หลักสูตรอบรม/ สัมมนา

 

  โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
  (Information Technology and Advanced Management Program: TMP)

  โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
  (Green Practices Program: GPP)

  โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
  (Innovation Practices Program: IPP)

 

  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
  (Information Technology Professional Examination: ITPE)

  โปรแกรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
  (Information Technology and Management Training: ITM)

  บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม
  (In-house Training)หลักสูตรอบรม/ สัมมนาของ สวทช.

 

  หลักสูตรฝึกอบรม/ สัมนาของ สวทช. ที่ผ่านมา