โปรแกรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ITM Professional Training

          สถาบันวิทยาการ สวทช. ให้บริการฝึกอบรมในกลุ่มหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดรับเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร การแก้ปัญหาธุรกิจ สายการผลิต หรือสายการบริการ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างผลิตภาพและผลิตผลสูงสุด

          บริการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเน้นบริการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และทำงานได้จริง โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้อิงกับมาตรฐานสากล ISO 10015 และมาตรฐานวิชาชีพไอที คือ Information Technology Professional Examination จากประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นำเสนอ ประกอบสาขาวิชาใน 3 หมวดหลักคือ
     1. หมวดหลักสูตรด้าน Strategy มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และยังประสิทธิภาพสูงสุด
     2. หมวดหลักสูตรด้าน Management มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถบริหารจัดการโครงการต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก
     3. หมวดหลักสูตรด้าน Technology มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบการทำงานในองค์กร และสามารถลดต้นทุนของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล

          โดยทุกหลักสูตรฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนที่เชี่ยวชาญที่มาจากศูนย์วิจัยแห่งชาติและหน่วยงานภายใน สวทช. ตลอดจนเครือข่ายวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาและดาวน์โหลดรายละเอียดของหลักสูตรอบรมทั้งหมดของสถาบันฯ ได้ที่
http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81887
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.