เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี 300%

การสัมมนา

เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองโครงการ ตามมาตรการภาษี 300% (รุ่นที่ 14)

 
Key highlights

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างวิจัย)
 2. แนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ
 3. การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการฯ
 4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี 300%

หลักการและเหตุผล

          ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ปรับปรุงมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งให้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า และขยายความครอบคลุมรวมไปถึงกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562

         ปัจจุบันผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ความสนใจมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มากขึ้น สวทช. โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีผลการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มจำนวนและมูลค่าโครงการของภาคเอกชนที่ต้องการขอยื่นรับรองจาก สวทช. เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

         การสัมมนาหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตั้งแต่แนวทางการปฏิบัติในการขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองฯ ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 2. เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 3. เพื่อสนับสนุนมาตรการทางภาษี ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจมาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 • อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหา

       1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
              1.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์ (ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างวิจัย)
              1.2 แนวทางและการปฏิบัติด้านบัญชีภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ภาษี (ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างวิจัย)
              1.3 การยื่นแบบ ภงด. 50/51
              โดย กรมสรรพากร
      2. การยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ และการคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
              2.1 กระบวนการและรูปแบบของการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ  
              2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยฯ
              โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
      3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัย ยกเว้นภาษี 300%
              3.1 การวิจัยและพัฒนา กับ ความสำคัญของการจัดทำข้อเสนอโครงการ
              3.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี  
              3.3 การเขียนข้อเสนอโครงการ สำหรับยื่นขอรับรองโครงการวิจัยต่อ สวทช.
              3.4 แบ่งปันประสบการณ์
              โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคมหาวิทยาลัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน

กำหนดการ

         วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รูปแบบการสัมมนา

          การบรรยาย และบอกเล่าประสบการณ์

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านละ 4,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • พิเศษ!!! ส่วนลด 15% เหลือท่านละ 3,995 บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
          เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูนทาวน์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร), 81900 (คุณอาณัติ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
หลักการและเหตุผล
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
กำหนดการ
 
แผนที่
 
 Video
 
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย
ตอน เปิดช่องทางใหม่ให้
เอกชนใช้สิทธิ์รับรองตนเอง
ยกเว้นภาษี 300%
 
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย
ตอน หลักสูตรมาตรการ
ยกเว้นภาษี 300%
รู้ไว้ได้ใช้แน่