กำหนดการ

กำหนดการ
หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology"
วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ


กำหนดการอบรม 2 วัน

 

เวลา หัวข้อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. กล่าวเปิดการอบรม
   โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
   ผู้อำนวยการ สถาบันวิชาการ สวทช.
09.30 - 10.30 น. นวัตกรรมกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร
   โดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. การประยุกต์ใช้ Food Rheology ในอุตสาหกรรมอาหาร
   โดย ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ
   นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. เทคโนโลยีการแปรรูปกับการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุอาหาร
   โดย รศ.ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส
   อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.50 น.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้หลักการ Food Structuring Approach
   ผู้ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส
   นักวิจัย หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
09.00 - 10.30 น. ถอดรหัสความสำเร็จ “Food Innovation Business”
   โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
   CEO Food Innopolis และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
10.30 - 11.30 น. ตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
   คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์                                                            
   CEO บริษัท ฟาร์มดี เอเซีย จำกัด
11.40 - 12.40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 13.45 น. เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมอาหาร
13.45 - 14.15 น.

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย กับการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
   โดย น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง
   ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

14.20 - 16.00 น. เยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้าน Food Rheology
  • เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
  • ศูนย์นวัตกรรมอาหาและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)
  • หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
16.00 - 16.15 น. รับประทานอาหารว่าง
   สรุปการดูงาน และกล่าวปิดหลักสูตร
   โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช.
16.20 เดินทางกลับ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 ** หมายเหตุ สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม และวิทยากรตามความเหมาะสม