กำหนดการ


กำหนดการ
หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์
(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Convention Center)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

 

เวลา กำหนดการ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 : ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (Workshop)
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับข้อสอบ (Pre-test)
09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดการฝึกอบรม

โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy : CFA)
09.15 - 10.45 น.

Solid Mechanics and Finite Element Theory

 • Solid Mechanics Theory

โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10:45 - 11:00 น. รับประทานอาหารว่าง
11:00 - 12:00 น. Nonlinear Solid Mechanics and Finite Element Theory
 • Nonlinear Solid Mechanics Theory
  (Geometry, Material, and boundary condition nonlinearity)
โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น. Material Model : Isotropic Material, Orthotropic Material and Anisotropic aerial
 • Workshop 1: Orthotropic material Stress Convergence
 • Workshop 2: Pressure Pipe System
โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
14:30 - 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 น. Contact Analysis : Bond, No separation, Frictionless, Rough and Frictional
 • Workshop 3: Contact Analysis of Pressure Cap
โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. Linear Buckling Analysis
 • Workshop 4: Linear Buckling of Pipe   
  Parameter Study and Design of Experiment
 • Workshop 5: Parameter study
โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น. Nonlinear Geometry Analysis
 • Workshop 6: Nonlinear Geometry of Beam
โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น. Nonlinear Material: Isotropic hardening and kinematic hardening Workshop
 • Workshop 7: Tensile Test
โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
14:30 - 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 น. Nonlinear Material Model
 • Workshop 8: Rubber Material Analysis
 • Workshop 9: Paper Material Analysis
โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.

Case Study 1: Analysis of Beam  Parameter Study

โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น.

Case Study 2 : Stress and Buckling Analysis of Drawbar

โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น.

Case Study 3 : Contact Analysis of Coupling

โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

14:30 - 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 น.

Case Study 4 : Bending Process simulation

โดย นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

หมายเหตุ: กำหนดการและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้