คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 ผู้สมัครทุกวิชาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่มีความสนใจใน มาตรฐานวิชาชีพไอที
 2. กรณีที่ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา จะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบ 50 %
 • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่เกินระดับปริญญาตรี
 • บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ไม่หมดอายุก่อนวันสอบ

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ(***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • กรอกช่อง"ลงทะเบียน"ให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ Log in และนำไปกรอกช่อง "เข้าระบบ ITPE" ในลำดับต่อไป
 • นำ Log in ที่ได้จากการลงทะเบียน มากรอก "เข้าระบบ ITPE" เพื่อเลือกวิชาสอบ ศูนย์สอบ สถานะผู้สมัครสอบ ฯลฯ

2. ค่าสมัครสอบและวิธีการชำระเงิน

 

ค่าสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

 

ระดับการสอบ

ประเภท

ผู้สมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ

(บาทต่อคน)

ค่าสมัครสอบ

(บาทต่อคน)

เลือกสอบ

ภาคเดียว

(เช้าหรือบ่าย)

  ระดับ 1:
Information Technology Passport Examination (IP)
บุคคลทั่วไป 1000 _
นักศึกษาลด 50%
เฉพาะปริญญาตรี (แรก)
500 _
 ระดับ 2:
Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
บุคคลทั่วไป 1500 1000
นักศึกษาลด 50%
เฉพาะปริญญาตรี (แรก)
750 500
 ระดับ 3:
Applied Information Technology Engineer Examination (AP)
บุคคลทั่วไป 2000 1500
นักศึกษาลด 50%
เฉพาะปริญญาตรี (แรก)
1000 750

 

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต” หรือ “Career for the Future Academy”
ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

2.โอนเงินเข้าบัญชีอออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

   เลขที่บัญชี 013-1-51385-0 ชื่อบัญชี “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต”

 • ผ่าน ATM
 • เคาท์เตอร์ธนาคาร

***หลังจากโอนเงินแล้วผู้สมัครสอบ จะ ต้องทำการส่งสำเนาใบนำฝากค่าสมัครสอบที่ระบุชื่อผู้สมัครตลอดจนรายละเอียด ต่างๆให้ชัดเจนมายังโครงการฯเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำการส่งได้ 3 วิธีดังนี้

1.สแกนเอกสารและส่ง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.โทรสารหมายเลข 0 2644 8110
3.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(วงเล็บมุมซองว่า “โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ITPE”)

*กรณีผู้ที่จะใช้สิทธิพิเศษ (นศ.) ในการสมัครสอบต้อง upload บัตรนักศึกษาในระบบสมัครสอบเท่านั้น!!!

*กรณีที่ผู้สมัครสอบชำระค่าสมัครสอบโดยการโอนเงินค่าสมัครสอบมากกว่า 1 คน ใน 1 รายการ

กรุณาระบุรายละเอียดว่าเป็นค่าสมัครของผู้สมัครสอบท่านใดบ้างให้ครบถ้วนทุกคนพร้อมทั้งส่งสำเนา

ใบนำฝากค่าสมัครสอบมาตามวิธีข้างต้น

 • ผู้สมัครสอบจะสามารถเช็คสถานะการชำระค่าสมัครสอบของตนเอง ได้โดยการ login เข้าสู่ระบบสมัครสอบ แล้วเลือกเมนู "สมัครสอบ" หรือ "สถานะการสมัครสอบ" ด้านซ้ายมือในระบบ ซึ่งถ้าโครงการสอบ ITPE ได้รับเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หัวข้อ "สถานะการสมัครสอบ" ของท่านจะมีข้อความ "ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว" หากทางโครงการยังไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบจะมีข้อความ "กรุณาชำระค่าสมัครสอบและกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสาร 0 2644 8110 หรืออีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร"

 

 • การสมัครสอบจะสมบรูณ์หลังจากที่ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทั้งหมดและยืนยันข้อมูลการสมัครสอบในระบบรับสมัครสอบ (เมนูสมัครสอบจะเปลี่ยนเป็นสถานะการสมัครสอบ)

*** ผู้มีสิทธิ์สอบและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษกับโครงการฯ แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าให้แก่โครงการฯ ทราบ 7 วันก่อนวันจัดกิจกรรมเหล่านั้น โครงการฯ จะตัดสิทธิ์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นในการจัดสอบครั้งต่อ ๆ ไป

 • ค่าสมัครสอบในแต่ละรอบ ไม่สามารถโอนไปใช้เป็นค่าสมัครสอบในการสอบรอบอื่น ๆ ได้
 • ค่าสมัครสอบในแต่ละรอบ ไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็น credit เพื่อนำไปใช้แทนการชำระค่าบริการอื่น ๆ ของ สวทช.ได้นอกเหนือจากเป็นค่าสมัครสอบในรอบที่ชำระเอาไว้เท่านั้น
 • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินค่าสมัครสอบที่ชำระเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้สมัครสอบท่านอื่น หลังจากที่ระบบฯ ปิดรับสมัครสอบในรอบนั้นแล้ว

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โครงการฯ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบจากผู้ที่สมัครสอบผ่านระบบและชำระค่าสมัครสอบ ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.NSTDAacademy/itpe

 

ผู้มีสิทธิ์สอบ หมายถึง ผู้ที่สมัครสอบผ่านระบบและได้ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินของโครงการสอบฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น