กำหนดการ


กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 1
เวลา หัวข้อ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน

09.15 - 10.30 น. บรรยาย & Workshop
 • การนำเสนอที่ดีเป็นอย่างไร
 • ทำความเข้าใจและรู้ถึงความสำคัญของ Infographic และ Presentation
 • แนวทางการนำ Infographic มาใช้กับงาน Presentation
โดย คุณทินกร พรมดีมา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
10.45 - 12.00 น. บรรยาย & Workshop
 • เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจและขั้นตอนการทำ Infographic presentation ให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย คุณทินกร พรมดีมา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประทานอาหารกลางวัน (60 นาที)
13.00 - 14.30 น. บรรยาย & Workshop
 • ขั้นตอนการสร้างความเข้าใจกับเนื้อหา ร่างและสเก็ตออกมาเป็นภาพที่จะใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การออกแบบ Draft slide ใน Story board
โดย คุณทินกร พรมดีมา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
14.45 - 16.00 น. บรรยาย & Workshop
 • การออกแบบ Draft slide ใน Story board (ต่อ)
 • การนำเสนอ Idea & Concept จาก Draft slide
 • การให้คำแนะนาและแชร์ประสบการณ์จากวิทยากร
 • หลักการออกแบบให้สวยงามด้วยองค์ประกอบศิลป์
โดย คุณทินกร พรมดีมา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 2
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. บรรยาย & Workshop
 • เครื่องมือที่ใช้ในการทำ Infographic presentation จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
โดย คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์
วิทยากรอิสระด้าน Infographic design
รับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
10.45 - 12.00 น. บรรยาย & Workshop
 • เทคนิคในการออกแบบ Infographic presentation แบบต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดย คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์
วิทยากรอิสระด้าน Infographic design
ประทานอาหารกลางวัน (60 นาที)
13.00 - 15.30 น. Workshop
 • การนำ Draft slide มาออกแบบในโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์)
โดย คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์
วิทยากรอิสระด้าน Infographic design
รับประทานอาหารว่าง (15 นาที)
15.45 - 16.00 น. บรรยาย & Workshop
 • ทดสอบความสมบูรณ์ของ Infographic presentation พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงานจากวิทยากร
โดย คุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์ และคุณทินกร พรมดีมา
วิทยากรอิสระด้าน Infographic design
และเจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media Developer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


หมายเหตุ:
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้