งานสัมมนา ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์

งานสัมมนา

“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”

 

          เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมี และพลังงานสูง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จึงได้มีการประยุกต์ใช้ “เทคโนโลยีเอนไซม์” ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดการใช้สารเคมี ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการผลิตเส้นใย ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการตกแต่งสำเร็จในผ้าผืน

          ด้วยเหตุนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จึงได้ทำการบูรณาการองค์ความรู้ในสหสาขาวิชาต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนา “เอนไซม์เอนอีซ” ซึ่งเป็นเอนไซม์ทูอินวันที่สามารถใช้เพื่อทดแทนสารเคมีในกระบวนการกำจัดแป้งพร้อมทั้งสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ทำให้ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมในการผลิตลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เอนอีซนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆ และยังช่วยให้ผู้ประกอบการสิ่งทอสามารถเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ดังกล่าวในอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยปฏิวัติกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

Key Highlights

 1. โอกาสในการรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีเอนไซม์ตั้งแต่ระดับงานวิจัยจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 2. โอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 3. ประโยชน์ของเทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 4. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่
     • ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตกว่า 50%
     • ประหยัดพลังงาน
     • ลดการใช้สารเคมี
     • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. โอกาสในการพบปะกับผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จทางด้านการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ อาทิ ทีมนักวิจัยผู้คิดค้นเอนไซม์ ทีมผู้ผลิตเอนไซม์ และผู้ประกอบการสิ่งทอที่ได้ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตผ้าผืน
 6. ผู้สัมมนาจะได้ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์ เอนอีซ” และชุดทดสอบ “เอนอีซ” ไปทดลองใช้ในกระบวนการผลิตของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอนไซม์ และแหล่งที่มาของเอนไซม์
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 3. เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต่อยอดมาจากการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้สัมมนาสามารถนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตได้
 2. ผู้สัมมนาสามารถสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ จากเทคโนโลยีเอนไซม์ได้
 3. ผู้สัมมนารู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสิ่งทอที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน / ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ เส้นใยธรรมชาติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
 3. วิสาหกิจชุมชนต่างๆ
 4. นักวิจัย / สถาบันการศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย”
 2. การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาเอนไซม์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอจากหิ้งสู่ห้าง”
 3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
  สิ่งทอ และร่วมทดลองทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์ในกระบวนการผลิตทางสิ่งทอ

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย

 1. การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอนไซม์
 2. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในประเทศและทั่วโลก
 3. ถอดรหัสความสำเร็จผลงานวิจัย “เอนอีซ เอนไซม์ทูอินวันสำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว”
 4. การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอระดับอุตสาหกรรม
 5. การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการพัฒนาเอนไซม์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอจากหิ้งสู่ห้าง”
 6. การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม

วิทยากร / ผู้ร่วมเสวนา

 • ผู้เชี่ยวชาญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • คุณกฤษณ โชคพิพัฒนผล
  กรรมการ บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด
  ผู้ผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรมระดับประเทศ

 • คุณภาวิต นิธิธนภัทร
  ผู้อำนวยการ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
  ผู้บุกเบิกตลาดเอนไซม์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล
  กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล
  และอดีตประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย
  ผู้เชี่ยวชาญใช้เอนไซม์ “เอนอีซ” ทดแทนสารเคมีในกระบวนการผลิตผ้าของโรงงาน

 • คุณประภาพรรณ ศรีตรัย
  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่
  ผู้เชี่ยวชาญใช้เอนไซม์ “เอนอิซ” ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 • ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
  นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  ผู้ค้นพบเอนไซม์ “เอนอีซ” และผู้ดำเนินรายการ

ระยะเวลาของหลักสูตร

          วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ค่าลงทะเบียน

          ไม่เสียค่าใช้จ่าย
          พิเศษ !!! ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก
                          จะได้รับ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตจากเอนไซม์ เอนอีซ” ฟรี

สถานที่จัดอบรม

          ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ
          เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา)
          E-mail:
          Facebook: www.facebook.com/enzeasetextile

Download
 
หลักการและเหตุผล
 
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร
 
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 
หนังสือเชิญ
 
กำหนดการ