ERP
ERP Technology
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในซอฟต์แวร์ ERP
 • ข้อจำกัดของระบบ ERP กับอุตสาหกรรมการผลิต
 • หลักเกณฑ์ในการเลือกซอฟต์แวร์ ERP ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตนเอง (Template)
ERP Training
 • ข้อจำกัดและความจำเป็นในการฝึกอบรมการใช้ระบบ ERP ของผู้ติดตั้งระบบ  
 • ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสำหรับระบบ ERP ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรม
ERP Pain – Failures
 • แลกเปลี่ยนแนวความคิดของความน่าจะเป็นที่มีผลทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบระบบ ERP ได้ เช่น Vendor ไม่เข้าใจธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ ผู้ใช้เปลี่ยนนโยบายและวัตถุประสงค์ในการในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
 • แลกเปลี่ยนแนวความคิด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ ERP ที่เหมาะสมกับอุตสากรรมในปัจจุบันที่มีผลทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • แลกเปลี่ยนแนวความคิด และแนะนำซอฟต์แวร์ ERP ในตลาด
 • ตัวอย่างแบบสอบถาม สำหรับให้ผู้ที่ต้องการใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อ
13.00 – 16.00 น. ERP Modules
 • โมดูลมาตรฐานในซอฟต์แวร์ ERP
 • วิธีประยุกต์การใช้โมดูลมาตรฐานของซอฟต์แวร์กับอุตสาหกรรมการผลิตของตนเอง
วันที่สอง
09.00 – 12.00 น. ERP Business Processes  และ Case Studies
 • ERP Business Flow สำหรับอุตสาหกรรม ประเภท Discrete Process
 • ERP Business Flow สำหรับอุตสาหกรรม ประเภท Continuous Process
13.00 – 16.00 น. Workshop: ERP Work Group
 • เขียน Business Process Flow ของธุรกิจ (ประมาณ 4-5 กลุ่ม)
วันที่สาม
09.00 – 16.00 น. ERP Case Discussion  
     แต่ละกลุ่มนำเสนอแผนธุรกิจ Business Process และฟัง Comment จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP

 

หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม