ข้อปฏิบัติสำหรับเข้าสอบ

 

ตารางเวลาเข้าห้องสอบ

วิชา ภาคเช้า

เปิดให้เข้า
ระหว่างเวลา

ห้ามเข้าห้องสอบ
หลังเวลา

ห้ามออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลา

IP
09.30 - 11.30 น. 09.00 - 9.15 น.
09.30 น.
10.30 น.
FE 09.30 - 12.00 น.
AP

 

วิชา ภาคบ่าย

เปิดให้เข้า
ระหว่างเวลา

ห้ามเข้าห้องสอบ
หลังเวลา

ห้ามออกจากห้องสอบ
ก่อนเวลา

FE
13.30 - 16.00 น. 13.00 - 13.15 น. 13.30 น. 14.30 น.
AP

 

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าสอบดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ และถือการสอบเป็นโมฆะ

 1. ภาคเช้า เข้าห้องสอบในเวลา 09.00 - 09.15 น. เริ่มสอบเวลา 09.30 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 09.30 น. และออกจากห้องสอบก่อนเวลา 10.30 น.
  ภาคบ่าย เข้าห้องสอบในเวลา 13.00 - 13.15 น.เริ่มสอบเวลา 13.30 น. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเวลา 13.30 น. และออกจากห้องสอบก่อนเวลา 14.30 น.
 2. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องเซ็นชื่อเข้าสอบในใบลงลายมือชื่อให้ครบทุกภาคตามข้อกำหนด
 3. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้ วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
 4. ไม่อนุญาตให้ขีดเขียนข้อความใดๆ ในกระดาษข้อสอบ หรือตามตัวของผู้เข้าสอบเอง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
 5. ไม่อนุญาตให้นำกระดาษใดๆ และอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 6. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าและสัมภาระส่วนตัว ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และทางคณะกรรมการผู้คุมสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน หากเกิดกรณีสูญหายหรือในกรณีใดๆ
 7. อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ ปากกา ดินสอ 2B  ยางลบ เข้าห้องสอบได้
 8. ผู้เข้าสอบต้องคืนกระดาษข้อสอบ กระดาษคำตอบ ให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ
 9. หากพบว่าผู้เข้าสอบละเมิดข้อปฏิบัติข้อใดข้อ หนึ่ง หรือกระทำการใดที่เข้าข่ายทุจริตการสอบ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ตรวจ กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ และบันทึกไว้ในกระดาษคำตอบ โดยไม่แจ้งให้ผู้สอบทราบ