Fatigue Analysis and Application : FAA

 

หลักสูตรวิศวกร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์

(Fatigue Analysis and Application : FAA)

 


Key highlights

 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์
 • ทราบถึงภาววะแรงแบบต่างๆ ที่ส่งผลกับอายุของผลิตภัณฑ์
 • การประยุกต์ใช้ทฤษฏี Stress-Life และ Strain-Life ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering Course : CAE) ภายใต้การพัฒนากลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์ภายใต้ภาวะแรงแบบต่าง ๆ ด้วยทฤษฎี Stress-Life หรือ Strain-Life ทำให้ช่วยในการออกแบบหรือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือสาขาเทียบเท่า หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ การผลิต หรือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ข้อเสนอแนะ : ควรมีความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาหลักสูตร

          วันที่ 1 : ภาคทฤษฎี
Fatigue and Finite Element Theory
 • Durability
 • S-N and E-N theory
 • Finite Element Interpolation Functions   
 • Finite Element Equations
          วันที่ 2 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)
Fatigue Analysis with S-N
Fatigue Stress Life Workshop
          วันที่ 3 : ภาคปฏิบัติ (Workshop)
Fatigue Analysis with E-N
Fatigue Strain Life Workshop

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายนิทัศน์ ปานอ่อน นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

รูปแบบการอบรม

          บรรยายประกอบการใช้ Software NX (สถาบันฯ จัดคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม)

วันที่ฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 (เลื่อนวันฝึกอบรมจาก 18 - 20 มีนาคม 2563)

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมคะแนนสะสมของสภาวิศวกร (27 แต้ม)

หมายเหตุ : DECC (ทีมวิทยากร) ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 16,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
           รับส่วนลด 10% Early Bird เมื่อชำระค่าลงทะเบียนภายใน 17 กรกฎาคม 2563 จ่ายเพียง 15,210 บาท
          **รบกวนรอการยืนยันเปิดหลักสูตรจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน**

          หมายเหตุ

 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรและกำหนดการตามความเหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

สถานที่จัดอบรม

          ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park Convention)
          เลขที่ 130 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81905 (คุณทศวัชร์)
          Mobile: 08 7114 6806

          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(PDF File)
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(Word File)
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ