บริการฝึกอบรม

โปรแกรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ
(ITM Professional Training)
บริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม
(In-house Training)