“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียนรู้ สัมผัส “HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร

(“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business)

 
          เปิดโลกทรรศน์กับการพาสเจอร์ไรส์แบบใหม่ที่ไม่ใช้ความร้อนและไม่ทำลายคุณค่าทางอาหารด้วยเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์ความดันสูงหรือ High Pressure Process (HPP) ที่จะมาช่วยปลดล็อคข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์อาหารของคุณให้มีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น

Key highlights

 1. เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญและแนวทางในการรักษาคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์
 2. เจาะลึกถึงกระบวนการและข้อจำกัดต่างๆ ของเทคโนโลยี HPP
 3. ลงมือปฏิบัติจริงและสัมผัสจริงในการถนอมอาหารด้วยเครื่อง HPP ระดับห้องปฏิบัติการกับตัวอย่างอาหารประเภทต่างๆ เช่น น้ำผลไม้ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

          อุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง การปรับตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดจะเป็น ความได้เปรียบทางการค้า ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความต้องการการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็วจึงส่งผลทำให้หลากหลายอุตสาหกรรมอาหารสนใจที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพเหมือนกับได้รับประทานอาหารที่สดใหม่ อีกทั้งยังต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งถึงแม้อุตสาหกรรมอาหารจะมีกระบวนการคัดสรรและผลิตที่ช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร ให้ดีแค่ไหนก็ตามก็มักจะมาประสบปัญหาในขั้นตอนสำคัญคือ การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นและตอบสนองต่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะใช้วิธีการถนอมอาหารแบบใช้ความร้อนซึ่งไม่เพียงแต่จะฆ่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารแต่ยังทำลายคุณค่าทางอาหารไปด้วย ดังนั้นการการเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบใหม่ เช่น การพาสเจอร์ไรส์แรงดันสูงหรือ High Pressure Process (HPP) ที่สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารด้วยการฆ่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียด้วยความดันที่สูงมากกว่าความดันที่ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาที่เป็นจุดลึกที่สุดของโลกโดยไม่ส่งผลต่อสารอาหาร จึงเป็นแนวทางใหม่แนวทางหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นหากได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารและเทคโนโลยี HPP พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจริงในกระบวนการ HPP กับอาหารตัวอย่างประเภทต่างๆ ก็จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเห็นภาพและเข้าใจเพิ่มมากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและตอบข้อสงสัย จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการลงทุนในเทคโนโลยี HPP ต่อไปอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและผู้จัดการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มองหาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถต่อยอดหรือเป็นช่องทางในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
 • บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัยและบุคลากรทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์ด้วย HPP

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการของเทคโนโลยี HPP ที่ถูกต้อง
 2. ได้เรียนรู้และเข้าใจข้อดี ข้อเสียและข้อจำกัดของเทคโนโลยี HPP ที่สามารถช่วยทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพิจารณาแนวทางการต่อยอดผลิตภณฑ์ของตนเองหรือสร้างผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ได้
 3. ได้มีโอกาสทดลองใช้เครื่อง HPP ระดับห้องปฏิบัติการกับอาหารตัวอย่างประเภทต่างๆ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • HPP คืออะไรและมีความโดดเด่นของเทคโนโลยีอย่างไร
 • จะยืดอายุอาหารด้วย HPP ได้อย่างไร
 • ผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์อะไรที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี HPP และจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร
 • ทดลองจริง สัมผัสจริงกับการถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยี HPP

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล
  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ดร. โศรดา วัลภา       
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 • คุณชายชนก ร่มเย็น
  บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จำกัด

 • คุณกฤษฎ์ ลาชโรจน์       
  บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จำกัด

รูปแบบการอบรม

          ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562

จำนวนผู้เข้าอบรม

          จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 20 ท่าน

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 19,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดอบรม

 • วันที่ 1
  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
  เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 • วันที่ 2
  โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81897 (คุณทิพวรรณ)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(PDF File)
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(Word File)
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ