วิธีการชำระเงิน

 

1) ชำระเงิน โดย
       โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
           ชื่อบัญชี: สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
           เลขที่บัญชี: 013-1-51385-0
       สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy

2) กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip)
พร้อมระบุชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail เพื่อยืนยันการชำระเงิน โดย

       โทรสาร: 0 2644 8110
       สแกนหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) สอบถามข้อมูลการยืนยันการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน
           โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81905 คุณทศวัชร์
           สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
           อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
           73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400