ครั้งที่ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. - 9 เม.ย. 63)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

      1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site: www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนนหมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ รอบ 01/2563 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401
2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1

3

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
5. มหาวิทยาลัยสยาม   
อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
7. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ห้อง 4-0606 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
11-1206 (อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง1206)
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ห้อง 6323 ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC.06
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

 

*** สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 

ครั้งที่ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.- 9 ต.ค. 62)

      ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

      ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

      ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

      1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

      2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น


กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2562 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

No. มหาวิทยาลัย สถานที่จัดสอบ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401
2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1

3

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
5. มหาวิทยาลัยสยาม   
อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
7. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
ห้อง 4-0606 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
11-1206 (อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง1206)
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้อง 6323 ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC.06
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

 

***สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***


 

 ครั้งที่ 1/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. - 9 เม.ย. 62)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562

      1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ รอบ 01/2562 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง 301R
 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาคาร CP ALL Academy  ชั้น 7 ห้อง 4-708 และ 4-709

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 575
9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ห้อง 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 5 - 602 (อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 602)
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05
13 มหาวิทยาลัยพะเยา
ICT 1107 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (R101) ตึกหุ่นยนต์
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
17

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
18

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(อาคาร 19) ชั้น 6 ห้อง 19/601
19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ 
20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ห้อง 11-203 อาคาร 11 ชั้น 2

       

*** สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง***

 

ครั้งที่ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-28 ก.ย. 61)

      ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

      ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

      ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

      1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

      2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2561 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 3 ห้อง 301R, ชั้น 4 ห้อง 401R และ ห้อง 401L
 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4  ห้องบรรยาย 6 
 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารฝึกอบรม ห้องอบรม 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้อง 4-0606, 4-0607 ชั้น 6 อาคาร CP ALL Academy

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ 

อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 595
9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 11-910 (อาคาร 11 ชั้น 9 ห้อง 910) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 08 ชั้น 4 ห้อง 8405
13 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์)
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ห้อง 6303 ตึก 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
16

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
17

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้อง IT 902 ชั้น 9 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ครั้งที่ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ก.พ. 61)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561

      1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ รอบ 01/2561 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L และ 401R
 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ห้องบรรยาย 5-6 อาคารพลกฤษณฯ ประโมมทะกะ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้อง 2-0205, 2-0210 ชั้น 2 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ 

อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 593
9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 (อาคาร40ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องการะเกด อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
12

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(พื้นที่นามน)
13

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 08 ชั้น 5 ห้อง 8504
14 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  (สนามสอบ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4

16

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
ห้อง 6302 ตึก 6 ชั้น 3 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
20

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ห้อง 5209 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถานที่สอบ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(อาคาร 19) ชั้น 6 ห้อง 19/601
22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11-203 และ ชั้น 3 ห้อง 11-302

      

ครั้งที่ 2/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

       (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.-29 ก.ย. 60)

       ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

       ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

      ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

   

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

      1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

       2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

           หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2560 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 มีดังนี้

  

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L
 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ห้องบรรยาย 5-6 อาคารพลกฤษณฯ ประโมมทะกะ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาคารCPALL  Academy อาคาร 4 ห้อง 4-0406 ชั้น 4

 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง K222
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971
10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 (อาคารเดิม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องการะเกด อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
13

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ห้อง 404/1 ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
14

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 05
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4

17

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิชาการ 3 ห้องประชุม 101
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6208   อาคารเรียนรวม 6  ชั้น 2 ม.สงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
20

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
21

ศูนย์สอบภาคเหนือ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

502 ตึก 30 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถานที่สอบ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(อาคาร 19) ชั้น 6 ห้อง 19/601

 

ครั้งที่ 1/2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

     (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 60)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

      2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

 กำหนดการและสถานที่สอบ

  สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 01/2560

 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ห้องบรรยาย 5-6 อาคารพลกฤษณฯ ประโมมทะกะ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้อง M10 ชั้น M อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้องสอบ 4-606 และ ห้องสอบ 4-607 (ชั้น 6) อาคาร CP ALL  Academy (อาคาร 4) สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒน์

 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง K222
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 5 ชั้น 5 (ศูนย์การเรียนรู้)
10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 11-1207 ชั้น 12 อาคาร 11
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
13

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ห้อง 404/1 ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
14

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้อง 8505 อาคารวิทยาศาสตร์ 08
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4

17

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้องหลวงอนุภาษฯ  อาคาร 3  ชั้น 2  คณะวิเทศศึกษา
20

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.09 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ไสใหญ่
 อาคาร  9 ห้อง 921 – 922
22

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ห้อง 5209 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
23

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บร.5-103
24 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (เฉพาะพนักงาน AOT เท่านั้น)
ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 


 

ครั้งที่ 2/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

      (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.-15 ก.ย. 59)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

     ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

      2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2559

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 202 (อาคารด้านซ้ายของน้ำพุ)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้อง 2-0220, 2-0221, 2-0223, 2-0225, 2-0226, 2-0228

ชั้น 2 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง K333
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971
10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง 11-1102, 11-1105 และ 11-1106 ชั้น 11 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องหงษ์ทอง อาคาร 7 (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 2
13

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ห้อง B404 ชั้น4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ห้อง 5101 อาคารวิทยาศาสตร์ 05
15 มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง 1107 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4

17

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้อง R301 A-B ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ตึกหุ่นยนต์)
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6108  ชั้น 1 อาคาร 6
20

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.09 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
21

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 521 ชั้น 5 ตึก 30 ปี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3-4  สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

ครั้งที่ 1/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559

     (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 59)

     ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

     ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

      2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

  สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 01/2559

  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ชั้น M ห้อง M-11
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคารหอประชุม (Convention Hall ) ชั้นที่ 3  Hall 1 และ Hall 2
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง K433
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 972
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุม ชั้น 3
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องหงษ์ทอง อาคาร 7 (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ชั้น 2
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง B404 ชั้น4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 5101-5103 อาคารเรียนรวม SC05 คณะวิทยาศาสตร์
15 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (เฉพาะ นศ.SIIT) (สนามสอบ) ห้อง 2401 อาคาร ITMT
16 มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุมภาควิชาฯ (R101 )
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ห้อง 6310  ชั้น 3 อาคาร 6
21

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.09 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
22

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนามสอบ)

(เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
23

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (เฉพาะพนักงาน AOT เท่านั้น)

ห้อง Auditorium อาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บางนา-บางปะกง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
24

บมจ. กสท. โทรคมนาคม (เฉพาะพนักงาน CAT เท่านั้น)

ห้อง 301, 302 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
25 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

ครั้งที่ 2/2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

   (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 58)

   ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

   ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

   ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

       1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

        2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

            หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

  สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2558

  วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L,401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 ห้องเมธาวี
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร  CP ALL Academy (อาคาร 16 ชั้น)
ห้องสอบที่ 1      4-0606 ชั้นที่ 6
ห้องสอบที่ 2      4-0607 ชั้นที่ 6
ห้องสอบที่ 3      4-0608 ชั้นที่ 6
ห้องสอบที่ 4      4-0610 ชั้นที่ 6
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) ห้อง K 241
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 5 ชั้น 7 ห้อง 573
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุม ชั้น 3
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง B403-B404 ชั้น4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง 5101-5103 อาคารเรียนรวม SC05 คณะวิทยาศาสตร์
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 402
16 มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม 1
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุมภาควิชาฯ (R101 )
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1205
21

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ห้อง 27.05.08 อาคาร 27 (บูรณวิทยาการ) ชั้น 5 
22

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สนามสอบ)

(เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
23

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(สนามสอบ)

(เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
24 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

ครั้งที่ 1/2558 สอบวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

    (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 9 ก.พ. - 8 เม.ย. 58)

   ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

   ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

 กำหนดการและสถานที่สอบ

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 01/2558

 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558  มีดังนี้

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ห้อง 01-03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q210
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 2 อาคารหอประชุม (convention hall) ห้อง 2-2018,2-2021,2-2023,2-2025,2-2026,2-2028018
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถกรุงเทพ
อาคาร 9 ชั้น 7 ห้อง 971
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตึก 1 ห้องประชุม ชั้น 3
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม SC 05 คณะวิทยาศาสตร์
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 402
16 มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 1331

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้อง 07301 อาคารเรียนรวม 7
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 1
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1205
21 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
22 บมจ. กสท. โทรคมนาคม (เฉพาะพนักงาน CAT เท่านั้น)  ห้อง 301, 302 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
23 กรมควบคุมโรค (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เท่านั้น)

ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

 24 สำนักงาน กสทช. (เฉพาะเจ้าหน้าที่ กสทช. เท่านั้น) ห้องอบรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจอดรถชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

 

ครั้งที่ 2/2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

    (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 15 ส.ค. - 30 ก.ย. 57)

   ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

   ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

   ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

 ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

     1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

       2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

          หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ ต.ค.57

 วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ห้อง 401L และ 401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ห้อง 01-03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q209
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ Convention Hall 1-6
 8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 252
9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) ชั้น 14 Auditorium1
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม SC 05 คณะวิทยาศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 521
14 มหาวิทยาลัยพะเยา (สนามสอบ) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 1331

16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 2 ห้อง R200
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1205
18 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (เฉพาะ นศ.SIIT) (สนามสอบ)
 ห้อง 501, 502 อาคารเรียน SIIT ศูนย์รังสิต
19 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
20 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะพนักงาน SCB เท่านั้น) ห้องก้าวหน้า 1-2 ชั้น 3 (Tower D) ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

 

ครั้งที่ 1/2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

   (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 11 ก.พ. - 31 มี.ค. 57)

  ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

  ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น


 ครั้งที่ 2/2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

   (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 57)

  ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

  ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

  ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

กำหนดการและสถานที่สอบ

 

สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ เม.ย.57

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52)
ชั้น 4 ห้อง 401L และ 401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ห้อง 01-03
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F504
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ห้อง รวท.1 คณะวิทยาศาสตร์
 8 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ Convention Hall 6
 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 และอาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) ชั้น 14 Auditorium1
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารช่อตะแบก
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม SC 05 คณะวิทยาศาสตร์
14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 521
15 มหาวิทยาลัยพะเยา (สนามสอบ) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

IP และ FE ภาคเช้า อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 1331
FE ภาคบ่าย อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 713

17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 2 ห้อง R200
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้อง 1205
19 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

    1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

     2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน 

         หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น

 

ครั้งที่ 2/2556 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556

 (เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 56)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

 

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ ต.ค.56

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52)
ชั้น 4 ห้อง 401L และ 401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F504
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 (อยู่หน้าน้ำพุ) ชั้น 11 ห้อง 1108 หรือ (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ห้อง รวท.1 คณะวิทยาศาสตร์
 8 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                           อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
Convention Hall 6
 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)                         อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 และอาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343
10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) ชั้น 11 ห้องสอบ 11-1101, 11-1102 และ 11-1103
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารช่อตะแบก
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม SC 05 คณะวิทยาศาสตร์
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ  ห้อง IT 412
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 521
16 มหาวิทยาลัยพะเยา (สนามสอบ) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1107
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)

IP และ FE ภาคเช้า อาคาร 13 ชั้น 3 ห้อง 1331
FE ภาคบ่าย อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 713

18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 2 ห้อง R200
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6314
20 ทุนสนับสนุน โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): EGA
ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
21
ทุนสนับสนุน โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน): SIPA
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                           อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์
Convention Hall 1-Hall 5

 

 

 

 

ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

(เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 4 ก.พ. - 31 มี.ค 56)

 • Information Technology Passport Examination (IP)
 • Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 1/2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

 


 

ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

(เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 4 ก.พ. - 31 มี.ค. 56)

 • Information Technology Passport Examination (IP)
 • Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

 


 

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ เม.ย.56

 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556  มีดังนี้

 

No.

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดสอบ

 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52)
ชั้น 4 ห้อง 401L และ 401R
 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องบรรยาย 6 อาคารพลกฤษณฯ ชั้น 4
 3 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206, Q210
 5 มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 11 ห้อง 8 (19-1108)
 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 12313
 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ห้อง รวท.1 คณะวิทยาศาสตร์
 8 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตึกคอนเวนชั่นฮอลล์
ช่วงเช้า ชั้น 3 ห้อง Hall 4-5
ช่วงบ่าย ชั้น 2 ห้อง C205-D202
 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 4
ชั้น 3 ห้อง 431
10 มหาวิทยาลัยรังสิต  (สนามสอบ)

(เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 342

11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (สนามสอบ) (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 11
(อาคาร 40 ปี)
ชั้น 14 ห้อง ออดิเทอเรียม 1-2
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ห้องการะเกด
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารช่อตะแบก
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม อคร. 1 (SC 5101)
15 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 501-502
16 มหาวิทยาลัยพะเยา (สนามสอบ) ห้อง 1108 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สนามสอบ)
สอบภาคเช้า (IP & FE) อาคาร 13 ห้อง 1331
สอบภาคบ่าย (FE) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 2 ห้อง R200
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หลวงอนุภาษ อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิเทศศึกษา
20 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น 3 อาคาร 1
ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
     

 

 


 

 สถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ ต.ค.55

 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 มีดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                       อาคาร 52 ชั้น 4 ห้องประชุม L และ R
 2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                                            อาคารไทยทวี (สำนักอธิการฯ) ชั้น 5 ห้อง 501-502 
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4-5 ห้อง                                   .                                                                   ประชุมเมธาวี, Seminar 4-1 
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                                    อาคาร Q ชั้น 2 ห้อง Q206, Q210 
 5. มหาวิทยาลัยสยาม                                                        อาคาร 19 ชั้น 7 ห้อง 701 (19-701)
 6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                           อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2                         .                                                                                    ห้อง 12202-12203
 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                                  .                                        ภาคเช้า IP ห้องหมายเลข ท.136-ท.138,  FE ห้องหมายเลข ท.138                                                  .                   ภาคบ่าย FE ห้องหมายเลข ท.139
 8. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์                                    อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 Hall 5 - 6 
 9. สนามสอบภาคกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                      (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 4 ชั้น 3 .      .                                                                                     ห้อง 431
 10. ศูนย์ราชการฯ อาคารบี กระทรวงไอซีที                           อาคารบี ชั้น 7 ห้อง 701, 702 , 704, 803, และ                     .                                                                                      MICT Room 
 11. สนามสอบภาคกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต                          (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคารรัตนคุณากร .                                                                                 (อาคาร 11) ชั้น 4 ห้อง 406
 12. สนามสอบภาคกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม                      (เฉพาะ นศ.ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) อาคาร 11 (อาคาร .                                                                                 40 ปี ) ชั้น 14 ห้อง ออดิเทอเรียม 1 และ ออดิเทอเรียม 2
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                  ห้องการะเกด
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์                                       ห้องประชุมใหญ่ อาคารช่อตะแบก
 15. มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                 อาคารเรียนรวม อคร. 1 (SC 5101)
 16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 501
 17. สนามสอบภาคเหนือ(มหาวิทยาลัยพะเยา)                      ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    .                                                                                    ชั้น 1 FE 1107, IP ห้อง 1108 
 18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่            คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกหุ่นยนต์ ชั้น 2 R200 
 19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต                  หลวงอนุภาษ อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิเทศศึกษา
 20. สนามสอบภาคใต้(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)                 อาคาร9 สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 5 (สนก.ชั้น 5)

=================================================================

สถานที่สอบ ครั้งที่ 2/2555 

1. ศูนย์สอบภาคกลาง

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร)
  • ห้อง L, R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 52) ชั้น 4 ดูแผนที่
 • มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร) 
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพมหานคร) 
  • ห้อง 506, 507 อาคารไทยทวี (อาคารสำนักอธิการบดี)  ชั้น 5 ดูแผนที่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี)
  • สำหรับผู้สอบ IP 
   • อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    เลขที่นั่งสอบ 01 – 70   สอบห้อง Seminar 4-1 ชั้น 4 (70 ที่นั่ง)
    เลขที่นั่งสอบ 71 – 145 สอบห้อง ประชุมเมธาวี  ชั้น 5 (75 ที่นั่ง)
  • สำหรับผู้สอบ FE
   • อาคาร  i Work @ RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    เลขที่นั่งสอบ 01 – 25   สอบห้อง LC1 ชั้น 1 (25 ที่นั่ง)
    เลขที่นั่งสอบ 26 – 50   สอบห้อง LC2 ชั้น 1 (25 ที่นั่ง)
    เลขที่นั่งสอบ 51 – 95   สอบห้อง LC3 ชั้น 1 (45 ที่นั่ง)
    ดูแผนที่, แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กรุงเทพมหานคร)
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (นนทบุรี)
  •  Hall 4 – 5 ชั้น 3 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ดูแผนที่
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม)
  • ห้องร.วท.1 (คณะวิทยาศาสตร์)  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (ร.วท.)  ชั้น 2  ดูแผนที่

2. ศูนย์สอบภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่)

3.  ศูนย์สอบภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ภูเก็ต)
  • ห้องประชุมหลวงอนุภาษ  อาคาร 3 คณะวิเทศศึกษา ดูแผนที่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สงขลา)
  • ณ ห้องบรรยาย R-201 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) ดูแผนที่

4.  ศูนย์สอบภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)
  • อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2  ดูแผนที่

5. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)
  • ห้องประชุมใหญ่  อาคารช่อตะแบก คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ชั้น 1 ดูแผนที่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
  • ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม SC 05 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ดูแผนที่

***ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่ศูนย์สอบ ก่อนการเข้าห้องสอบ