ผลงานที่ผ่านมา (Success stories)

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program)

    Carbon Footprint of Products: CFP
        2560
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559

        2559
            
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2558

        2558
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2558
        2557
            
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2557

        2555
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2555
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2555
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2554
        2554
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2554
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2554
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2553

    Carbon Footprint of Services: CFS
        2556
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2556

    Carbon Footprint for Organization: CFO
        2559
            รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559
            รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559

        2558

            รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2558

            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558
        2557
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557

    EcoDesign of Products: ECD            
        2556
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2556
        2555
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2555

    Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB
        2558
            รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2558
        2557
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557
        2556
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556
        2555
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2555

    Fundamental Solar Farm Business: FSB        
        2558
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
        2557
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2557
        2556
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฏาคม 2556

    Green to Gold: G2G
        2554
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2554

    Green ICT towards Low-Carbon Society: G2S
        2554
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13, 21 - 24 กันยายน 2554
            
    Life Cycle Assessment: LCA
        2560
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559

        2559
            
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

        2558
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558
        2557
            
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2557

        2555

            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2555
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2554
        2554
            รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2554
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2554
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2553

    New Energy Wave Leader: NEW
        2557
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2557
        2555
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2555

    Energy Management Systems: EnMS
        2558
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558
        2557
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557

    Digital Marketing: DIM
        2558
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558
        2557
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

    IoT: Game Changing Technology
        2558
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558