หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology"

 หลักสูตร Food Innovation Business

"ตอน เทคโนโลยี Food Rheology"

 

          อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ “Care Business” นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารจะให้สุนทรียภาพในการบริโภคแล้ว ต้องเสริมด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างประโยชน์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพและรักษ์โลกมากขึ้น การผลิตหรือการประกอบอาหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มากขึ้น   เมื่อเราพิจารณาอาหารในเชิงวัสดุศาสตร์ จะเห็นได้ว่าอาหารมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายหลากชนิด ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะวัฏภาคขององค์ประกอบต่างๆ ภายในเนื้ออาหารก็ยังแตกต่างกันออกไป อาหารจึงถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และปรับเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วย

          Food Rheology จึงเป็นเทคโนโลยีที่ศึกษาอาหารและองค์ประกอบอาหาร อีกทั้งยังให้ข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นฐานในด้านของโครงสร้าง การเสียรูป และการไหลของอาหารในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสำเร็จรูปของไทย ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก นอกจากนี้ความรู้เชิง Rheology ยังมีความสำคัญต่อศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ ที่เรียกว่า Molecular Gastronomy ซึ่งถือเป็นแนวโน้มและมีความน่าสนใจมากขึ้นทั่วโลก

          ดังนั้น การเข้าใจถึงลักษณะการไหล และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในเนื้ออาหาร ระหว่างกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบอาหาร จะส่งผลให้สามารถปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารให้ดียิ่งขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น

Key Highlights

 1. เข้าใจเทคโนโลยี (Food Rheology) กับอุตสาหกรรมอาหาร
 2. แนวทางนำไปประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 3. ยกระดับต่อยอดด้านอุตสาหกรรมอาหารสู่ระดับสากล
 4. ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ Molecular Gastronomy

วัตถุประสงค์

 1. เกิดความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Food Rheology
 2. ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Food Rheology
 3. โอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักเทคโนโลยี Food Rheology มากยิ่งขึ้น
 4. เกิดเครือข่ายและสังคม Food Innovation Business

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำเทคโนโลยี Food Rheology ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
 2. สามารถสร้างโอกาสหรือต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Food Rheology
 3. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต้น
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน ภาคอุตสาหกรรมด้านอาหาร
 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการนำเทคโนโลยี Food Rheology ไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
 • นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย
 2. แบ่งปันประสบการณ์จริง ด้านการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 3. เยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี Food Rheology ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
    • เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
    • ศูนย์นวัตกรรมอาหาและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)
    • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์  หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เนื้อหาประกอบด้วย

 1. นวัตกรรมกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร
 2. การประยุกต์ใช้ Food Rheology ในอุตสาหกรรมอาหาร
 3. เทคโนโลยีการแปรรูปกับการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุอาหาร
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้หลักการ Food Structuring Approach
 5. ถอดรหัสความสำเร็จ “Food Innovation Business”
 6. ตัวอย่างการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยากร / ผู้ร่วมเสวนา

 1. รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. รศ.ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส
  อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
  CEO Food Innopolis และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
  Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ฟาร์มดี เอเซีย จำกัด
 5. ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ
  นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 6. ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส
  นักวิจัย หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          พิเศษ !!! ส่วนลด 10% เหลือ ท่านละ 13,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อสมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไปต่อหน่วยงาน

สถานที่จัดอบรม

          ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส
          เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา), 81896 (คุณนพดร)
          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หลักการและเหตุผล
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ