กำหนดการ


Special Seminar Engineering
Basic/Advanced Engineering for Automotive Course: 2019
ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562
ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 กําหนดการอบรม (Training Agenda)

1st day 2 April 2019
9:00 9:20 Opening remarks NSTDA, JSAE,
Embassy of Japan in Thailand
9:20 11:00 Vehicle Planning/CAE Design and Body Design Morimura Tokyo Institute of Technology
11:30 12:30 Automated Vehicle Development
~Impacts and Key Technologies~
Ninomiya Nagoya University
13:30 14:30
14:50 17:00 Electronics (Basic Control System)
Development of System & Sensors for Preventive Safety
Nakamura DENSO Corp.
2nd day 3 April 2019
9:00 11:10 Simulation of Vehicle Dynamic Actions  
~Cornering & Braking~
Chikamori JSAE Honorary Member
10:30 12:30 Combustion and Emission Biofuel/New Fuel and New Engine Nuwong Chollacoop MTEC
13:30 14:30
14:50 17:00 Electric Vehicle Development
~Status and Future Review~
Kadota Nissan Motor Corp.
3rd day 4 April 2019
9:00 11:10 Overview of Production Engineering Inoue Toyota Motor Corp.
11:30 12:30 Iron and steel material and processes Fujikawa Nissan Motor Corp.
13:30 14:30 Digital engineering for sheet metal forming, forging and heat treatment processes
15:00 16:50 Materials and Digital Processes (Non-ferrous metal, Non-metal materials) Kurahashi Honda Motor Corp.
16:50   Closing remarks NSTDA