ERP Essentials for User

 

หลักสูตร ERP Essentials for User

มุ่งเน้นสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
พร้อมใช้ ERP Technology ให้คุ้มค่าเกินราคา

 

          หลักสูตร ERP Essentials for User ช่วยให้ผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ใช้งานระบบและ Core team ที่พัฒนาระบบ มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโมดูลมาตรฐานของระบบ ERP ทำให้เข้าใจ Business Process ในแต่ละโมดูล สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความต้องการให้แก่ผู้พัฒนาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

          สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ดีซอฟต์แวร์ ERP หรือซื้อซอฟต์แวร์ ERP มาใช้งานแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่ครบทุกฟังก์ชั่น การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นคำตอบที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจของระบบ ERP เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ ERP ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้งานคุ้มค่าเกินราคาที่ลงทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้

 1. ทราบถึงประเภทของซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อจัดซื้อไว้ใช้ในธุรกิจ
 2. ตระหนักถึงข้อควรระวังในการเลือกซื้อ
 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโมดูลมาตรฐานในระบบ ERP
 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนกระบวนการธุรกิจ (Business Process) ตามระบบ ERP
 5. สามารถสื่อสารกับผู้พัฒนาระบบได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง ตรงกัน
 6. สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการทำโครงการ ERP แบบมาตรฐานได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือเข้าใจ Business Process ขององค์กรเป็นอย่างดี
 • ผู้จัดการบริษัทเอกชน (ภาคผลิต และภาคบริการ)/ ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดจะนำ ERP มาใช้
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ (Application and Technical Support)
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจใช้งานระบบ ERP

วิทยากรหลัก

อาจารย์สุดา นราวงศานนท์

 อาจารย์สุดา นราวงศานนท์

 ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านระบบ ERP ในโครงการ iTAP (สวทช)
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นมาตรฐานของระบบ ERP ที่มีใช้ในปัจจุบันทั้งสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจการเลือกซื้อ/เลือกใช้ซอฟต์แวร์ ERP อย่างถูกวิธี ลดการสูญเสียจากการซื้อซอฟต์แวร์ ERP หรือไม่สามารถใช้งานระบบที่จัดหามาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซอฟต์แวร์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความยั่งยืนคุ้มค่ากับการลงทุน มีการนำข้อมูลจากระบบ ERP มาใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการค้า อย่างมั่นคงต่อไป

ระยะเวลาของหลักสูตร

          วันที่ 9 และ 16 – 17 กรกฏาคม 2556

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

          ท่านละ 16,585 บาท

     หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2556
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวัน
  จัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม

สถานที่อบรม

          โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2642 5001 ต่อ 217, 211-212 (คุณจิดาภา, คุณโฉมสิริ, คุณวิลาสินี)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
 
 แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ