กำหนดการ


กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ
“หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0”
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ศูนย์การค้าเอ็มบีเค กรุงเทพฯ

เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม

 

วันที่ 1
Visual Communication Workshop
 • Power of Visual Communication
 • Understand Infographic
 • Visual Communication & Infographic Design/Introduction
 • ขั้นตอนการออกแบบและสร้างความเข้าใจเนื้อหา/ร่างและสเก็ตออกมาเป็นภาพที่จะใช้สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบ Draft Slide ใน Story Board Shared experience
 • How to Brief Draft Slide
วันที่ 2
How to design a good infographic Workshop
 • การใช้งานโปรแกรมในการสร้างงาน infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เป็นต้นไป
 • Tools ในการทำ Infographic Presentation
 • เทคนิคในการออกแบบ Present Infographic แบบต่างๆที่สามารถนำไปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • Workshop นำโจทย์จาก Draft มา Design Infographic Presentation (ปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์)
 • ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมโจทย์และข้อมูลนำมาจัดทำ Infographic สามารถนำกลับไปปฏิบัติงานได้จริง

 

หมายเหตุ:

 1. กำหนดการและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหาและสาระสำคัญของการอบรมไว้
 2. พักรับประทานอาหารว่างระหว่าง 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. และพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.