สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม


สถาบันฯ ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ
ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 5)
จากวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 เป็นวัน 10 - 11 มกราคม 2562


 

โครงการอบรมหลักสูตร

สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รุ่นที่ 5)

 

หลักการและเหตุผล

          ตามที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน 300% ได้ โดยนำรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้ 2 วิธีการ ดังนี้ 1. วิธีการ Pre-approval 2. วิธีการ Self - Declaration  ทั้งนี้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องได้รับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) และได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จัดทำระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้

         หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ข้อกำหนด รายละเอียดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยวิธีการ Self-Declaration สำหรับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจนำไปจัดทำระบบ RDIMS ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% ในมุมมองผู้ประกอบการควรทราบ
 2. เพื่อเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 3. เพื่อสนับสนุนมาตรการทางภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

         ผู้ประกอบการเอกชน หรือบุคคลที่สนใจทำการวิจัยและพัฒนา

เนื้อหาวิชา

 • สิทธิประโยชน์และมาตรการทางภาษี และระบบการบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ
 • ข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • บริบทองค์กรและนโยบายการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การวางแผนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การจัดการผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • การจัดการเอกสารและข้อมูลวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นางพัชรียา กุลานุช ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สวทช.
 • นายอนันตพงษ์ สุขเกษ ผู้จัดการ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน สวทช.

กำหนดการ

         วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการสัมมนา

          บรรยาย และแบ่งปันประสบการณ์

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลดทันที 15% เหลือชำระเพียง 6,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
          เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูนทาวน์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร), 81900 (อาณัติ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
หลักการและเหตุผล
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ