Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

 อบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

 
          เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ มาเป็นการนำเสนอแบบ Smart เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเสนอแบบ Infographic ที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และน่าติดตาม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันนี้ เป็นยุคการสื่อสารที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของผู้คนปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อภาพ หรือ กราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนในการถ่ายทอดเรื่องราวโดยการเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากขึ้น (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันภาพสวยๆนี้ สามารถทำให้คนทั่วไป สามารถเข้าถึง เข้าใจ ไม่น่าเบื่อในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ด้วยการเรียงลำดับที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่านและผู้ฟัง ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี เรียงร้อยเป็นเรื่องราว ทำให้ผู้นำเสนอผลงาน (Presentation) นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานำเสนอ ในมุมมองที่แปลกตา ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยรูปแบบหรือประเภทของ Infographic ที่ต้องการนำเสนอ

Key highlights

 • การนำเสนอผลงานด้วย Infographic ในรูปแบบ Presentation
 • เปลี่ยนการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง 2 วัน ทั้งเนื้อหา (Content) และการออกแบบ (Design)
 • นำเสนอผลงานอินโฟกราฟิกในรูปแบบ Presentation ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นักขาย และ นักการตลาดที่ใช้สื่อเพื่อการนำเสนอ
 • นักวิเคราะห์ นักวางแผน เพื่อรายงานผลงาน
 • นักศึกษาและบุคลากรภาคการศึกษา เพื่อการนำเสนอผลงาน
 • ทุกคนที่สนใจที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมากทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Presentation Infographic ที่ดีเป็นอย่างไร โดยใช้ Microsoft PowerPoint 2013
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก ในการนำเสนอด้วย Presentation Infographic
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงข้อมูลจากตัวอักษรออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิกได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคในการออกแบบ Presentation Infographic แบบต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • นายทินกร พรมดีมา
  ผู้เชี่ยวชาญ Creation Infographic Content

 • นายสมิทธิชัย ไชยวงศ์
  ผู้เชี่ยวชาญ Creation Infographic Design

รูปแบบการอบรม

          ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561
          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562
          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562

จำนวนผู้เข้าอบรม

          จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 ท่าน

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 9,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส
          เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ), 81907 (คุณทินกร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ