กำหนดการ


งานสัมมนา
“Industry 4.0: Thai SMEs Style”
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.  
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

เวลา กำหนดการ
09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา
09.15 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่อุตสาหกรรม4.0”
โดย    ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
          รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และประธานบริหารสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.30 น.

บรรยายเรื่อง “กระตุ้นเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
โดย    ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
          ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย”
โดย    ดร.จอมขวัญ  มั่นแน่
          ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.40 น. บรรยายเรื่อง “การพัฒนา SMEs ไทยด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ยุคอุตสาหกรรม 4.0”
โดย    ผศ.ดร.ชนะ  รักษ์ศิริ
          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13.40 - 14.20 น. บรรยายเรื่อง “Monitoring System/MES สำหรับ SMEs”
โดย    คุณอนุชิต  นาคกล่อม
          ผู้จัดการโครงการ, บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
14.20 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. เสวนาเรื่อง “การสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตอัตโนมัติ”
โดย    คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ
          Managing Director Thailand, จาก Bold Group GmbH
          คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก
          CEO & Co-Founder, จาก Giztix และ ประธานชมรม E-Logistic ไทย
          คุณประสาร  บุณฑารักษ์
          Manager Director, บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
          คุณเอกา ศรีนพนิคม
          Vice President, Panthong Education Group
ดำเนินรายการโดย
          ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หมายเหตุ:
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม