Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA

 

หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์

(Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)

 


Key highlights

 • สามารถเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้าง
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ การสร้างแบบจำลองทางวัสดุศาสตร์
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์การสร้างแบบจำลองแบบไม่เชิงเส้น
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาการโก่งเดาะ
 • สามารถสร้างแบบการจำลอง Design of Experiment เพื่อใช้ในการศึกษาตัวแปลต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์
 • สามารถสร้างแบบจำลองวัสดุในช่วงพฤติกรรมพลาสติก และวัสดุประเภทยาง

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering Course : CAE) ภายใต้การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหากลศาสตร์ของแข็งแบบไม่เชิงเส้น ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัญหาแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น รวมทั้งรู้ถึงข้อมูลและเงื่อนไขขอบเขตที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่เชิงเส้น และการอธิบายผลการคำนวณที่ได้ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของปัญหาและแนวทางการปรับปรุงที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือสาขาเทียบเท่า หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ การผลิต หรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ข้อเสนอแนะ : ควรมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาหลักสูตร

          วันที่ 1 : ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ (Workshop)
Solid Mechanics and Finite Element Theory
Nonlinear Solid Mechanics and Finite Element Theory
Material Model: Isotropic Material, Orthotropic Material and Anisotropic aerial
Contact Analysis: Bond, No separation, Frictionless, Rough and Frictional
          วันที่ 2 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)
Linear Buckling Analysis
Parameter Study and Design of Experiment
Nonlinear Geometry Analysis
Nonlinear Material: Isotropic hardening and kinematic hardening Workshop
Nonlinear Material Model
          วันที่ 3 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)
Case Study 1: Analysis of Beam Parameter Study
Case Study 2: Stress and Buckling Analysis of Drawbar
Case Study 3: Contact Analysis of Coupling
Case Study 4 : Bending Process simulation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายนิทัศน์ ปานอ่อน นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

รูปแบบการอบรม

          บรรยายประกอบการใช้ Software NX (สถาบันฯ จัดคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม)

วันที่ฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 (เลื่อนวันฝึกอบรมจาก 26 - 28 สิงหาคม 2563)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมคะแนนสะสมของสภาวิศวกร (27 แต้ม)

หมายเหตุ : DECC (ทีมวิทยากร) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 16,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          รับส่วนลด 10% Early Bird เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน 13 พฤศจิกายน 2563 จ่ายเพียง 15,210 บาท
          **รบกวนรอการยืนยันเปิดหลักสูตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน**

          หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

          ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park Convention)
          เลขที่ 130 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
          Mobile: 08 7114 6806

          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(PDF File)
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(Word File)
 
กำหนดการ