ผลงานที่ผ่านมา (Success stories)

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารนวัตกรรม (Innovation Executive Training Series)


    Service Innovation Masterclass: SIM
        2559
            รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 16, 22 - 24 มีนาคม 2559
        2558
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20, 25 - 27 สิงหาคม 2558
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 6, 10 - 12 มีนาคม 2558
        2557

            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18, 22 - 24 กันยายน 2557

    Service Design Thinking in Real World: SDTR
        2559
            รุ่นที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2559

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Innovation Practitioner Training Series)


    Ten Types of Innovation: A Strategy for Business Transformation in Digital Economy: 10Types
        2559
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559
        2558
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558

    Business Process Modeling and Service Design Thinking: BPM
        2559
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559
        2558
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558

    Service Design Thinking in Action: SDTA
        2559
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2559

    Art of Data Science: ADS
        2559
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2559