รายละเอียดระดับที่เปิดสอบ

Chart of the examination system

Level

Definition

7

World-class, high-end player with advanced knowledge and skills: Defined as human resources recognized throughout the world who have experience and achievements in successfully leading development, restructuring of business operations, and marketing of industry leading services.

6

Domestic-level, high-end player with advanced knowledge and skills: Defined as human resources widely recognized inside and outside their organizations who have professional experience and achievements not only within their organizations but also in the industry.

5

In-house, high-end player with advanced knowledge and skills: Defined as professionals who have rich experience and achievements to lead their organizations.

4

Defined as professionals with advanced knowledge and skills who are able to perform tasks and deliver work instructions based on experience and achievements as well as to formulate the experience required for professionals as formal knowledge to develop younger people.

3

Defined as human resources with practical knowledge and skills who are able to perform all required tasks on their own.

2

Defined as human resources with basic knowledge and skills who are able to perform tasks with a certain degree of difficulty or part of the required tasks on their own.

1

Defined as human resources with the minimum knowledge and skills required for people involved in information technology who are able to perform tasks under guidance.
 

 

Level 1
Period Exam Style Number of Questions Number Questions of per Filed Time Point Pass Grading
Method
IP Morning
Exam (09.30-11.30)
Multiple - choice
(1 out of 4 choices)
100 questions,answers required
for all questions
(100 Short questions)
Strategy field 35% 120
minutes
100

Total point : at least 55% of maximum   total points

Conditions: at least 30% of the maximum field points in each of the 3 fields

According to raw points (points are allocated for each question, and allocated points for correct answers are totaled)
Management field 20%
Technology field 45%

 

Level

2

Period Exam Style Number of Questions Time Point Pass Grading
Method
FE

Morning Exam (09.30-12.00)

Multiple - choice
(1 out of 4 choices)
80 questions,answers required
for all questions
150
minutes
100 60% Raw
Points
Afternoon Exam (13.30-16.00) Multiple - choice 8 questions,answers required
for 7 questions
150
minutes
100 60%

 

Level

3

Period Exam Style Number of Questions Time Point Pass Grading
Method
AP

Morning Exam (09.30-12.00)

Multiple - choice
(1 out of 4 choices)
80 questions,answers required
for all questions
150
minutes
100 60% Raw
Points
Afternoon Exam (13.30-16.00) Multiple - choice 7 questions,answers required
for 6 questions
150
minutes
100 60%

 

Exam category Typical examinee
Information Technology Passport Examination (IP) Individuals who have basic knowledge of information technology that all business workers should commonly possess, and who are doing information technology related tasks, or trying to utilize information technology in their tasks in charge. Defined as human resources with minimum knowledge and skills required for people involved in information technology who are able to perform tasks under guidance(Follow).
บุคคลที่มี ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนทำงานธุรกิจทุกคนควรจะมีเหมือนกัน และบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ตนได้รับมอบหมาย นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู้และทักษะขั้นต่ำที่สุดซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทำงานต่าง ๆ ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน (ทำตามคำสั่ง)
Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) Individuals who have basic fundamental knowledge and skills required to be an advanced IT human resource, and who possess practical utilization abilities. Defined as human resources with basic knowledge and skills who are able to perform tasks with a certain degree of difficulty or part of the required tasks on their own(Assist).
บุคคลที่มี ความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ยกระดับให้ตนเป็นทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และมีความสามารถในการนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในภาคปฏิบัติ ได้จริง นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน และสามารถทำงานที่มีความยากในระดับหนึ่ง หรือบาง ส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (คอยช่วยเสริม)
Applied Information Technology Engineers Examination (AP) Individuals who have applied knowledge and skills required to be an advanced IT human resource, and who have established their own direction as an advanced IT human resource. Defined as human resources with practical knowledge and skills who are able to perform all required tasks on their own (By Oneself).
บุคคลที่ ประยุกต์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ล้ำหน้า และเป็นผู้กำหนดทางเดินของตนเองอย่างชัดเจน ที่จะมุ่งสู่ความเป็นทรัพยากรบุคคลที่ล้ำหน้า นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะเชิง ปฏิบัติ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยตน เอง (ทำเองได้หมด)

 

SUBJECT Field Major Category Middle Category PERIOD

Information

Technology

Passport

Examination

(IP)

Morning

Strategy 1. Corporate and legal affairs 1. Corporate activities

April

&

October

2. Legal affairs
2. Business strategy 3. Business strategy management
4. Technological strategy management
5. Business industry
3. System strategy 6. System strategy
7. System planning
Management 4. Development technology 8. System development technology
9. Software development management  techniques
5. Project management 10. Project management
6. Service management 11. Service management
12. System audit
Technology 7. Basic theory 13. Basic theory
14. Algorithm and programming
8. Computer system 15. Computer component
16. System component
17. Software
18. Hardware
9. Technical element 19. Human interface
20. Multimedia
21. Database
22. Network
23. Security

 

SUBJECT Field Major Category Question number PERIOD

Fundamental

Information

Technology

Engineers

Examination (FE)

Morning

1.Technology field 68% 1. Basic theory
Q1  ~ Q54

April

&

October

2. Computer Systems
3. Technical Elements
4. Development Techniques
2. Management field 12%
5. Project Management
Q55  ~ Q64
6. Service Management
3. Stragtegy field 20%
7. System Strategy
Q65  ~ Q80
8. Management Strategy
9. Corporate & Legal Affairs

 

SUBJECT Category Scope of items to be tested Question number PERIOD

Fundamental

Information

Technology

Engineers

Examination

(FE)

Afternoon

1. Hardware Numeric representation, representation of characters and letters, representation of audio and video, processing unit, memory unit, input/output unit, execution of arithmetic operations, addressing method, execution of input/output, system configuration, etc.

Q1-Q6

Compulsory

April

&

October

2. Software System software, application software, package software, OS functions, program language, language processor, execution of program, etc.
3. Database Sorting, searching, character string processing, file processing, diagram, graph, numerical calculation, etc.
4. Network Basic data structure, kinds and characteristics of memory media, file organization method, kinds and characteristics of database, database language, data manipulation by SQL, etc.
5. Information Security Data transmission, transmission control, TCP/IP, LAN, WAN, Internet, e-mail, WWW, etc.
6. Data Structure & Algorithm System performance, system reliability, risk management, security, standardization, operations research, etc.
7. Software Design System development process, program design process, structured design, module design, program design, etc.
8. Software Development Program languages, coding, development environment, test method, etc.

Q7-Q8

Select 1 of 2

 

SUBJECT Field Major Category Question number PERIOD

Applied

Information

Technology

Engineers

Examination (AP)

Morning

1.Technology field 64% 1. Basic theory
Q1  ~ Q51

October

2. Computer Systems
3. Technical Elements
4. Development Techniques
2. Management field 12%
5. Project Management
Q52  ~ Q61
6. Service Management
3. Strategy field 24%
7. System Strategy
Q62  ~ Q80
8. Management Strategy
9. Corporate & Legal Affairs