หลักสูตรประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย

 หลักสูตรประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย รุ่นที่ 3

(The Powder Metallurgy)

 

Key Highlights

 1. เรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีโลหะผง
 2. เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการผลิตโลหะผง
 3. เข้าใจถึงจุดเด่นของการพัฒนากระบวนการผลิตโลหะผง
 4. เพื่อทราบถึงการปรับตัวของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 5. เสวนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมโลหะผงในภูมิภาคเอเชีย และการปรับตัวของผู้ผลิตเมื่อก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า”
 6. ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตชิ้นส่วนจากโลหะผง ณ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันอุตสาหกรรมโลหะผง เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ได้รับความสนใจ และกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะที่ประหยัดเวลาและวัตถุดิบ แบบใกล้รูปร่างสุดท้าย (Near net shape) ซึ่งส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตและราคาต่อชิ้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โลหะผงจึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยควรจับตามอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผงวิทยา
 2. เพื่อทราบกระบวนการผลิตผงโลหะ
 3. เพื่อทราบกระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยการอัดและฉีดขึ้นรูปผงโลหะ
 4. เพื่อทราบวิธีการเผาประสานชิ้นงาน
 5. เพื่อทราบวิธีวิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานโลหะผง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะผงวิทยา
 2. รู้จักกระบวนการผลิตผงโลหะ
 3. รู้จักกระบวนการผลิตชิ้นงานด้วยการอัดและฉีดขึ้นรูปโลหะ
 4. รู้จักกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบชิ้นงานโลหะผง
 5. ทราบจุดเด่น จุดด้อย ถึงเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตโลหะผง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดการ
 • นักวิจัย / มหาวิทยาลัย / นักศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป
 • วิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมวัสดุ เครื่องกล อุตสาหการ โลหการ ที่หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • วิศวกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ / อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า / อุตสาหกรรมเครื่องกลและโลหะการ / อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ / กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก / กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และอุตสาหกรรมอื่นๆ

หัวข้อฝึกอบรม

 1. รู้จักเทคโนโลยีผงโลหะะ
    • เทคโนโลยีโลหะผงคืออะไร
    • รู้จักจุดเด่น จุดด้อย ของเทคโนโลยี
    • ชิ้นงานแบบใดบ้างที่สามารถผลิตด้วยกระบวนการนี้และงานผงโลหะใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
 2. ผงโลหะ มาจากไหน
    • รู้จักกระบวนการผลิตผงโลหะ
    • ประเภทของผงโลหะ
 3. จากผงสู่ชิ้นงาน การขึ้นรูปผงโลหะ
    • รู้จักกระบวนการขึ้นรูปผงโลหะให้เป็นชิ้นงาน เช่น การอัด และ ฉีดขึ้นรูปงานผงโลหะ
 4. การเผาประสาน
    • การใช้ความร้อนเผาชิ้นงานที่ขึ้นรูปมาแล้วให้เกิดเชื่อมติดกันของผงโลหะ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง
 5. การทดสอบที่จำเป็นสำหรับงานผงโลหะ

โครงสร้างหลักสูตร

 • ภาคบรรยาย
 • เสวนาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมโลหะผงในภูมิภาคเอเชีย และการปรับตัวของผู้ผลิตเมื่อก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า”
 • ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตชิ้นส่วนจากโลหะผง ณ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณภาณุ เวทยนุกูล คุณภาณุ เวทยนุกูล
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

วิทยากรเสวนา

คุณบุญยวัฒน์ ธีรประเวศน์กุล คุณบุญยวัฒน์ ธีรประเวศน์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
และ เลขาธิการสมาคมโลหะผงวิทยา
คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร คุณณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร
ที่ปรึกษาอาวุโส
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ผศจ.
โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
คุณภาณุ เวทยนุกูล คุณภาณุ เวทยนุกูล
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ผู้ดำเนินรายการและแชร์ความสำเร็จงานวิจัยด้านโลหะผงสู่แนวทางธุรกิจ

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น.

 • บรรยาย 1 วัน
 • เยี่ยมชม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตชิ้นส่วนจากโลหะผง 1 วัน

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          8,500 บาท (รวมศึกษาดูงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สถานที่จัดอบรม

          ห้อง Gardens 1 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ