ERP for Top Management

 

 สัมมนาการเลือกและใช้ระบบ ERP ให้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้บริหารระดับสูง
(ERP for Top Management)

 

Key Highlights

          งานสัมมนาเดียวที่ให้คำตอบสุดท้ายในการตัดสินใจลงทุน ……..  ตีแผ่ทุกแง่ ทุกมุม ERP

 • ปูพื้น...รู้จักเทคโนโลยี ERP ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของทุกธุรกิจในปัจจุบัน
 • เคล็ดลับ 5 ข้อ ที่ต้องดำเนินการก่อนหา ERP มาใช้ และ 5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
 • รู้ลึก...กรณีศึกษาและประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จในการใช้งานจริง
 • รู้จักที่ปรึกษาด้าน ERP และผู้ขายระบบงาน ERP
 • พบปะกับบูธ ERP Software Vendors ที่หลากหลายยี่ห้อ พร้อมพูดคุย และให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง

 

          Enterprise Resource Planning software (ERP) กระบวนการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรได้รับความคุ้มค่าในการลงทุน

          สำหรับผู้บริหารหน่วยงานที่กำลังจะเริ่มหรือกำลังใช้ ERP จะรับรู้ รับทราบปัจจัยความสำเร็จ สัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงและความล้มเหลวในการใช้งานและพัฒนาระบบ ERP เพื่อเตรียมรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลดช่องว่างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการใช้ ERP ได้อย่างที่ตั้งใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจซอต์ฟแวร์ ERP ในแต่ละ Module และตัวอย่างการทำงานในภาคอุตสาหกรรม
 2. มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีต่อยอดของซอต์ฟแวร์ ERP ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 3. ทราบถึงเกณฑ์ แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับประเภทหน่วยงานและกระบวนการทางธุรกิจทำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเมื่อนำซอฟต์แวร์ ERP มาใช้
 4. ทราบถึงปัจจัยในการใช้งานซอต์แวร์ ERP ให้คุ้มค่า
 5. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP ทั้งจากภาคผู้ใช้งานและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ CEO, CFO, CTO, GM, MD และผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้งานระบบ ERP

วิทยากรหลัก

คุณไพโรจน์ เกียรติศิริขจร

 คุณไพโรจน์ เกียรติศิริขจร

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัท เจียไต๋ จำกัด

 

อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

 อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

 ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลคุณจักรวาล ดุษฎีวุฒิกุล

 คุณจักรวาล ดุษฎีวุฒิกุล

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
 บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด

อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร

 อาจารย์ธวัชชัย ประนอมมิตร

 ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านระบบ ERP ในโครงการ iTAP (สวทช)
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Certificate    
     •  Automation System (USA)
     •  ERP System for Semiconductor (USA)

อาจารย์สุดา นราวงศานนท์

 อาจารย์สุดา นราวงศานนท์

 ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านระบบ ERP ในโครงการ iTAP (สวทช)
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจ โอกาสการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันด้วย ซอฟต์แวร์ ERP แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรทั้ง Proprietary และ Open source การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการระบบเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุน และโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP ทั้งจากภาคผู้ใช้งานและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

ระยะเวลาของหลักสูตร

          วันที่ 5 มิถุนายน 2556

ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 • มา 1 ท่าน ราคา 4,200 บาท
 • พิเศษ!! มา 3 ท่าน ลด 20% ราคาท่านละ 3,360 บาท

       หมายเหตุ

 • กรุณาชำระเงิน ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวัน
  จัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายตามความเหมาะสม

สถานที่อบรม

          โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center 0 2642 5001 ต่อ 217, 211-212 (คุณจิดาภา, คุณโฉมสิริ, คุณวิลาสินี)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
 แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 
หนังสือเชิญ