บริการฝึกอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(S&T Professional Training)
บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม
(In-house Training)