สถิติผู้สอบผ่าน

 จำนวนรวม FE เริ่มปี 2006  IP เริ่มปี 2010  AP เริ่มปี 2012                                                update 23/05/17

Status/Subject

IP FE AP SW NW DB Total
Applicants 16,328 8,303 87 111 261 175 25,265
Examinees 14,763 7,360 73 105 214 149 22,664
Successors 4,579 590 8 3 0 1 5,181

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสอบ ITPE ในกลุ่ม ITPEC

IT Passport Examination (IP)

 Country

Malaysia Mongolia Myanmar Philippines Thailand

Vietnam

Bangladesh
Status App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R%  App Ex Pas R%
2010
Spring
n/a n/a n/a n/a 7 3 0 0 9 9 0 0 2424 1923 379 19.7% 116 102 26 22.41% 137 111 31 27.9% -
- - -
2010
Autumn
n/a n/a n/a n/a 17 16 3 18.8% 82 75 11 14.7% 151 143 20

14%

345 325 58 17.8% 26 17 8 47.1%  -  - -  -
2011
Spring
 2  1  0  0% 10 9 1 11.1% 101 93 5 5.4% 159 150 19 12.7% 401 365 49 13.42% 29 21 5 23.8%  -  - - -
2011
Autumn
n/a n/a n/a n/a 27 23 0 0% 112 92 9 9.8% 327 298 91 30.5% 725 659 240 36.42% n/a n/a n/a n/a  -  - -  -
2012
Spring
n/a n/a n/a n/a 41 40 3 7.5% 26 25 2 8% 208 198 24 12.7% 1559 1430 383 26.78% 2 2 0  0% -
- -  -
2012
Autumn
n/a n/a n/a n/a 29 29 2 6.9% 79 68 3 4.41% 436 417 75 18% 2430 2148 359 16.71% n/a n/a n/a n/a -
-  - -
2013
Spring
-
-
-
-
19
 17  8 47.1% 7
 7 3
42.86%
 247  203  75 37%
1138
1043
 536 51.39%
 - -
-
-
-
-  -  -
2013
Autumn
- -  -  10 10 4  40.0%  108 102 18 17.6%  520 492  212  43.1%  1983  1798 666 37.0% 29  27 23  85.2% -
 - - -
2014
Spring
 -  -  -  -  17  15 7  46.7%  46  28 11  39.3% 645 570 128 22.5%  1083 973 228 23.4%  13  10  8 80.0%  -  -  - -
2014
Autumn
 - -
 -  -  90 82
6
 7.3%  100  89  12  13.5%  787  750  88  11.7%  1028  939  154  16.4%  13  11  2  18.2%  - - - -
 2015
Spring
 - -
-
 -  61 50
 2
4.0%
 18  16  3 18.8%
 500  449  65 14.5%
 1045 921 195 21.2%  11  10 4
40.0%
 1384  432  16  3.7%
 2015
Autumn
- -
-
-
 15  14  2  14.3%
 225  219  194  88.6%  634  605  224  37.0%  1224  1140  610
53.51%
 27  23  20  87.0%  666  252  78  31.0%
2016
Spring
- - - -  25  25  14  56.0%  225 160  54  33.8%  557  528  236  44.7%  839 748 317 42.38%  15  14  13  92.9%  874  386  50  13.0%
2016
Autumn
-  -  -  -  19 16  3 18.8% 232  209 130 62.2%  542 496  114  23.0%  1082 1001 245  24.5%  452  252  83 32.9% 393 204 44 21.6%
2017
Spring
                                 1335  1171  513  43.8%                
2017
Autumn
                                 868 813  273  33.58%                


Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) 

 Country Malaysia Mongolia Myanmar Philippines Thailand Vietnam Bangladesh
Status App Ex Pas R%
App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R%
2005
Autumn
188 141 1 0.71% -
-
-
-
 76 74
4
5.41%
 498 464
65
14%
-
-
-
-
 608  523  71 13.6%
- - - -
2006
Spring
189 162 9 5.6%
-
 - -
-
130
93
4
4.3%
 456  391 29
7.4%
 1238 1163
79
6.8%
 547  472  57  12.1%  - - - -
2006
Autumn
135 112
10
8.9%
165
123
6
4.9%
 85 79
3
3.8%
 723 666
88
13.2%
 704 660
62
9.4%
 642  511  51  10%  -  -  - -
2007
Spring
131 120
12
10%
 217 140
 3
 2.1%  - -
-
-
 536 484
130
26.9%
233
220
24
10.9%
 496  440  99  22.5%  -  -  - -
2007
Autumn
65 49 6 12.2% 50
49
8
16.3%
 156 130
10
7.7%
614
546
71
13%
 486 467
48
10.3%
 761  556  115  20.3%  - -  - -
2008
Spring
75 54 2 3.7% 54
53
7
13.2%
 235 196
6
3.1%
613
534
30
5.6%
117
98
21
21.4%
 346  301  56  18.6% - - - -
2008
Autumn
47 45 1 2.2% 20
19
2
10.5%
 162 127
8
6.3%
 819 747
69
9.2%
594
517
41
7.9%
 435  378  61  16.1%  - -  - -
2009
Spring
70 31 1 3.2% 20
19
3
15.8%
 88 65
10
15.4%
586
555
70
12.6%
521
408
39
 9.6%  376  334  73  21.9%  -  -  - -
2009
Autumn
62 42 0 0%  36  36 2
5.6%
104
91
6  6.6% 598 571 64 11.2%  397  368  29  7.9% 615  488  76  15.6% - - - -
2010
Spring
79 32 0 0% 11 10 1 10% 33 30 5 16.7%  366 349 58 16.6%  135  122  5  4.1%  452  390  86  22.1%  -  - -  -
2010
Autumn
3 3 2 66.7% 32 28 5 17.9%  87 77 8 10.4% 371 325 62 19.1%  124  116  4  3.4%  486  461  145  31.5%  -  -  - -
2011
Spring
- - - - 35 32 6 18.8%  18 17 4 23.5% 254 248 58 23.4%  85  76  9  11.8%  252  226 60  26.5% - - - -
2011
Autumn
- - - - 105 100 5 5% 109 99 5 5.1% 305 300 55 18.3%  209  158  17  10.8%  299  254  66  26.0% - -  - -
2012
Spring
n/a n/a n/a n/a 92 85 5 5.9% 34 32 2 6.3% 304 277 14 5.1%  304  261  8  3.1%  211  180  22  12.2% -  - - -
2012
Autumn
n/a n/a n/a n/a 78 65 1 1.5% 37 35 2 5.71% 377 348 51 14.7%  373  323  30  9.29%  260  222  35  15.8% -  -  -  -
2013
Spring
 - -
-
-
97
83
4 4.8%
20
14
 2 14.29%
285
249
 31  12.4%  205 144
 16 11.11%
 337  305  38 12.5%
 - - - -
2013
Autumn
- - - - 80 73  4 5.5%  21 20  2 10.0%  380  352  50  14.2% 613 415 19 4.56%  402 343  63 18.4% 332 158 25  15.8%
2014
Spring
- - - - 136 118 7 5.9% 74 67 17 25.4% 448 380 132 34.7% 179 154 15 9.7% 254 216 60 27.8% 1035 427 22 5.2%
2014
Autumn
- - - -  82 72  4 5.6% 95  92  8  8.7%  411 389 138 35.5%  253  228  46  20.2%  424  375  145  38.7% 426 182  10  5.5%
2015
Spring
-
-
-
-
 82 71
5 7.0%
45
37
4
10.8%
 453 432
89
20.6%
 131 117 11 9.4% 380
296
25
8.4%
 651 180
10
5.6%
2015
Autumn
38
28
 - -
 72  52  6 11.5%
 52 49
18
36.7%
518
501
167
33.3%
150
140
10
7.1%
301
257
69
26.8%
267
106
7
6.6%
2016
Spring
34  29 1 3.4%  60 51  3 5.9% 95 77 15 19.5% 414 398 58 14.6% 335 280 12 4.29%  294 248 39 15.7% 341 147  3 2.0%
2016
Autumn
34  29  1  3.4%  65  58 4 6.9% 351 324  85  26.2%  323 294 97 33.0%  151  128 9 7.0% 195  170 48 28.2% 196 104 5 4.8%
2017
Spring
                                71 59 2 3.4%                
2017
Autumn
                                51 43 6 14.0%                

 

Applied Information Technology Engineers Examination (AP)

 Country

Malaysia Mongolia Myanmar Philippines Thailand Vietnam Bangladesh
Status App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate
2011
Autumn
- - - - 13 13 0 0 7 7 0 0 22 21 0 0 - - - - 39 31 3 9.7%  -  -  -  -
2012
Autumn
- - - - 9 9 0 0% 4 3 0 0% 12 12 5

42%

18 15 3 20%  27 24
 2 8.3%
 -  -  - -
2013
Autumn
 
-  - - -  17 14  4 28.6%  1 1 1  100%  21  21 6 28.6%  23  17  2 11.8% 21 20  1  5.0%  -  -  - -
2014
Autumn
 -  -
 -  -  8  7
 -  0%  14  13  -   0%
 67  65
 11  16.9%  16  16  2  12.5%  21  16  0  0%  -  -  -  -
2015
Autumn
 -  -  -
 -
  8
 8  -  0%  16  15  1  6.7%  129  123  25  20.3%
 15  12  1  8.3%  31  23  3  13.0%  -  -  -  -
2016
Autumn
 -  -
 -
 - 11 10 1 10% 17 15 2 13.3% 131 117 10 8.5% 7 7 - 0% 17 14 1 7.1%  -  -  -  -
2017
Autumn
                                 6  6  1  16.7%                

 

Software Design & Development Engineer Examination (SW)
Country Status 2005 Autumn 2006 Spring 2006 Autumn 2007 Spring 2007 Autumn 2008 Spring 2008 Autumn 2009 Spring
Vietnam Applicants N/A 202 N/A 215 N/A 140 N/A -
Examinees 169 191 95 -
Successors 0 9 19 -
Pass Rate 0 4.71 20.00 -
Philippine Applicants 35 21 34 -
Examinees 32 20 30 -
Successors 8 13 2 -
Pass Rate 25.00 65.00 6.67 -
Myanmar Applicants 20 - - -
Examinees 0 - - -
Successors 0 - - -
Pass Rate 0 - - -
Thailand Applicants - 78 - 33
Examinees - 76 - 29
Successors - 0 - 3
Pass Rate - 0 - 10.94

 

Network Specialist Examination (NW)

Country Status 2005 Autumn 2006 Spring 2006 Autumn 2007 Spring 2007 Autumn 2008 Spring 2008 Autumn 2009 Spring 2009 Autumn
Vietnam Applicants 50 N/A 23 N/A - N/A - N/A -
Examinees 40 19 - - -
Successors 2 0 - - -
Pass Rate 5.00 0 - - -
Thailand Applicants - - 100 118 43
Examinees - - 99 78 37
Successors - - 0 0 0
Pass Rate - - 0 0 0

 

Database Specialist Examination (DB)

Country Status 2005 Autumn 2006 Spring 2006 Autumn 2007 Spring 2007 Autumn 2008 Spring 2008 Autumn 2009 Spring 2009 Autumn
Vietnam Applicants 32 N/A 23 N/A - N/A - N/A -
Examinees 22 16 - - -
Successors 0 0 - - -
Pass Rate 0 0 - - -
Thailand Applicants - - 61 82 32
Examinees - - 56 67 26
Successors - - 0 1 0
Pass Rate - - 0 1.49 0-

  - - -

 

[NSTDA Academy]: ปัญหาเรื่องการ Confirm Sale ใน my sale