สถิติผู้สอบผ่าน

 จำนวนรวม FE เริ่มปี 2006  IP เริ่มปี 2010  AP เริ่มปี 2012                                                update 27/05/2020

Status/Subject

IP FE AP SW NW DB Total
Applicants 20,020 6,824 93 129 255 169 27,490
Examinees 18,134 6,022 80 118 214 149 24,717
Successors 5,459 515 10 3 0 1 5,988

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสอบ ITPE ในกลุ่ม ITPEC

IT Passport Examination (IP)

 Country

Malaysia

Mongolia

Myanmar

Philippines

Thailand

Vietnam

Bangladesh

Status

App

Ex

Pas

R%

App

Ex

Pas

R%

App

Ex

Pas

R%

App

Ex

Pas

R%

App

Ex

Pas

R%

App

Ex

Pas

R%

 App

Ex

Pas

R%

2010
Spring

n/a

n/a

n/a

n/a

7

3

0

0

9

9

0

0

2,424

1,923

379

19.7%

116

102

26

22.41%

137

111

31

27.9%

-

-

-

-

2010
Autumn

n/a

n/a

n/a

n/a

17

16

3

18.8%

82

75

11

14.7%

151

143

20

14%

345

325

58

17.8%

26

17

8

47.1%

 -

 -

-

 -

2011
Spring

 2

 1

 0

 0%

10

9

1

11.1%

101

93

5

5.4%

159

150

19

12.7%

401

365

49

13.42%

29

21

5

23.8%

 -

 -

-

-

2011
Autumn

n/a

n/a

n/a

n/a

27

23

0

0%

112

92

9

9.8%

327

298

91

30.5%

725

659

240

36.42%

n/a

n/a

n/a

n/a

 -

 -

-

 -

2012
Spring

n/a

n/a

n/a

n/a

41

40

3

7.5%

26

25

2

8%

208

198

24

12.7%

1,559

1,430

383

26.78%

2

2

0

 0%

-

-

-

 -

2012
Autumn

n/a

n/a

n/a

n/a

29

29

2

6.9%

79

68

3

4.41%

436

417

75

18%

2,430

2,148

359

16.71%

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

 -

-

2013
Spring

-

-

-

-

19

 17

 8

47.1%

7

 7

3

42.86%

 247

 203

 75

37%

1,138

1,043

 536

51.39%

 -

-

-

-

-

-

 -

 -

2013
Autumn

-

-

 -

 10

10

4

 40.0%

 108

102

18

17.6%

 520

492

 212

 43.1%

 1,983

 1,798

666

37.0%

29

 27

23

 85.2%

-

 -

-

-

2014
Spring

 -

 -

 -

 -

 17

 15

7

 46.7%

 46

 28

11

 39.3%

645

570

128

22.5%

 1,083

973

228

23.4%

 13

 10

 8

80.0%

 -

 -

 -

-

2014
Autumn

 -

-

 -

 -

 90

82

6

 7.3%

 100

 89

 12

 13.5%

 787

 750

 88

 11.7%

 1,028

 939

 154

 16.4%

 13

 11

 2

 18.2%

 -

-

-

-

 2015
Spring

 -

-

-

 -

 61

50

 2

4.0%

 18

 16

 3

18.8%

 500

 449

 65

14.5%

 1,045

921

195

21.2%

 11

 10

4

40.0%

 1,384

 432

 16

 3.7%

 2015
Autumn

-

-

-

-

 15

 14

 2

 14.3%

 225

 219

 194

 88.6%

 634

 605

 224

 37.0%

 1,224

 1,140

 610

53.51%

 27

 23

 20

 87.0%

 666

 252

 78

 31.0%

2016
Spring

-

-

-

-

 25

 25

 14

 56.0%

 225

160

 54

 33.8%

 557

 528

 236

 44.7%

 839

748

317

42.38%

 15

 14

 13

 92.9%

 874

 386

 50

 13.0%

2016
Autumn

-

 -

 -

 -

 19

16

 3

18.8%

232 

209

130

62.2%

 542

496

 114

 23.0%

 1,082

1,001

245

 24.5%

 452

 252

 83

32.9%

393

204

44

21.6%

2017
Spring

 -

-

-

-

 20

20

5

25.0%

338

316

189

59.8%

815

777

370

47.6%

 1,335

 1,171

 513

 43.8%

 180

74

44

59.8%

344

163

48

29.4%

2017
Autumn

-

-

-

-

33

32

19

59.6%

 491

466

236

50.6%

889

866

247

28.5%

 868

813

 273

 33.6%

 107

78

49

62.8%

328

168

42

25.0%

2018
Spring

 -

-

-

-

 35

 35

21

60.0%

196

195

136

69.7%

946

902

382

42.4%

856

775

175

22.6%

90

70

18

25.7%

328

162

32

19.8%

2018
Autumn

-

-

-

-

44

40

12

30.0%

479

460

269

58.5%

1,670

1,640

151

9.2%

914

832

126

15.1%

64

58

19

32.8%

228

84

16

19.0%

2019
Spring

-

-

-

-

123

118

72

61.0%

533

508

315

62.0%

918

848

430

50.7%

624

562

193

34.3%

165

148

33

22.3%

228

105

32

30.5%


Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) 

 Country Malaysia Mongolia Myanmar Philippines Thailand Vietnam Bangladesh
Status App Ex Pas R%
App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R% App Ex Pas R%
2005
Autumn
188 141 1 0.71% -
-
-
-
 76 74
4
5.41%
 498 464
65
14%
-
-
-
-
 608  523  71 13.6%
- - - -
2006
Spring
189 162 9 5.6%
-
 - -
-
130
93
4
4.3%
 456  391 29
7.4%
 1238 1163
79
6.8%
 547  472  57  12.1%  - - - -
2006
Autumn
135 112
10
8.9%
165
123
6
4.9%
 85 79
3
3.8%
 723 666
88
13.2%
 704 660
62
9.4%
 642  511  51  10%  -  -  - -
2007
Spring
131 120
12
10%
 217 140
 3
 2.1%  - -
-
-
 536 484
130
26.9%
233
220
24
10.9%
 496  440  99  22.5%  -  -  - -
2007
Autumn
65 49 6 12.2% 50
49
8
16.3%
 156 130
10
7.7%
614
546
71
13%
 486 467
48
10.3%
 761  556  115  20.3%  - -  - -
2008
Spring
75 54 2 3.7% 54
53
7
13.2%
 235 196
6
3.1%
613
534
30
5.6%
117
98
21
21.4%
 346  301  56  18.6% - - - -
2008
Autumn
47 45 1 2.2% 20
19
2
10.5%
 162 127
8
6.3%
 819 747
69
9.2%
594
517
41
7.9%
 435  378  61  16.1%  - -  - -
2009
Spring
70 31 1 3.2% 20
19
3
15.8%
 88 65
10
15.4%
586
555
70
12.6%
521
408
39
 9.6%  376  334  73  21.9%  -  -  - -
2009
Autumn
62 42 0 0%  36  36 2
5.6%
104
91
6  6.6% 598 571 64 11.2%  397  368  29  7.9% 615  488  76  15.6% - - - -
2010
Spring
79 32 0 0% 11 10 1 10% 33 30 5 16.7%  366 349 58 16.6%  135  122  5  4.1%  452  390  86  22.1%  -  - -  -
2010
Autumn
3 3 2 66.7% 32 28 5 17.9%  87 77 8 10.4% 371 325 62 19.1%  124  116  4  3.4%  486  461  145  31.5%  -  -  - -
2011
Spring
- - - - 35 32 6 18.8%  18 17 4 23.5% 254 248 58 23.4%  85  76  9  11.8%  252  226 60  26.5% - - - -
2011
Autumn
- - - - 105 100 5 5% 109 99 5 5.1% 305 300 55 18.3%  209  158  17  10.8%  299  254  66  26.0% - -  - -
2012
Spring
n/a n/a n/a n/a 92 85 5 5.9% 34 32 2 6.3% 304 277 14 5.1%  304  261  8  3.1%  211  180  22  12.2% -  - - -
2012
Autumn
n/a n/a n/a n/a 78 65 1 1.5% 37 35 2 5.71% 377 348 51 14.7%  373  323  30  9.29%  260  222  35  15.8% -  -  -  -
2013
Spring
 - -
-
-
97
83
4 4.8%
20
14
 2 14.29%
285
249
 31  12.4%  205 144
 16 11.11%
 337  305  38 12.5%
 - - - -
2013
Autumn
- - - - 80 73  4 5.5%  21 20  2 10.0%  380  352  50  14.2% 613 415 19 4.56%  402 343  63 18.4% 332 158 25  15.8%
2014
Spring
- - - - 136 118 7 5.9% 74 67 17 25.4% 448 380 132 34.7% 179 154 15 9.7% 254 216 60 27.8% 1035 427 22 5.2%
2014
Autumn
- - - -  82 72  4 5.6% 95  92  8  8.7%  411 389 138 35.5%  253  228  46  20.2%  424  375  145  38.7% 426 182  10  5.5%
2015
Spring
-
-
-
-
 82 71
5 7.0%
45
37
4
10.8%
 453 432
89
20.6%
 131 117 11 9.4% 380
296
25
8.4%
 651 180
10
5.6%
2015
Autumn
38
28
 - -
 72  52  6 11.5%
 52 49
18
36.7%
518
501
167
33.3%
150
140
10
7.1%
301
257
69
26.8%
267
106
7
6.6%
2016
Spring
34  29 1 3.4%  60 51  3 5.9% 95 77 15 19.5% 414 398 58 14.6% 335 280 12 4.29%  294 248 39 15.7% 341 147  3 2.0%
2016
Autumn
34  29  1  3.4%  65  58 4 6.9% 351 324  85  26.2%  323 294 97 33.0%  151  128 9 7.0% 195  170 48 28.2% 196 104 5 4.8%
2017
Spring
                                71 59 2 3.4%                
2017
Autumn
                                51 43 6 14.0%                

 

Applied Information Technology Engineers Examination (AP)

 Country
Malaysia Mongolia Myanmar Philippines Thailand Vietnam Bangladesh
Status App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate App Exam Pass Rate
2011
Autumn
- - - - 13 13 0 0 7 7 0 0 22 21 0 0 - - - - 39 31 3 9.7%  -  -  -  -
2012
Autumn
- - - - 9 9 0 0% 4 3 0 0% 12 12 5

42%

18 15 3 20%  27 24
 2 8.3%
 -  -  - -
2013
Autumn
 
-  - - -  17 14  4 28.6%  1 1 1  100%  21  21 6 28.6%  23  17  2 11.8% 21 20  1  5.0%  -  -  - -
2014
Autumn
 -  -
 -  -  8  7
 -  0%  14  13  -   0%
 67  65
 11  16.9%  16  16  2  12.5%  21  16  0  0%  -  -  -  -
2015
Autumn
 -  -  -
 -
  8
 8  -  0%  16  15  1  6.7%  129  123  25  20.3%
 15  12  1  8.3%  31  23  3  13.0%  -  -  -  -
2016
Autumn
 -  -
 -
 - 11 10 1 10% 17 15 2 13.3% 131 117 10 8.5% 7 7 - 0% 17 14 1 7.1%  -  -  -  -
2017
Autumn
                                 6  6  1  16.7%                

 

Software Design & Development Engineer Examination (SW)
Country Status 2005 Autumn 2006 Spring 2006 Autumn 2007 Spring 2007 Autumn 2008 Spring 2008 Autumn 2009 Spring
Vietnam Applicants N/A 202 N/A 215 N/A 140 N/A -
Examinees 169 191 95 -
Successors 0 9 19 -
Pass Rate 0 4.71 20.00 -
Philippine Applicants 35 21 34 -
Examinees 32 20 30 -
Successors 8 13 2 -
Pass Rate 25.00 65.00 6.67 -
Myanmar Applicants 20 - - -
Examinees 0 - - -
Successors 0 - - -
Pass Rate 0 - - -
Thailand Applicants - 78 - 33
Examinees - 76 - 29
Successors - 0 - 3
Pass Rate - 0 - 10.94

 

Network Specialist Examination (NW)

Country Status 2005 Autumn 2006 Spring 2006 Autumn 2007 Spring 2007 Autumn 2008 Spring 2008 Autumn 2009 Spring 2009 Autumn
Vietnam Applicants 50 N/A 23 N/A - N/A - N/A -
Examinees 40 19 - - -
Successors 2 0 - - -
Pass Rate 5.00 0 - - -
Thailand Applicants - - 100 118 43
Examinees - - 99 78 37
Successors - - 0 0 0
Pass Rate - - 0 0 0

 

Database Specialist Examination (DB)

Country Status 2005 Autumn 2006 Spring 2006 Autumn 2007 Spring 2007 Autumn 2008 Spring 2008 Autumn 2009 Spring 2009 Autumn
Vietnam Applicants 32 N/A 23 N/A - N/A - N/A -
Examinees 22 16 - - -
Successors 0 0 - - -
Pass Rate 0 0 - - -
Thailand Applicants - - 61 82 32
Examinees - - 56 67 26
Successors - - 0 1 0
Pass Rate - - 0 1.49 0