ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online (รุ่นที่ 8)

 
Key highlights

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบ RDC Online สำหรับผู้ประกอบการ
 2. การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้งาน
 3. เทคนิคการลงทะเบียน เจ้าของโครงการ / ผู้ใช้งาน ของระบบ RDC Online
 4. เทคนิคการบันทึกข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของระบบ RDC Online
 5. การใช้ Function ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มากขึ้น ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการประเมินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนการทำงานขั้นตอนหนึ่ง ปัจจุบันทาง สวทช. ได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานต่อเนื่อง ซึ่งมีความสนใจและประสบการณ์ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งมีการดำเนินงานแบบองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ (non-government agency) เพื่อประกันความเป็นกลางในการพิจารณาเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จากผลการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยที่มีแนวโน้มจำนวนและมูลค่าโครงการของภาคเอกชนที่ต้องการขอยื่นรับรองเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา สวทช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงได้พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ที่เรียกว่า “ระบบ RDC Online” เพื่อนำมาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถป้องกันและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของโครงการวิจัยที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ

         สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประสานและสื่อสารความเข้าใจให้ผู้ประกอบการและ บวท. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานผ่านระบบ RDC Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและสามารถทำงานผ่านระบบ RDC Online ได้
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจการใช้ระบบ RDC Online
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนเจ้าของโครงการ
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้ระบบ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหา

       1. ระบบ RDC Online
              1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบ RDC Online
              1.2 บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ RDC Online
              1.3 แนวทาง ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ RDC Online
              1.4 การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานระบบ RDC Online
      2. การติดตั้งโปรแกรม และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Workshop)
              2.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้งระบบ RDC Online
              2.2 การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์
      3. การใช้งานระบบ RDC Online (Workshop)
              3.1 การลงทะเบียนเจ้าของโครงการ
              3.2 การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ
      4. การบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ (Workshop)
      5. การใช้งานในส่วนของระบบ RDC Online ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กำหนดการ (จำนวน 2 วัน)

         วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

รูปแบบการสัมมนา

          ภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

 • ท่านละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • พิเศษ!! ส่วนลด 15% เหลือท่านละ 8,500 บาท สำหรับท่านที่ลงทะเบียนพร้อมจ่ายชำระก่อนวันอบรม

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
          เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูนทาวน์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร), 81900 (คุณอาณัติ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
หลักการและเหตุผล
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ
 
แผนที่
 
Video
 
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย
ตอน เปิดช่องทางใหม่ให้
เอกชนใช้สิทธิ์รับรองตนเอง
ยกเว้นภาษี 300%
 
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย
ตอน หลักสูตรมาตรการ
ยกเว้นภาษี 300%
รู้ไว้ได้ใช้แน่